Kamerstuk 36277-23

Amendement van het lid Van der Plas over ten minste 10 miljard euro voor een goed perspectief voor blijvers

Dossier: Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

Gepubliceerd: 19 april 2023
Indiener(s): Caroline van der Plas (BBB)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36277-23.html
ID: 36277-23
Wijzigingen: 36277-31

Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER PLAS

Ontvangen 19 april 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 8 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Uit het fonds wordt ten minste € 10 miljard beschikbaar gesteld voor landbouwmaatregelen gericht op perspectief voor blijvers die de activiteiten in de landbouw willen voortzetten, met het oog op de verduurzaming, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder e, waaronder in ieder geval maatregelen worden begrepen ten behoeve van:

    • a. natuurinclusieve landbouw;

    • b. innovatieve stalsystemen en managementmaatregelen; en

    • c. het versterken van ondernemerschap en innovatie.

Toelichting

In de budgettaire bijlage van het coalitieakkoord is een indicatief budget opgenomen voor de twee beleidssporen die met het Transitiefonds worden gevolgd. Beleidsspoor 1 betreft «opkoop, financiële afwaardering grond en KRW». Beleidsspoor 2 gaat over «perspectief blijvers: verder met ingezette route naar verduurzaming». De verdeling van het budget biedt amper perspectief voor bedrijven die hun activiteiten in de landbouw willen voortzetten (de blijvers). Op basis van uitgewerkte ideeën (zoals het voorstel van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht voor het Groene Hart) is een bedrag van minimaal € 10 miljard nodig om met beleidsspoor 2 verder te kunnen.

Van der Plas