Kamerstuk 36277-17

Amendement van het lid Bisschop over uitbreiding van de verantwoording in het meerjarenprogramma

Dossier: Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

Gepubliceerd: 19 april 2023
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36277-17.html
ID: 36277-17
Wijzigingen: 36277-30

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 19 april 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 6 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Het meerjarenprogramma geeft inzicht:

    • a. in de wijze waarop en de mate waarin de uit het fonds te financieren maatregelen gaan bijdragen aan de doelen, genoemd in artikel 2, tweede lid;

    • b. in de voortgang van de maatregelen die uit het fonds gefinancierd worden;

    • c. in de voortgang van het realiseren van de doelen, genoemd in artikel 2, tweede lid.

Toelichting

De Algemene Rekenkamer adviseert om te zorgen voor een betere koppeling tussen financiële middelen en doelen. De indiener stelt voor om vast te leggen dat in het jaarlijkse meerjarenprogramma wordt verantwoord op welke wijze en in welke mate te financieren maatregelen naar verwachting zullen bijdragen aan de gestelde doelen. Daarnaast acht hij het van belang om de toezegging van de regering dat zij in het meerjarenprogramma inzicht zal geven in de voortgang van maatregelen eveneens in de wet vast te leggen. Dat geldt ook voor inzicht in de voortgang van het realiseren van de in de wet genoemde doelen, zodat de Kamer een compleet beeld heeft.

Bisschop