Kamerstuk 36176-15

Amendement van het lid Van Strien over het introduceren van de genres cabaret- en komedieproducties en realityproducties

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Gepubliceerd: 22 maart 2023
Indiener(s): Pim van Strien (VVD)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36176-15.html
ID: 36176-15

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN STRIEN

Ontvangen 22 maart 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, worden in het voorgestelde artikel 3.29a in de alfabetische volgorde twee begripsbepalingen ingevoegd, luidende:

cabaret- en komedieproductie:

audiovisuele productie in het genre non-fictie, niet zijnde een sport- of spelprogramma, met een humoristisch, satirisch of sketch-achtig karakter met een totale vertoningsduur van ten minste 40 minuten;.

realityproductie:

audiovisuele productie in het genre non-fictie, niet zijnde een sport- of spelprogramma, die verhalen van de directe wereld om ons heen vertellen, gekenmerkt door registratie van de realiteit, met een totale vertoningsduur van ten minste 40 minuten.

II

In artikel I, onderdeel B, wordt in de aanhef van het voorgestelde artikel 3.29f na «van de Europese richtlijn, die een» ingevoegd «cabaret- en komedieproductie, realityproductie,».

Toelichting

Het Nederlandse culturele audiovisuele product is wat de indieners in het huidige voorstel te nauw gedefinieerd. In het huidige voorstel worden alleen films, dramaseries en documentaires aangemerkt als Nederlandse culturele content als ze voldoen aan de eisen van 3.29f. Nederlandse audiovisuele uitingen zoals cabaret en komedieproducties vallen daarmee buiten de reikwijdte van dit voorstel. Dit terwijl dit bij uitstek uitingen zijn en onderdeel zijn van onze Nederlandse cultuur. Dit amendement beoogt dit genre – waar het voldoet aan de hierboven genoemde eisen – binnen de reikwijdte van het voorstel te brengen.

Voor reality geldt eveneens dat zij onderdeel van de Nederlandse hedendaagse cultuur en een goed inzicht geven in de dynamiek, onderstromen en tendensen van de samenleving en passen daarmee in de het doel van dit wet. Derhalve beogen indieners ook dit genre – als het voldoet aan de eisen van 3.29f – onder de reikwijdte van de wet te brengen. Het gaat dan om films of series die niet noodzakelijk fictie zijn. Spel en sport zijn daarbij uitgezonderd.

Van Strien