Gepubliceerd: 21 juni 2022
Indiener(s): Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: europese zaken internationaal openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36138-5.html
ID: 36138-5

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 juni 2022

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het wetsvoorstel Uitvoeringswet verordening Terroristische Online-inhoud met bijbehorende memorie van toelichting aan (Kamerstuk 36 138).

Uw Kamer heeft eerder, waaronder tijdens het commissiedebat van 26 januari jongstleden (Kamerstuk 29 754, nr. 636), geïnformeerd naar de voortgang van het wetgevingsproces en de autoriteit. De TOI-verordening is met ingang van 7 juni 2022 van toepassing geworden. Er wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de TOI-verordening in Nederland. De verordening is van groot belang om terroristische online-inhoud zo snel mogelijk off line te doen halen. Hoewel dit van groot belang is kost een zorgvuldig wetgevingsproces tijd.

Dat de verordening reeds van toepassing is terwijl de uitvoeringswet nog niet gereed is, komt mede doordat de implementatietermijn van één jaar kort was. Nederland heeft tijdens de onderhandelingen aangegeven dat een implementatietermijn van 24 maanden realistischer was. Nederland is niet het enige land dat niet tijdig met de uitvoering van de verordening kan beginnen.

Het voorgaande neemt echter niet weg dat ik al het mogelijke zal doen om een spoedige voortgang van de parlementaire behandeling te bevorderen zodat de uitvoeringsregelgeving alsnog zo snel mogelijk gereed is en terroristische online-inhoud zo snel mogelijk offline zal worden gehaald. Ik heb de Europese Commissie hierover per brief van 9 juni 2022 geïnformeerd.

Ik zou u, mede gelet op het belang dat zowel uw Kamer als ik hechten aan een spoedige inwerkingtreding van de uitvoeringswet, willen verzoeken dit voorstel zo snel als mogelijk te behandelen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius