Kamerstuk 36274-58

Gewijzigde motie van de leden Kröger en Thijssen over de subsidie terugvorderen als ontvangers niet aan de subsidieverplichting blijken te voldoen (t.v.v. 36274-43)

Dossier: Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)


Nr. 58 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KRÖGER EN THIJSSEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 43

Voorgesteld 6 juli 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat via het Klimaatfonds financiële middelen beschikbaar gesteld kunnen worden voor maatregelen in het bedrijfsleven;

overwegende dat het Planbureau voor de Leefomgeving adviseert om het hebben van een plan om klimaatneutraal te gaan produceren als voorwaarde te stellen bij subsidietoekenning;

overwegende dat dit van belang is om te beoordelen of een bedrijf inderdaad een kansrijke toekomst heeft in Nederland en de financiële steun gerechtvaardigd is;

verzoekt de regering in regelingen gericht op de ombouw van industrie, zoals beschreven in perceel 5 (NIKI en maatwerk industrie) de voorwaarde op te nemen van een verplicht plan om klimaatneutraal te worden dat in lijn is met de doelstellingen van de Klimaatwet, of hogere doelstellingen in het recht van de Europese Unie;

verzoekt de regering om als ontvangers van subsidie niet aan de subsidieverplichting blijken te voldoen, de subsidie terug te vorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Thijssen