Kamerstuk 36277-38

Motie van het lid Grinwis c.s. over de begroting van het transitiefonds zo indelen dat maximaal recht wordt gedaan aan het budgetrecht van de Kamer

Dossier: Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)


84,7 %
14,7 %

D66

Groep Van Haga

CDA

Fractie Den Haan

DENK

BBB

PVV

SGP

Omtzigt

VVD

BIJ1

PvdD

PvdA

SP

GL

Volt

CU

JA21

FVD


Nr. 38 MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S.

Voorgesteld 10 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet bij het Transitiefonds landelijk gebied en natuur gekozen heeft voor een begrotingsindeling naar geldstromen en niet voor een indeling naar beleidsdoelstellingen of naar beleidsprogramma's, ondanks het feit dat de indicatieve verdeling in de budgettaire bijlage bij het coalitieakkoord daar wel aanleiding toe geeft;

overwegende dat de begroting van het Klimaatfonds wél wordt ingedeeld naar beleidsprogramma's corresponderend met de indicatieve tabel in de budgettaire bijlage bij het coalitieakkoord;

overwegende dat een begrotingsfonds met een beleidsmatige indeling beter controleerbaar is voor de Kamer en daarmee adequater invulling geeft aan het budgetrecht van de Kamer, zoals vastgelegd in de Grondwet en nader ingekaderd in de Comptabiliteitswet;

overwegende dat de Minister dit onderkent en hieraan tegemoet wil komen door in de artikelen extracomptabel inzicht te geven in de uitsplitsing van de geldstromen, maar dat dit nochtans in enige mate uitholling van het budgetrecht is;

verzoekt de regering de voorgenomen indeling van de begroting van het transitiefonds nog eens grondig tegen het licht te houden en de eerstvolgende fondsbegroting zo op te stellen en in te delen dat maximaal recht wordt gedaan aan het budgetrecht van de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grinwis

Bisschop

Boutkan