Kamerstuk 36274-29

Amendement van de leden Boutkan en Dassen ter vervanging van nr. 15 over het verschaffen van inzicht in de communicatie die heeft plaatsgevonden met bedrijven en non-gouvernementele organisaties

Dossier: Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)


33,3 %
66,7 %

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

PvdD

PvdA

FVD

SP

JA21

Omtzigt

CU

SGP

BIJ1

VVD

Volt

GL

PVV

DENK

CDA

BBB

D66


Nr. 29 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BOUTKAN EN DASSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 151

Ontvangen 4 juli 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 4 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Het meerjarenprogramma gaat vergezeld van een overzicht van de communicatie die heeft plaatsgevonden met bedrijven en non-gouvernementele organisaties ter voorbereiding van de in het meerjarenprogramma opgenomen maatregelen die door het fonds kunnen worden gefaciliteerd en de belangen die hierin naar voren zijn gebracht.

Toelichting

Het huidige regeringsbeleid met betrekking tot het registeren van maatschappelijke belangenvertegenwoordiging bestaat uit het openbare van de agenda’s van bewindspersonen en het toevoegen van een lobbyparagraaf bij wetsvoorstellen en grote beleidsplannen. De verantwoordelijkheid voor deze registratie ligt bij de afzonderlijke bewindspersonen en is daarom wisselend in kwaliteit en maakt niet helder inzichtelijk wie op welk moment met de regering gesproken heeft, wat het doel daarvan was en welke afweging de betreffende bewindspersoon vervolgens heeft gemaakt om tot beleidskeuzes te komen. Dit amendement regelt dat bij de toekenning van gelden uit het Klimaatfonds door de Minister duidelijk is welke communicatie heeft plaats gevonden en met welke actoren. Het doel hiervan is om zicht te krijgen op de betrokken partijen. In de beslisnota’s wordt daarnaast duidelijk op grond van welke overwegingen keuzes zijn gemaakt tot uitgaven in het fonds. Dit amendement draagt in deze combinatie bij aan een evenwichtige besteding van de middelen uit het klimaatfonds waarbij alle maatschappelijke belangen worden meegewogen, en een verhoogde kwaliteit van publieke besluitvorming.

Boutkan Dassen