Kamerstuk 36169-18

Amendement van de leden Thijssen en Kröger over de financiële gevolgen voor huishoudens per inkomensgroepen

Dossier: Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)


31,3 %
68,0 %

Fractie Den Haan

SGP

Groep Van Haga

PvdA

PvdD

JA21

BBB

PVV

Omtzigt

DENK

D66

GL

CU

SP

VVD

FVD

Volt

CDA

BIJ1


Nr. 18 AMENDEMENT VAN DE LEDEN THIJSSEN EN KRÖGER

Ontvangen 2 februari 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel I, onderdeel B, worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

C

In artikel 6, derde lid, wordt onder verlettering van de onderdelen b en c tot c en d na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • b. de emissies van broeikasgassen van huishoudens per inkomensgroep;.

D

In artikel 7, derde lid, wordt onder verlettering van de onderdelen e en f tot f en g na onderdeel d een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • e. de financiële gevolgen voor huishoudens per inkomensgroep van het klimaatbeleid;.

Toelichting

De klimaattransitie zal eerlijk zijn of zal niet zijn. Voor het draagvlak voor klimaatbeleid is het van belang dat iedereen deze mee kan maken en dat de baten en lasten eerlijk worden verdeeld. Wij willen daarom dat jaarlijks gemonitord wordt:

  • wat de inkomenseffecten zijn van klimaatbeleid voor verschillende inkomensgroepen; en

  • hoe de uitstoot zich ontwikkelt per inkomensgroep.

De informatie kan inzicht bieden in of klimaatbeleid rechtvaardig uitpakt en of compensatie nodig is. Deze monitor wordt bij voorkeur in de cyclus van de KEV meegenomen.

Thijssen Kröger