Gepubliceerd: 1 maart 2022
Indiener(s): Sander Dekker (VVD), Stef Blok (VVD)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35940-7.html
ID: 35940-7
Origineel: 35940-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 1 maart 2022

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel III komt te luiden:

ARTIKEL III

Artikel 2b van de Prijzenwet wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden vastgesteld betreffende het bekendmaken van prijsverminderingen.

2. In het derde lid (nieuw) wordt «als in het eerste lid bedoeld» vervangen door «als in het eerste en tweede lid bedoeld».

Toelichting

Het wetsvoorstel voorziet in een wijziging van de Prijzenwet, waarmee uitvoering kan worden gegeven aan een onderdeel van de Richtlijn modernisering consumentenbescherming. Het gaat hier om het voorschrift dat een handelaar bij aankondigingen van prijsverminderingen van producten ten opzichte van een eerder door hem gehanteerde prijs als «vorige prijs» (de prijs waaraan de prijsvermindering wordt gerelateerd) de laagste verkoopprijs hanteert die door hem is toegepast binnen een periode van ten minste dertig dagen voorafgaand aan de prijsvermindering. Op deze algemene regel zullen enkele uitzonderingen worden gemaakt, onder meer voor producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben. In het implementatiewetsvoorstel zoals dat is ingediend bij de Tweede Kamer1, was aangesloten bij de structuur van de Prijzenwet, die voorziet in een regeling bij algemene maatregel van bestuur (artikel 2b, eerste lid, van de Prijzenwet). Bij nader inzien is het wenselijk dat onderdelen van deze regels bij ministeriële regeling kunnen worden vastgesteld, te weten de aanwijzing van categorieën van producten die snel bederven of beperkt houdbaar zijn, waarvoor een uitzondering op de algemene regel geldt. Uit praktisch oogpunt is het van belang dat snel kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in de praktijk. Deze nota van wijziging voorziet hierin, door te regelen dat de regels over het bekendmaken van prijsverminderingen niet alleen bij, maar ook krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen worden vastgesteld.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens