Gepubliceerd: 25 mei 2022
Indiener(s): Wopke Hoekstra (viceminister-president , minister buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36120-V-1.html
ID: 36120-V-1

Ontvangen 25 mei 2022

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2021‒2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
    

(1)

  

(2)

 
  

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

         
  

Totaal

11 691 848

11 807 800

965 770

1 158 936

1 131 012

278 987

         
  

Beleidsartikelen

10 711 739

10 862 691

902 590

1 063 602

1 035 678

292 767

         

1

 

Versterkte internationale rechtsorde

114 112

123 822

 

56 745

11 010

 

2

 

Veiligheid en stabiliteit

276 987

282 496

1 000

‒ 23 823

‒ 14 072

0

3

 

Effectieve Europese samenwerking

10 265 666

10 402 889

868 916

1 022 551

1 020 753

278 467

4

 

Consulaire dienstverlening en uitdragen van Nederlandse waarden

54 974

53 484

32 674

8 129

17 987

14 300

         
  

Niet-beleidsartikelen

980 109

945 109

63 180

95 334

95 334

‒ 13 780

         

5

 

Geheim

0

0

0

0

0

0

6

 

Nog onverdeeld

2 868

2 868

 

‒ 1 544

‒ 1 544

 

7

 

Apparaat

977 241

942 241

63 180

96 878

96 878

‒ 13 780