Kamerstuk 36064-9

Motie van de leden Eerdmans en Omtzigt over een breed onderzoek naar de financiële risico’s van inflatie voor middeninkomens

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage)

Gepubliceerd: 29 juni 2022
Indiener(s): Joost Eerdmans (EénNL), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36064-9.html
ID: 36064-9

100,0 %
0,0 %

Fractie Den Haan

BBB

Groep Van Haga

JA21

SGP

CDA

SP

Volt

PvdD

Omtzigt

PVV

GL

D66

CU

PvdA

DENK

BIJ1

FVD

VVD


Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN EERDMANS EN OMTZIGT

Voorgesteld 29 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de inflatie, stijgende prijzen en kelderende koopkracht miljoenen Nederlandse huishoudens hard raken;

constaterende dat logischerwijs veel aandacht uitgaat naar de gevolgen hiervan voor de laagste inkomens;

constaterende dat onder andere het Nibud, het CPB en de VNG echter ook nadrukkelijk waarschuwen voor ernstige financiële gevolgen voor middeninkomens;

constaterende dat mensen met een (laag) middeninkomen veelal niet in aanmerking komen voor reguliere toeslagen en tevens niet voor de energietoeslag;

overwegende dat de financiële problematiek waarmee deze groep te maken krijgt, onderbelicht blijft in koopkrachtmaatregelen en -debatten;

verzoekt de regering op korte termijn een breed onderzoek te laten verrichten naar de financiële risico's voor middeninkomens op korte, middellange en lange termijn;

verzoekt de regering tevens oplossingsrichtingen aan te dragen om deze risico's het hoofd te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eerdmans

Omtzigt