Kamerstuk 36277-16

Amendement van het lid Van der Plas over het toevoegen van de Minister van LNV als medebeheerder van het fonds

Dossier: Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)


Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER PLAS

Ontvangen 19 april 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. In het eerste lid vervalt de begripsbepaling van Onze Minister.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Met uitzondering van artikel 3 wordt in deze wet verstaan onder Onze Ministers: Onze Minister voor Natuur en Stikstof en Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

II

In artikel 3, onderdeel a, onder 1°, wordt «fondsbeheerder» vervangen door «fondsbeheerders».

III

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «Onze Minister beheert» vervangen door «Onze Ministers beheren».

2. In het derde lid wordt «Onze Minister beoordeelt» vervangen door «Onze Ministers beoordelen».

IV

In artikel 6, eerste lid, wordt «biedt Onze Minister» vervangen door «bieden Onze Ministers».

V

In artikel 10 wordt «Onze Minister kan» vervangen door «Onze Ministers kunnen».

VI

In artikel 11 wordt «Onze Minister zendt» vervangen door «Onze Ministers zenden».

Toelichting

Via dit wetsvoorstel wordt beoogd de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit medebeheerder van het Transitiefonds landelijk gebied en natuur te maken. Die Minister is hoofdverantwoordelijk voor het doel, genoemd in artikel 2, tweede lid, onderdeel e: «de verduurzaming van de landbouw met het oog op het bereiken van de onder a tot en met d genoemde doelen», maar beschikt niet (of nauwelijks) over middelen om daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan dit doel. Daar de verduurzaming van de landbouw een wezenlijk onderdeel vormt van de transitie van het landelijk gebied en de natuur, is het niet meer dan logisch dat de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit medebeheerder is van het Transitiefonds landelijk gebied en natuur.

Van der Plas