Kamerstuk 36277-34

Amendement van het de leden Ouwehand en Boutkan ter vervanging van nr. 11 over de doelen voor dierenwelzijn en volksgezondheid

Dossier: Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)


24,0 %
75,3 %

Volt

Fractie Den Haan

JA21

VVD

CU

CDA

SP

PvdA

BIJ1

Groep Van Haga

FVD

BBB

GL

PvdD

SGP

Omtzigt

PVV

DENK

D66


Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OUWEHAND EN BOUTKAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111

Ontvangen 10 mei 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 2, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel d worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

  • da. het verbeteren van het welzijn van dieren in de veehouderij, door middel van het omschakelen naar veehouderijsystemen waarbij geen pijn of letsel wordt veroorzaakt dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier niet wordt benadeeld om dieren in een bepaald veehouderijsysteem of een bepaalde wijze van huisvesting te kunnen houden;

  • db. het voorkomen of beperken van volksgezondheidsrisico’s en geurhinder voortkomend uit de veehouderij;.

2. In onderdeel e wordt «d» vervangen door «db».

II

In artikel 3, onderdeel a, onder 2°, wordt «d» vervangen door «db».

Toelichting

Dit amendement beoogt de transitie van de landbouw en het landelijk gebied integraal aan te pakken. Door ook de doelen voor dierenwelzijn en de volksgezondheid in het Transitiefonds landelijk gebied en natuur op te nemen, wordt voorkomen dat het geld uit het fonds aan maatregelen wordt uitgegeven die weliswaar een positief effect kunnen hebben op één van de doelen, maar een negatief effect op andere maatschappelijke doelen. Boeren vragen terecht om helderheid en duidelijkheid van de overheid en indieners willen het scenario afwenden dat veehouders na het treffen van maatregelen voor bijvoorbeeld stikstof en klimaat, opnieuw voor grote opgaven en investeringen komen te staan omdat in de transitie niet óók gestuurd werd op dierenwelzijn en volksgezondheid. Een integrale aanpak is bovendien noodzakelijk om de uitgave van zoveel belastinggeld te kunnen rechtvaardigen.

Onder veehouderij wordt het bedrijfsmatig houden van dieren verstaan. Onder volksgezondheidsrisico’s wordt in ieder geval verstaan het risico op uitbraken van (nieuwe) zoönosen en de gezondheidseffecten van fijnstof en stank uit de veehouderij. Dit amendement heeft tot doel dat de landbouwmaatregelen die genomen worden met geld uit het Transitiefonds ook deze risico’s voorkomen of beperken.

Met betrekking tot dierenwelzijn gaat het om de omschakeling naar veehouderijsystemen waarin het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag leidend zijn, zoals in de gewijzigde Wet dieren is vastgelegd. Dieren worden hierbij niet langer aangepast aan het systeem, maar het systeem wordt aangepast aan de behoeften van dieren. Dieren moeten hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen, ze moeten daglicht krijgen en voldoende ruimte om zich goed te kunnen bewegen.

Voor wat betreft landbouwmaatregelen die volksgezondheidsrisico’s moeten voorkomen of beperken, gaat het om het verlagen van de dichtheid van veehouderijen op risicovolle plekken (zoals waterrijke gebieden) en de aantallen dieren op bedrijven, zoals ook geadviseerd in het rapport van de expertgroep zoönosen (rapport Bekedam). De gezondheidsrisico’s die specifiek veroorzaakt worden door stank uit de veehouderij kunnen voorkomen of beperkt worden door het verlagen van de dichtheid van veehouderijen en van dieren, bovenal in de buurt van woonkernen.

Ouwehand Boutkan