Gepubliceerd: 24 november 2022
Indiener(s): Liesje Schreinemacher (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36250-XVII-1.html
ID: 36250-XVII-1

Ontvangen 24 november 2022

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenweking voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,E. N. A. J. Schreinemacher

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

(1)

   

(2)

  

(3)

 
  

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Mutaties (+ of - ) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of - ) 2e suppletoire begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

            
  

TOTAAL

3 670 540

3 265 762

51 574

828 240

233 099

1 730

‒ 32 041

78 831

21 418

            
  

Beleidsartikelen

3 670 540

3 265 762

51 574

828 240

233 099

1 730

‒ 32 041

78 831

21 418

            

1

 

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

575 216

550 199

6 264

49 103

5 147

0

6 906

16 106

22 336

2

 

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

636 000

776 880

 

309 040

29 555

 

167 139

10 125

 

3

 

Sociale vooruitgang

964 068

855 456

 

‒ 4 665

50 000

 

‒ 187 059

‒ 2 840

 

4

 

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

992 714

807 652

 

471 362

144 262

 

192 383

‒ 9 000

 

5

 

Multilaterale samenwerking en overige inzet

502 542

275 575

45 310

3 400

4 135

1 730

‒ 211 410

64 440

‒ 918