Gepubliceerd: 23 december 2021
Indiener(s): Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36001-2.html
ID: 36001-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

1. Leeswijzer

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

2. Beleidsartikelen

2.1 Artikel 21 Land- en tuinbouw

Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand vastgestelde begroting 2022 incl NvW

Mutaties incidentele suppletoire begroting

Stand incidentele suppletoire begroting

Mutatie t+1

Mutatie t+2

Mutatie t+3

Mutatie t+4

Verplichtingen

734.056

25.500

759.556

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

124.627

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

609.429

25.500

759.556

0

0

0

0

               

Uitgaven

628.467

25.500

653.967

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

63%

           
               

Subsidies

512.291

25.500

537.791

0

0

0

0

Sociaal ecomomische positie boeren

43.543

25.500

69.043

0

0

0

0

Duurzame veehouderij

388.436

0

388.436

0

0

0

0

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

22.186

0

22.186

0

0

0

0

Mestbeleid

58.126

0

58.126

0

0

0

0

Garanties

5.432

0

5.432

0

0

0

0

Bijdrage borgstellingsreserve

3.627

0

3.627

0

0

0

0

Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit

1.805

0

1.805

0

0

0

0

Opdrachten

81.478

0

81.478

0

0

0

0

Sociaal ecomomische positie boeren

2.602

0

2.602

0

0

0

0

Duurzame veehouderij

12.914

0

12.914

0

0

0

0

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

22.046

0

22.046

0

0

0

0

Mestbeleid

18.897

0

18.897

0

0

0

0

Diergezondheid en dierenwelzijn

13.251

0

13.251

0

0

0

0

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

5.384

0

5.384

0

0

0

0

Integraal Voedselbeleid

6.384

0

6.384

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

6.988

0

6.988

0

0

0

0

College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

1.289

0

1.289

0

0

0

0

Centrale Commissie Dierproeven

2.225

0

2.225

0

0

0

0

Medebewind / voomalige productschappen

0

0

0

0

0

0

0

Raad voor Plantenrassen

1.344

0

1.344

0

0

0

0

Keuringsdiensten

2.130

0

2.130

0

0

0

0

Bijdragen aan internationale organisaties

11.107

0

11.107

0

0

0

0

FAO en overige contributies

11.107

0

11.107

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

11.171

0

11.171

0

0

0

0

Diergezondheidsfonds

11.171

0

11.171

0

0

0

0

Ontvangsten

32.770

0

32.770

0

0

0

0

Verplichtingen

De ophoging van de verplichtingen worden verklaard door het doortrekken van de regeling Ongedekte Vaste Kosten land- en tuinbouw en compensatie waterschade Limburg zoals hieronder toegelicht.

Subsidies

Sociaal economische positie boeren

De subsidie Sociaal economische positie boeren is met € 25,5 mln. verhoogd. Als onderdeel van het steunpakket voor het eerste kwartaal 2022 heeft het kabinet € 20 mln gereserveerd voor voortzetting van de Ongedekte Vaste Kosten regeling voor de land- en tuinbouw (Kamerstuk 2021Z23466).

De overige € 5,5 mln. wordt verklaard door de tegemoetkoming voor agrariërs met teelplanschade in de uiterwaarden (buitendijks gebied) van de Maas van Boxmeer tot Gertruidenberg. Deze tegemoetkoming heeft het kabinet op 17 december aangekondigd (Kamerstuk 2021Z23920).