Gepubliceerd: 22 maart 2022
Indiener(s): Agnes Mulder (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36000-3.html
ID: 36000-3

Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 22 maart 2022

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 10 februari 2022 voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Bij brief van 18 maart 2022 zijn ze door de Minister van Economische Zaken en Klimaat beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Agnes Mulder

De griffier van de commissie, Nava

1

Wat zijn de overige € 125 miljoen aan verplichtingen (bij mutaties staan verplichtingen van € 600 miljoen, maar € 475 miljoen is gespecificeerd)?

Antwoord

De verhoging van het verplichtingenbudget van de TVL bedraagt € 125 miljoen meer dan de verhoging van het kasbudget omdat bij het vastleggen van verplichtingen rekening wordt gehouden met de eventuele maximale subsidieverlening bij 100% omzetverlies. Aangezien in de praktijk het percentage omzetverlies aanzienlijk lager ligt dan 100% is minder kasbudget nodig.

2

Betekent de aanpassing van de steunmaatregelen van 21 december 2021 niet ook dat er minder evenementen kunnen doorgaan, dus meer steun vanuit de garantieregeling evenementen (TRSEC) benodigd zal zijn?

3

Betekent de aanpassing van de steunmaatregelen van 21 december 2021 niet ook dat er een groter beroep op de garantieregelingen zal worden gedaan?

Antwoord vraag 2 en 3

Sinds 4 december 2021 geldt er een evenementenverbod voor ongeplaceerde evenementen, binnen en buiten. Op 14 december 2021 heeft het kabinet aangekondigd dit evenementenverbod te verlengen. Het kabinet heeft dit verbod per 25 februari opgeheven. Elke verlenging van het verbod maakt dat geplande evenementen geen doorgang kunnen vinden en, indien zij binnen de voorwaarden vallen van regelingen als de TRSEC of ATE, aanspraak maken op steun. Met deze steun kunnen kosten voor annulering of verplaatsing van een evenement naar een later moment tussen 10 juli en 31 december 2021 éénmalig worden vergoed. Op basis van het gebruik van de regeling tot op heden is de verwachting dat het huidige budget voldoende zal zijn om de aanvragen die in aanmerking komen voor steun te honoreren.

4

Wat is de observatie van het kabinet over de manier waarop het pakket van generieke crisismaatregelen uitpakt voor zzp’ers?

Antwoord

Het kabinet is aan het begin van de crisis zelfstandigen te hulp geschoten, gemeenten hebben in 2020 en 2021 € 3,4 miljard als voorschot gekregen om de Tozo uit te voeren. Hiermee hebben in 2020 500 duizend personen een Tozo-uitkering gekregen voor levensonderhoud1. De definitieve afrekening moet nog plaatsvinden. De impact van de coronacrisis was toen dusdanig dat zonder ingrijpen door het kabinet vele zelfstandigen in de problemen zouden komen. Onderzoek van de Universiteit Leiden wijst dit ook uit: het aantal gewerkte uren van zelfstandigen in 2020 en begin 2021 is gedaald vergeleken met eenzelfde periode voor de crisis2. Het Centraal Planbureau (CPB) geeft in haar evaluatie van het steunpakket 20203 aan dat zelfstandigen kwetsbaarder bleken voor inkomensverlies dan werknemers, ondanks de beschikbare Tozo. Naast de Tozo was ook de TVL, de tegemoetkoming voor vaste lasten, beschikbaar voor zelfstandigen met een eigen opgang. Het precieze effect van de steunmaatregelen is moeilijk te schatten. Onderzoek van het CPB/AFM4 wijst uit dat zonder inkomenssteun een aanzienlijk deel van de zelfstandigen bij omzetverlies op korte termijn in de financiële problemen zou raken. Onder de Tozo 2 zijn deze aantallen meer dan gehalveerd. Geschat wordt dat ook de TVL enkele duizenden zelfstandige ondernemers van steun heeft voorzien. Ook heeft het kabinet ingezet op flankerend beleid opdat werkenden die werkloos werden voldoende ondersteuning kregen bij het zoeken naar nieuw of ander werk.

5

Wat is de observatie van het kabinet over de manier waarop het pakket van generieke crisismaatregelen uitpakt voor uitzendkrachten?

Antwoord

De doelstelling van de NOW is behoud van werkgelegenheid, en is daarmee ook juist bedoeld voor uitzendkrachten. De NOW is beschikbaar voor alle soorten werkgevers, het kabinet maakt hierbij geen onderscheid tussen dienstverbanden. Uitzendbedrijven, die uitzendkrachten in dienst hebben, kunnen dus ook NOW-subsidie aanvragen wanneer zij aan de voorwaarden voldoen. Hiermee kunnen de lonen grotendeels doorbetaald worden. Wel heeft het CPB5 in haar analyse van het coronasteunpakket geconcludeerd dat tijdens de crisis met name jongeren en flexwerkers hun baan verloren. Dit komt volgens het CPB door hun zwakkere arbeidsmarktpositie en doordat de recessie vooral de productie in contact-intensieve dienstensectoren, zoals de horeca, recreatie en toerisme, heeft doen dalen; sectoren waar relatief veel jongeren en werknemers met een flexibel arbeidscontract werken. Onder deze flexwerkers kunnen zich ook uitzendkrachten bevinden. Een nadere onderverdeling is niet beschikbaar. Als uitzendbedrijven NOW hebben aangevraagd, maar tegelijkertijd ook uitzendkrachten hebben ontslagen, heeft dit uiteraard gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Het kabinet heeft bedrijven opgeroepen om deze mensen in dienst te houden6. Wel kan gezegd worden dat na een daling van het aantal uitzendkrachten in 2020, dit aantal in 2021 weer is toegenomen. Ook zijn gezien de huidige aanhoudende arbeidsmarktkrapte de vooruitzichten voor uitzendkrachten positief. Er is namelijk ook grote vraag naar personeel in sectoren waar relatief veel uitzendkrachten werken, zoals de horeca. De werkloosheid is inmiddels weer dalende, wat er op zou kunnen wijzen dat de schok tijdelijk was. Met de heropening van de economie kunnen ook uitzendkrachten weer aan het werk.

6

Wat is de observatie van het kabinet over de manier waarop het pakket van generieke crisismaatregelen uitpakt voor bedrijven in de evenementensector?

Antwoord

De coronacrisis en de contactbeperkende maatregelen om deze crisis te bestrijden, hebben een grote impact gehad op de evenementensector. Veel evenementen zijn lange tijd niet mogelijk geweest, vanwege het besmettingsgevaar dat verbonden is aan de samenkomst van grote groepen mensen. Het kabinet is de sector tegemoetgekomen met de ATE en de TRSEC, waarmee organisatiekosten voor evenementen die onder een evenementenverbod kwamen te vallen, gedekt worden.

7

Wat is tot dusver het beeld van het beroep op de TVL-regeling in Q1 2022? Hoeveel aanvragen zijn gedaan en door bedrijven van welke omvang?

Antwoord

De TVL Q1 2022 is op maandag 28 februari opengesteld. De aanvraagperiode voor deze openstelling loopt tot en met donderdag 31 maart 2022, 17:00 uur. De korte tijd waarin de regeling tot op heden open staat, maakt dat inzicht geven in de aanmeldingen tot dusver geen zinvol beeld geeft van het uiteindelijke gebruik van de regeling.