Gepubliceerd: 3 november 2022
Indiener(s): Franc Weerwind (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (D66)
Onderwerpen: economie ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36085-7.html
ID: 36085-7
Origineel: 36085-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 november 2022

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

D

Aan artikel 234 wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. In afwijking van lid 1, tweede zin, kan een akte van statutenwijziging worden verleden in de Engelse taal, indien de vennootschap is opgericht bij elektronische notariële akte die onder toepassing van artikel 176 lid 2 in de Engelse taal is verleden en de taal van de statuten nadien niet is gewijzigd.

B

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdelen a en b vervalt telkens «, onderdeel A».

2. In onderdeel b wordt «dat» vervangen door «dan».

Toelichting

Onderdeel A

Het voorgestelde artikel 176 lid 2 bepaalt dat de akte van oprichting van een besloten vennootschap die wordt opgericht bij elektronische notariële akte, kan worden verleden in de Engelse taal. Het betreft implementatie van de optie in de tweede zin van artikel 13 nonies, derde lid, van de richtlijn. De richtlijn regelt niet de mogelijkheid een dergelijke Engelse akte te wijzigen via een in het Engels verleden akte van statutenwijziging. Die mogelijkheid was tot nu toe daarom ook niet opgenomen in het wetsvoorstel. Naar aanleiding van vragen hierover in het verslag van de VVD-fractie en de CDA-fractie wordt met deze nota van wijziging geregeld dat een akte van statutenwijziging in het Engels kan worden verleden in afwijking van artikel 234 lid 1, tweede zin. Daarvoor is vereist dat de vennootschap waarvan de statuten worden gewijzigd is opgericht bij elektronische notariële akte die is verleden in de Engelse taal en dat de taal van de statuten nadien niet is gewijzigd. Zie hierover uitgebreider de nota naar aanleiding van het verslag.1

Onderdeel B

Dit betreft een wetgevingstechnische verbetering.

De Minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind