Kamerstuk 36064-7

Motie van de leden Maatoug en Kathmann over financiële compensatie voor gemeenten die de energietoeslag uitkeren aan inkomens boven 120% van het sociaal minimum

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage)

Gepubliceerd: 29 juni 2022
Indiener(s): Senna Maatoug (GL), Barbara Kathmann (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36064-7.html
ID: 36064-7

46,0 %
54,0 %

SP

CU

Volt

Fractie Den Haan

BIJ1

VVD

PvdD

SGP

JA21

CDA

DENK

D66

GL

PvdA

FVD

PVV

Groep Van Haga

BBB

Omtzigt


Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN MAATOUG EN KATHMANN

Voorgesteld 29 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verschillende gemeenten minimabeleid hebben voor mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum;

constaterende dat er budget is vrijgemaakt voor het verstrekken van een energietoeslag aan mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum;

overwegende dat gemeenten dus ofwel zelf geld bij moeten leggen, ofwel keuzes moeten maken aan wie ze de toeslag wel of niet uitkeren;

verzoekt de regering gemeenten die de energietoeslag uitkeren aan mensen met een inkomen boven 120% sociaal minimum, daarvoor financieel te compenseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maatoug

Kathmann