Kamerstuk 36274-41

Motie van de leden Thijssen en Kröger over voorstellen doen om de verdeling tussen huishoudens en bedrijven eerlijker te maken

Dossier: Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)


Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN THIJSSEN EN KRÖGER

Voorgesteld 4 juli 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het overgrote deel van de middelen uit het Klimaatfonds ten goede komt aan het bedrijfsleven, en huishoudens er bekaaid vanaf komen;

overwegende dat grote vervuilers worden ontzien;

verzoekt de regering om voordat de Kamer het definitieve meerjarenprogramma 2024 ontvangt voorstellen te doen om de verdeling tussen huishoudens en bedrijven eerlijker te maken, om zo bij te dragen aan de volgende doelen:

  • een betaalbare energierekening;

  • eerlijke verdeling van subsidie tussen lage en hoge inkomens;

  • omscholing van werknemers en toeleiding naar nieuw werk;

  • de vervuiler betaalt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thijssen

Kröger