Kamerstuk 36274-25

Amendement van de leden Thijssen en Kröger over beoordeling van uitgaven uit het fonds op basis van rechtvaardigheid en onafhankelijke advisering over rechtvaardige besteding van gelden uit het fonds

Dossier: Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Gepubliceerd: 4 juli 2023
Indiener(s): Suzanne Kröger (GL), Joris Thijssen (PvdA)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36274-25.html
ID: 36274-25
Wijzigingen: 36274-53

Nr. 25 AMENDEMENT VAN DE LEDEN THIJSSEN EN KRÖGER

Ontvangen 4 juli 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 2, tweede lid, wordt in de aanhef na «te beperken» ingevoegd «en het bijdragen aan een rechtvaardige klimaattransitie».

II

In artikel 3, derde lid, wordt na onderdeel b een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ba. de rechtvaardigheid van de maatregelen;.

III

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Onze Minister wint in ieder geval onafhankelijk advies in over de mate waarin de voordelen en nadelen van de maatregelen op een rechtvaardige wijze in de samenleving worden verdeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de mate waarin is bijgedragen aan de mondiale stijging van temperatuur en verandering van klimaat, en dat huishoudens met een middeninkomen of laag inkomen per saldo niet worden benadeeld.

Toelichting

De klimaattransitie zal eerlijk zijn of zal niet zijn. Klimaatverandering bedreigt onze manier van leven. Om onze klimaatdoelen te halen is versnelling geboden. Tegelijkertijd is de klimaattransitie ingrijpend en mogen we de rechtvaardigheid van die transitie niet uit het oog verliezen. Er zijn immers meerdere wegen die naar Rome leiden.

Nu is er nog te vaak te weinig aandacht voor de rechtvaardigheid van de klimaattransitie. Ecorys berekende vorig jaar dat 80% van de verduurzamingssubsidies terecht komt bij huishoudens met een hoog inkomen. Wat de indieners betreft wordt erop aangestuurd dat huishoudens uit verschillende inkomensgroepen gelijkelijk profiteren van subsidies voor huishoudens. Door geld voor verduurzaming van de gebouwde omgeving gericht in te zetten in wijken met veel energiearmoede kunnen we onze klimaatdoelen halen en er tegelijkertijd voor zorgen dat mensen er in de winter warmpjes bij zitten in een goed geïsoleerd huis en niet hoeven te kiezen tussen koken of stoken. Door mensen met een fossiele baan te helpen bij omscholing naar en het vinden van een groene baan kan de overheid extra handen werven voor de klimaattransitie én mensen rust bieden die misschien hun baan verliezen. Door participatie in hernieuwbare energieprojecten te stimuleren kunnen mensen echt meedoen in de transitie. En door er echt op in te zetten dat huishoudens kunnen meedoen met de klimaattransitie en dat de vervuiler betaalt vergroten we bovendien het draagvlak voor die transitie.

Recent nog concludeerde de WRR dat rechtvaardigheid een prominentere en geïnstitutionaliseerde plek moet krijgen in de ontwikkeling van het klimaatbeleid, en dat dit een centrale overweging moet zijn in het opstellen van klimaatmaatregelen. De indieners zijn daarom van mening dat rechtvaardigheid ook expliciet moet worden opgenomen in de wetsdoelstelling. Het is daarom van belang dat de fondsbeheerder uitgaven uit het fonds expliciet beoordeelt op basis van rechtvaardigheid, ten minste op pakketniveau. Daarvoor komt er een onafhankelijk adviesorgaan dat de fondsbeheerder adviseert over de rechtvaardige besteding van gelden uit het klimaatfonds.

Thijssen Kröger