Kamerstuk 36274-36

Amendement van de leden Erkens en Van der Plas ter vervanging van nr. 23 over een jaarlijkse toets op de uitvoerbaarheid van de lopende beleidsmaatregelen die gefinancierd worden met het fonds

Dossier: Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)


79,3 %
20,7 %

Fractie Den Haan

PvdD

DENK

Omtzigt

CDA

D66

SP

GL

Groep Van Haga

SGP

JA21

FVD

BBB

BIJ1

PVV

CU

PvdA

Volt

VVD


Nr. 36 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ERKENS EN VAN DER PLAS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 231

Ontvangen 4 juli 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 4, vierde lid, wordt na «Het meerjarenprogramma» ingevoegd «geeft inzicht in de stand van de uitvoering van afzonderlijke maatregelen die het fonds faciliteert en».

II

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. In aanvulling op artikel 2.31 van de Comptabiliteitswet 2016 biedt het jaarverslag van het fonds tevens inzicht in de uitvoering en mogelijke knelpunten van de afzonderlijke maatregelen die door het fonds worden gefaciliteerd.

Toelichting

Met dit amendement wordt er een jaarlijkse toets gedaan op de uitvoerbaarheid van de lopende beleidsmaatregelen die gefinancierd worden met dit fonds. Deze jaarlijkse toets wordt door een externe partij uitgevoerd. In deze jaarlijkse toets wordt ingegaan op de vraag of de maatregel efficiënt wordt uitgevoerd en of er voldaan wordt aan alle randvoorwaarden. We zien immers in de praktijk dat bijvoorbeeld het elektriciteitsnet, trage vergunningsverlening en procedures, en tekorten op de arbeidsmarkt kunnen leiden tot minder resultaat dan verwacht. In de toets worden vervolgens aanbevelingen gedaan hoe de randvoorwaarden van een beleidsmaatregel versterkt kunnen worden. Het gaat hierbij dus expliciet om het verbeteren van de uitvoering van bestaand beleid. De regering zal in het meerjarenprogramma klimaat vervolgens jaarlijks ingaan op de opvolging van de aanbevelingen die gedaan worden op het vlak van de uitvoering.

Erkens Van der Plas