Gepubliceerd: 23 november 2021
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35979-4.html
ID: 35979-4

Nr. 4 NADER RAPPORT

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 22 november 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de ministers Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ontwerp van een wet, houdende Goedkeuring van het Besluit houdende de vierde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 549) (Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Daartoe gemachtigd door de ministerraad verzoek ik Uwe Majesteit, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het bijgaande voorstel van wet met memorie van toelichting ter uitvoering van artikel VIII, vierde lid, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, toe te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Met toepassing van artikel VIII, vierde lid, laatste zin, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is het horen van de Afdeling advisering van de Raad van State over het voorstel van wet achterwege gebleven.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge