Kamerstuk 36274-8

Amendement van het lid Boutkan over het expliciet verplichten van maatwerkafspraken voor het bedrijfsleven

Dossier: Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Gepubliceerd: 20 juni 2023
Indiener(s): Ernst Boutkan (Volt)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36274-8.html
ID: 36274-8
Wijzigingen: 36274-16

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID BOUTKAN

Ontvangen 20 juni 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 2, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b vervalt «en maatregelen in het bedrijfsleven».

2. Onder vervanging van de punt in onderdeel c door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. maatregelen in het bedrijfsleven, indien er bindende maatwerkafspraken zijn, bestaande uit een plan om klimaatneutraal te gaan produceren en een afbouwpad als voorwaarde voor subsidietoekenning.

Toelichting

Het PBL benadrukt in de reflectie op het Klimaatfonds het belang van «een plan om klimaatneutraal te gaan produceren» als voorwaarde bij subsidietoekenning. Bij het toekennen van subsidie voor de ombouw van de bestaande industrie moeten bedrijven een duidelijk plan neerleggen hoe ze verwachten klimaatneutraal te worden en op welke termijn. Dit kan bijvoorbeeld worden vastgelegd in een bindende maatwerkafspraak. Aan de hand van zo’n plan kan worden bezien hoe de gevraagde subsidie past binnen het toewerken naar een klimaatneutrale economie in 2050.

In de memorie van toelichting staat bij artikel 2, tweede lid in onderdeel b: «Onder «het stimuleren van de implementatie van technieken voor energie-efficiëntie en stimuleren van toepassing van hernieuwbare energie en overige broeikasgas-reducerende technieken en maatregelen in het bedrijfsleven» worden in eerste instantie bindende maatwerkafspraken met de industrie verstaan, indicatief voor 3 miljard euro.»

Op dit moment is er geen afbouwpad naar klimaatneutraliteit gewaarborgd in het fonds en is er slechts sprake van een interpretatie van bindende maatwerkafspraken met de industrie. Deze twee punten zullen allebei in de wet worden opgenomen met dit amendement.

Boutkan