Kamerstuk 36277-43

Motie van de leden Omtzigt en Ouwehand over een visie op de toekomst van de landbouw en de veehouderij waarin duidelijk wordt aangegeven hoe de doelen zullen worden behaald

Dossier: Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)


29,3 %
70,0 %

GL

PvdD

Omtzigt

SGP

Fractie Den Haan

CDA

DENK

JA21

BIJ1

D66

PVV

BBB

CU

Volt

VVD

FVD

SP

PvdA

Groep Van Haga


Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN OUWEHAND

Voorgesteld 10 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering met geld uit het transitiefonds de Nederlandse landbouw en dan specifiek de veehouderij vergaand zal veranderen;

van mening dat het noodzakelijk is dat er een integrale aanpak komt om zowel de doelen te halen op het gebied van natuur, klimaat en waterkwaliteit, alsook op het gebied van voedselzekerheid, dierenwelzijn en het verdienmodel van boeren;

verzoekt de regering een visie op te stellen over de toekomst van de landbouw en veehouderij waarin helder staat hoe de doelen op het gebied van dierenwelzijn, natuur en klimaat in de landbouw, inclusief de kwaliteit van water, zullen worden behaald;

verzoekt de regering een visie op te stellen over het verdienmodel van boeren en de voedselzekerheid, die ook internationaal binnen de EU geborgd kan worden;

verzoekt de regering bij de plannen van het transitiefonds te borgen dat deze visies worden meegenomen en dat de verschillende doelen worden behaald;

verzoekt de regering daarbij tevens de Kamer hierover voor Prinsjesdag te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Ouwehand