Kamerstuk 36138-10

Amendement van het lid Leijten over het onder andere regelen dat er een beroepsmogelijkheid komt bij de Autoriteit bij een geschil over te verwijderen inhoud

Dossier: Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L 172) (Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud)


62,7 %
37,3 %

Omtzigt

BBB

VVD

GL

SGP

SP

CU

JA21

PvdD

Volt

PVV

PvdA

CDA

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

D66

BIJ1

DENK

FVD


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 21 december 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. De Autoriteit heeft tevens tot taak het nemen van beslissingen als bedoeld in artikel 12c.

II

Na paragraaf 3 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

Paragraaf 3a. Klachten

Artikel 12a. Informatie over klachtprocedure

Een aanbieder van hostingdiensten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de verordening, die zijn hoofdvestiging in Nederland heeft of waarvan zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn verblijf- of vestigingsplaats in Nederland heeft, wijst aanbieders van inhoud die verwijderd is of waartoe de toegang geblokkeerd is ten gevolge van specifieke maatregelen op grond van artikel 5 van de verordening, steeds op de mogelijkheid om een klacht in te dienen als bedoeld in artikel 10 van de verordening, en op de mogelijkheid van geschillenbeslechting door de Autoriteit, bedoeld in artikel 12c.

Artikel 12b. Berichtgeving over klachten

Elke aanbieder van hostingdiensten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de verordening, die zijn hoofdvestiging in Nederland heeft of waarvan zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn verblijf- of vestigingsplaats in Nederland heeft, bericht de Autoriteit over alle bij hem ingediende klachten als bedoeld in artikel 10 van de verordening.

Artikel 12c. Geschillenbeslechting klachten

  • 1. Een aanbieder van inhoud als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de verordening, die een geschil heeft over de afhandeling van een klacht als bedoeld in artikel 10 van de verordening met een aanbieder van hostingdiensten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de verordening die zijn hoofdvestiging in Nederland heeft of waarvan zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn verblijf- of vestigingsplaats in Nederland heeft, kan binnen een termijn van zes maanden na de klachtafhandeling door de aanbieder van hostingdiensten over het geschil een klacht indienen bij de Autoriteit.

  • 2. De Autoriteit beslist op de klacht binnen zes weken na ontvangst ervan. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd als de Autoriteit om aanvullende gegevens verzoekt. Met instemming van de klager is verdere verlenging mogelijk.

  • 3. De beslissing van de Autoriteit is bindend.

  • 4. Het indienen van een klacht als bedoeld in het eerste lid laat onverlet elke mogelijkheid voor de desbetreffende aanbieder van inhoud een hem ter beschikking staand rechtsmiddel aan te wenden.

  • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van dit artikel.

Toelichting

Dit amendement regelt dat er een beroepsmogelijkheid komt bij de Autoriteit bij een geschil over te verwijderen inhoud.

De indiener maakt zich ten eerste zorgen over de inbreuk van de specifieke maatregelen op de vrijheid van meningsuiting. Het is daarom noodzakelijk om als overheid zicht te houden op de omvang en aard van de klachten van aanbieders van inhoud jegens hostingdiensten. Door hostingdiensten te verplichten deze klachten door te spelen aan de bevoegde autoriteiten in de lidstaat waarin deze is gevestigd, behouden de autoriteiten het zicht op de omvang en de aard van de klachten waardoor gemonitord kan worden over de vrijheid van meningsuiting niet in het geding komt door deze Verordening.

Daarnaast moet de ATKM als geschillenbeslechter gaan fungeren bij geschillen over die klachten.

Tot slot is de indiening van mening dat de aanbieders van hostingdiensten bij het verwijderen of blokkeren van de toegang van inhoud de aanbieders van de verwijderde inhoud moeten wijzen op de mogelijkheid tot het indienen van een klacht en op de mogelijkheid tot geschilbeslechting door de ATKM.

Leijten