34,0 %
64,7 %

PvdA

VVD

BIJ1

BBB

SGP

Volt

FVD

CDA

DENK

PVV

Fractie Den Haan

CU

PvdD

Omtzigt

Groep Van Haga

SP

D66

GL

JA21


Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN MEIJEREN

Ontvangen 19 april 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt «Goedkeuring» vervangen door «Wijziging van de Wet publieke gezondheid en goedkeuring».

II

In de beweegreden wordt na «noodzakelijk is» ingevoegd «de Wet publieke gezondheid te wijzigen teneinde de bepalingen inzake het coronatoegangsbewijs te schrappen, en».

III

Voor artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 01

De Wet publieke gezondheid wordt als volgt gewijzigd:

A

1. In artikel 58a, eerste lid, vervallen de begripsomschrijvingen van coronatoegangsbewijs, niet-essentiële detailhandel, niet-essentiële dienstverlening en resultaat.

2. Hoofdstuk Va wordt als volgt gewijzigd:

a. in artikel 58e, eerste lid, onder b, vervalt «of, indien het een krachtens paragraaf 2 van dit hoofdstuk of artikel 58q vast te stellen ministeriële regeling betreft, op basis van een resultaat».

b. Paragraaf 3a vervalt.

3. Artikel 68bis wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid, onder b, wordt «, 58q, eerste lid, eerste zin, artikel 58re, derde of achtste lid, onder a, b of c, of artikel 58rf, tweede lid» vervangen door «of 58q, eerste lid, eerste zin».

b. In het tweede lid vervalt «, artikel 58re, eerste of achtste lid, onder d, of artikel 58rf, vierde lid».

c. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde tot en met zesde lid tot derde tot en met vijfde lid.

d. In het vierde lid (nieuw) wordt «, artikel 58g, eerste lid, artikel 58re, eerste of achtste lid, onder d, of artikel 58r, vierde lid» vervangen door «of artikel 58g, eerste lid».

IV

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Indien het bij koninklijke boodschap van 22 november 2021 ingediende voorstel van wet tot Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen) (35 971) tot wet is of wordt verheven en artikel I, onderdelen A, B en C tot en met I van die wet:

a. eerder in werking treedt of is getreden dan artikel 01 van deze wet, wordt artikel 01 van deze wet als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel A, onder 1, wordt na «begripsomschrijvingen van» ingevoegd «arbeidsplaats, » en wordt «en resultaat» vervangen door «, resultaat en werkgever».

2. Onderdeel A, onder 2, wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel a komt te luiden:

a. Artikel 58e, wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid, onder b, vervalt «of, indien het een krachtens paragraaf 2 of 3a van dit hoofdstuk of artikel 58q vast te stellen ministeriële regeling betreft, op basis van een resultaat».

In het eerste lid, onder c, vervalt «, voorzieningen of werkzaamheden».

In het eerste lid, onder d, vervalt «, en, indien het een krachtens artikel 58ra, achtste of negende lid, vast te stellen ministeriële regeling betreft, arbeidsplaatsen».

In het tweede lid, onder a, wordt «58i of 58ra, eerste, derde, achtste of negende lid» vervangen door «of 58i».

b. Na onderdeel a wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

aa. Artikel 58u wordt als volgt gewijzigd:

1°. In het eerste lid, onder a, wordt «de artikelen 58j, eerste lid, en 58ra, achtste of negende lid» vervangen door «artikel 58j, eerste lid».

2°. In het derde lid, onder b, wordt «de artikelen 58j, eerste lid, en 58ra, eerste of negende lid» vervangen door «artikel 58j, eerste lid».

3. In onderdeel A, onder 1, komt onderdeel 3, onder a, te luiden:

a. In het eerste lid, onder b, wordt «, 58q, eerste lid, eerste zin, 58ra, eerste, derde, achtste of negende lid, artikel 58re, derde of achtste lid, onder a, b of c, of artikel 58rf, tweede lid» vervangen door «of 58q, eerste lid, eerste zin».

b. later in werking treedt of is getreden dan artikel 01 van deze wet, vervallen in die wet artikel I, onderdelen A, B en C tot en met I.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om de mogelijkheid om weer een coronatoegangsbewijs verplicht te stellen uit de wet te halen.

Momenteel is het coronatoegangsbewijs nergens in Nederland verplicht, zonder dat dit schadelijke gevolgen heeft. De regering heeft aangegeven de wettelijke grondslag desalniettemin te willen laten bestaan, voor het geval dat zij het toegangsbewijs op enig moment in de toekomst weer verplicht wil stellen. Naar het oordeel van de indiener is dat niet proportioneel.

Van Meijeren