Kamerstuk 36274-30

Nader gewijzigd amendement van de leden Boutkan en Dassen ter vervanging van nr. 20 over het voor het toekennen van subsidie van bedrijven vereisen van een plan voor het bereiken van klimaatneutraliteit

Dossier: Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Gepubliceerd: 4 juli 2023
Indiener(s): Ernst Boutkan (Volt), Laurens Dassen (Volt)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36274-30.html
ID: 36274-30
Origineel: 36274-20

26,0 %
74,0 %

GL

VVD

Volt

JA21

Groep Van Haga

DENK

Omtzigt

Fractie Den Haan

CDA

PvdA

SP

D66

PVV

SGP

FVD

BBB

CU

PvdD

BIJ1


Nr. 30 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BOUTKAN EN DASSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 201

Ontvangen 4 juli 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 3 worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 4. Onze Minister kan slechts oordelen dat een maatregel waarbij financiële middelen aan bedrijven beschikbaar worden gesteld, kan worden gefaciliteerd, indien bij deze maatregel als voorwaarde voor de verkrijging van de middelen aan het bedrijf wordt gesteld dat het beschikt over een klimaatplan voor het binnen een in dat plan genoemd afbouwpad bereiken van een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over het klimaatplan.

  • 5. Het vierde lid is niet van toepassing op maatregelen waarbij enkel middelen beschikbaar worden gesteld aan bedrijven uit het midden- of kleinbedrijf.

Toelichting

Het PBL benadrukt in de reflectie op het Klimaatfonds het belang van «een plan om klimaatneutraal te gaan produceren» als voorwaarde bij subsidietoekenning. Dit amendement ziet toe dat bij het toekennen van subsidie bedrijven een duidelijk plan moeten neerleggen hoe ze verwachten klimaatneutraal te worden en op welke termijn. Dit kan bijvoorbeeld worden vastgelegd in een bindende maatwerkafspraak. Aan de hand van zo’n plan kan worden bezien hoe de gevraagde subsidie past binnen het toewerken naar een klimaatneutrale economie in 2050. Hierbij wordt expliciet het midden en klein bedrijf uitgezonderd.

Daarmee worden een aantal artikelen, waarbij er vooral subsidie wordt uitgekeerd aan grote ondernemingen, expliciet de discussie opgeworpen hoe deze subsidie zorgt dat dit goed besteed geld is in aanloop naar de klimaat neutrale economie.

Een duidelijk voorbeeld wordt gegeven in de memorie van toelichting bij artikel 2, tweede lid in onderdeel b: «Onder «het stimuleren van de implementatie van technieken voor energie-efficiëntie en stimuleren van toepassing van hernieuwbare energie en overige broeikasgas-reducerende technieken en maatregelen in het bedrijfsleven» worden in eerste instantie bindende maatwerkafspraken met de industrie verstaan, indicatief voor 3 miljard euro.» Op dit moment is er geen afbouwpad naar klimaatneutraliteit gewaarborgd in het fonds en is er slechts sprake van een interpretatie van bindende maatwerkafspraken met de industrie.

Boutkan Dassen