Gepubliceerd: 25 oktober 2021
Indiener(s): Pieter Grinwis (CU)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35930-6.html
ID: 35930-6

Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS

Ontvangen 25 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIa

Onze Minister van Financiën zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Met het oog op onzekerheden inzake de toepassing van dit wetsvoorstel en gelet op de kritische bejegening van dit wetsvoorstel door de Raad van State stelt de indiener voor een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel op te nemen, zodat noodzaak, nut en toegevoegde waarde van de Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen en de daarin mogelijke gemaakte delegatiegrondslagen te zijner tijd tegen het licht worden gehouden. Deze evaluatie zou plaats moeten vinden binnen drie jaar na inwerkingtreding.

Grinwis