Kamerstuk 36225-31

Nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 20 over een evaluatie binnen vijf jaar

Dossier: Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten)


100,0 %
0,0 %

SGP

CDA

CU

FVD

Volt

D66

DENK

VVD

JA21

NSC

GroenLinks-PvdA

PVV

PvdD

SP

BBB


Nr. 31 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SIX DIJKSTRA C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20

Ontvangen 22 maart 2024

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 22 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 22bis. Evaluatiebepaling

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Indieners stellen middels dit amendement voor dat binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel een evaluatie plaatsvindt waarover de Kamer tijdig wordt geïnformeerd.

De indieners achten het van belang dat tenminste het volgende wordt geëvalueerd:

  • De effectiviteit en doeltreffendheid van het proces van weging, inclusief de manier waarop de definitie van «radicalisering» uit artikel 1 in de praktijk door deelnemers aan het casusoverleg wordt geïnterpreteerd.

  • Het functioneren van de in de wet opgenomen waarborgen.

  • Het functioneren van de controlemechanismen op de weging voorafgaand aan het casusoverleg en de analyse van de casus gedurende het casusoverleg.

  • De mate waarin de uitoefening, afstemming, en coördinatie van de wettelijke taken en bevoegdheden van de deelnemers ten aanzien van betrokken personen is verbeterd, en voor zover meetbaar of er sprake is van een positief of negatief effect van deze gecoördineerde aanpak op het niveau van radicalisering van betrokken personen.

  • De rechtsbescherming van personen binnen de persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten.

Six Dijkstra Mutluer Sneller Van Nispen