Gepubliceerd: 10 december 2021
Indiener(s): Farid Azarkan (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35937-3.html
ID: 35937-3

Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 10 december 2021

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 18 november 2021 voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Bij brief van 7 december 2021 zijn ze door de Minister van Economische Zaken en Klimaat beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De fungerend voorzitter van de commissie, Azarkan

De griffier van de commissie, Nava

1

Hoeveel aanvragen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zijn in september 2021 ingediend? Hoeveel aanvragen zijn hiervan tot nu toe afgehandeld en hoeveel lopen nog?

Antwoord

In september 2021 zijn er 40.052 aanvragen bij RVO ingediend, waarvan 14.337 aanvragen voor een voorschot en 25.715 aanvragen voor een vaststelling. Van de in september ingediende aanvragen zijn er in diezelfde maand 32.294 afgehandeld (80,6%). 7.758 aanvragen (19,4%) zijn nog in behandeling en wachten bijvoorbeeld op het aanleveren van aanvullende informatie of een accountantsverklaring. Daarnaast heeft RVO in september 2021 ook 37.786 aanvragen voor een voorschot of vaststelling afgehandeld die eerder dan september 2021 zijn ingediend. In september 2021 zijn er dus in totaal 77.838 aanvragen afgehandeld.

2

Hoeveel ondernemers hebben tot nu toe gebruikgemaakt van de regeling Subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN)? Hoeveel aanvragen zijn gedaan en hoeveel zijn er hiervan afgehandeld?

Antwoord

De VLN is niet opengesteld. In de Kamerbrief «Aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal» van 16 november jl. (Kamerstuk 35 420, nr. 420) heeft het kabinet vermeld dat de toegang tot de VLN wordt verbreed en de naam daarbij wordt gewijzigd in de TVL Q4 2021. Deze regeling wordt naar verwachting in de tweede helft van december 2021 opengesteld.

3

Wanneer is het kabinet begonnen met de uitgebreide communicatie richting startende ondernemers om de TVL startende ondernemers onder de aandacht te brengen? Hoe lang heeft deze communicatie «campagne» geduurd?

Antwoord

RVO is circa drie weken voor de openingsdatum van de regeling op 28 mei gestart met de actieve communicatie over de TVL Startende Ondernemers. Deze fase heeft ongeveer 9 weken geduurd, tot kort na de sluitingsdatum van de regeling op 12 juli 2021.

4

Welke acties zijn ondernomen om de TVL startende ondernemingen, waarvan het budget met 70 mln. euro wordt verlaagd in verband met een lager dan verwacht beroep op de regeling, bij de doelgroep onder de aandacht te brengen?

Antwoord

RVO heeft met animaties, uitlegberichten en video’s intensief gebruik gemaakt van communicatiekanalen als sociale media, www.rvo.nl, liveblogs en nieuwsbrieven. De 511 ondernemers die zich voor de houd-me-op-de-hoogte-mail hadden ingeschreven zijn kort voor de openstelling op 28 mei extra geattendeerd. Ook heeft de RVO de startersregeling onder de aandacht gebracht via informatiekanalen van onder meer de Kamer van Koophandel. Daarnaast heeft RVO de startersregeling onder de aandacht gebracht van brancheverenigingen, onder meer in de periodieke branchebrief op 1 en 24 juni. Het effect van deze activiteiten is regelmatig operationeel geëvalueerd. Toen de reactie achterbleef bij de verwachting zijn de berichten en kanalen geïntensiveerd. Toen ook hier grootschalige reactie op uitbleef, heeft de RVO 5.000 willekeurig geselecteerde ondernemingen die tussen 1 november 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven in het handelsregister een brief ingestuurd. Ook deze brief had geen zichtbaar effect op het aantal aanvragen. De actieve communicatie is vervolgens afgerond kort na de sluitingsdatum.

5

Hoeveel bedrijven hebben een beroep gedaan op de TVL startende ondernemingen en hoeveel aanvragen zijn gehonoreerd en voor welk bedrag?

Antwoord

Voor de TVL Startende Ondernemingen zijn in totaal 1.308 aanvragen ingediend door 1.297 unieke ondernemingen. Van de 1.308 aanvragen zijn er 846 gehonoreerd, voor een subsidiebedrag van € 12.772.558,00.

6

In hoeverre is het hoger budget van 60 mln. euro voldoende voor de periode tot 1 april 2022?

Antwoord

Op basis van prognoses van het aantal aanvragen en toekenningen voor de waardevermeerderingsregeling is het budget van € 60 mln voldoende voor de periode tot 1 april 2022.

7

Hoe ziet de waardevermeerderingsregeling er na 1 april 2022 uit?

Antwoord

Met de recente ophoging van € 60 mln is de waardevermeerderingsregeling gefinancierd tot naar verwachting 1 april 2022, de juridische looptijd van de regeling. Het is aan een volgend kabinet om een afweging te maken over de toekomst van de regeling. Er zijn ter voorbereiding daarop verschillende scenario’s in kaart gebracht, waaronder het openstellen van een soortgelijke regeling, een doelgroep specifieke regeling of het laten aflopen van de regeling.

8

Hoe groot is de risicoreservering Groningen op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën nog nadat het bedrag van 58 mln. euro er voor de waardevermeerderingsregeling uit is gehaald? Waarvoor is de risicoreservering Groningen precies bedoeld?

Antwoord

Op de aanvullende post «algemeen» bij het Ministerie van Financiën staan de middelen voor Groningen die nog niet naar de departementale begroting van EZK of BZK zijn overgemaakt en zijn bedoeld voor kosten die (naar verwachting) niet kunnen worden doorbelast aan de NAM. Bij Voorjaarsnota 2018 is door het kabinet € 1,5 mld toegevoegd aan de € 250 mln in het gasfonds op de Aanvullende Post, waarvan een gedeelte inmiddels is overgeheveld naar de begrotingen van EZK en BZK. Op de aanvullende post resteert na de Najaarsnota 2021 meerjarig tot en met 2030 nog 1,12 mld euro. Deze middelen zijn reeds geoormerkt, maar worden pas na verdere uitwerking overgeheveld naar de departementale begrotingen. Een voorbeeld hiervan is de financiering van het Nationaal Programma Groningen (NPG) die voor € 128 mln is overgeheveld naar de begroting van BZK, maar nog voor € 522 mln op de aanvullende post staat in afwachting van concrete invulling van de NPG-plannen in de komende jaren.

9

Klopt het dat SNN in het kader van de subsidieverordening versterkingsaanpak groep 1.588 maar twee facturen in één keer accepteert om te kunnen declareren? Wat is daarvan de reden?

Antwoord

Nee, dat klopt niet. Batch 1588 wordt gefinancierd door gemeenten die hiervoor een specifieke uitkering ontvangen van BZK. Uit navraag door BZK bij Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) blijkt dat SNN geen maximum aantal te declareren facturen per keer hanteert.

10

Waarom is de sloop van de woning van de oude woning meegenomen in de regeling, want het is nogal wrang dat mensen moeten betalen voor de sloop van het door hun verkochte huis, zeker omdat woningen vaak niet direct worden gesloopt door de gemeente maar alsnog verhuurd worden en de huurinkomsten dan wel voor de gemeente zijn?

Antwoord

Batch 1588 kent een prijslijst met alle voorkomende kosten van sloop-nieuwbouw van de eigen woning. Indien de woning aan de gemeente wordt verkocht dan heeft de subsidie Batch 1588 enkel betrekking op de kosten voor verkoop van de woning aan de gemeente. Dit is bepaald in de gemeentelijke subsidieverordening.

11

Hoe wordt omgegaan met onvoorziene omstandigheden, zoals de stijgende bouwkosten van de afgelopen tijd, die zich voordoen na de subsidieaanvraag, en waar de bewoners niet op hebben kunnen anticiperen?

Antwoord

Deze zomer zijn afspraken gemaakt over de dekking van de meerkosten van Batch 1588, zoals stijgende bouwkosten. Uw Kamer is hierover geïnformeerd in de brief van 29 juni 2021 (Kamerstuk 33 529, nr. 872).