Kamerstuk 36169-27

Motie van het lid Kröger over alles wat onderliggend is aan beleidsvoorstellen laten uitgaan van de doelen in het coalitieakkoord

Dossier: Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)

Gepubliceerd: 8 februari 2023
Indiener(s): Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36169-27.html
ID: 36169-27

39,3 %
60,0 %

JA21

Groep Van Haga

BIJ1

BBB

Volt

CDA

DENK

CU

PVV

D66

SGP

PvdA

PvdD

Fractie Den Haan

GL

VVD

FVD

Omtzigt

SP


Nr. 27 MOTIE VAN HET LID KRÖGER

Voorgesteld 8 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het coalitieakkoord staat dat het kabinet zich in het beleid richt op een opgave van 60% CO2-reductie in 2030;

overwegende dat om dit doel te behalen het beleid zich ook op deze opgave moet richten en dat daarom alle zaken die onderliggend zijn aan beleidsvoorstellen ook hiervan moeten uitgaan;

verzoekt de regering alle onderzoeken, analyses, onderliggende modellen en andere zaken die onderliggend zijn aan beleidsvoorstellen te laten uitgaan van de doelen die in het coalitieakkoord zijn opgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger