Kamerstuk 35925-XVII-7

Toezeggingen over nadere informatie te verstrekken over de resultaatinformatie van ontwikkelingssamenwerking

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 7 oktober 2021
Indiener(s): de Th. Bruijn
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-7.html
ID: 35925-XVII-7

Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 oktober 2021

In het wetgevingsoverleg op 24 juni 2021 (Kamerstuk 35 830 XVII, nr. 12) heeft het kabinet toegezegd om nadere informatie te verstrekken over de resultaatinformatie van ontwikkelingssamenwerking. Het gaat om twee verzoeken die beide aan de orde komen in deze brief:

  • A. Een betere koppeling tussen de indicatoren, de thematische resultaten en de begrotingsartikelen in het volgende jaarverslag en de volgende resultatenrapportage.

  • B. Onderzoek naar wat technisch mogelijk is bij doorlinken naar andere websites en beschikbaar maken van informatie op de resultatenwebsite.1

Overweging achter de beide verzoeken is, dat bezoekers van het OS-portaal resultaatinformatie zouden moeten kunnen vinden die direct is terug te voeren tot beleidsthema’s, landen en activiteiten die het Ministerie van Buitenlandse Zaken financiert. Het laatste vergt een verdere stap in de ontwikkeling van het OS-portaal waarover uw Kamer reeds is geïnformeerd.2

Bij het onderzoek naar de mogelijkheden hiertoe is getracht een balans te vinden tussen wat technisch mogelijk is en wat verantwoord is vanuit het oogpunt van kosten en beheerslast. Tegelijkertijd is onderzocht hoe de veiligheid van uitvoeringspartners en doelgroepen maximaal gewaarborgd kan blijven. Het laatste vloeit voort uit het feit dat bepaalde informatie niet openbaar mag worden omdat mensen gevaar kunnen lopen als details bekend worden van activiteiten in een bepaald land of over een bepaald beleidsthema.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat inmiddels een aantal technische aanpassingen kan worden doorgevoerd, deels per mei 2022 – het publicatiemoment van jaarverslag en resultatenrapportage 2021 – en een ander deel later, in de loop van 2022.

Koppelingen tussen indicatoren, resultaten en begrotingsartikelen

Het kabinet voorziet de volgende vier koppelingen:

1. Relatie tussen begrotingsindicatoren en het OS-portaal

De 17 OS-indicatoren in de BHOS begroting en jaarverslag zijn direct verbonden met de beleidsthema’s waarover jaarlijks in de resultatenrapportage wordt gerapporteerd. In de resultatenrapportage 2021 zal die relatie beschreven worden en zullen resultaten gekoppeld worden aan de begrotingsindicatoren in het jaarverslag.

2. Verwijzingen in de Resultatenrapportage naar evaluaties van de Inspectie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB)

De evaluatierapporten van de IOB bevatten informatie over resultaten met betrekking tot specifieke beleidsthema’s en partnerlanden. De resultatenrapportage 2021 zal verwijzingen bevatten naar relevante informatie van IOB over deze thema’s of landen.

3. Koppeling tussen landenresultaten en landenbudget

De huidige versie van het OS-portaal biedt onder meer informatie over budgetten per land en resultatenpagina’s voor 20 partnerlanden. Momenteel bestaat er nog geen koppeling tussen de budgetpagina’s en resultatenpagina’s. In de loop van 2022 komt er een koppeling en kunnen bezoekers budgetten en resultaten in samenhang zien.

4. Link met de nieuwe website van het Ministerie van Financiën

Het OS-portaal wordt in mei 2022 gelinkt aan de nieuwe website van Financiën www.rijksfinancien.nl, waardoor ook de informatie die daarop beschikbaar wordt gemaakt toegankelijk zal zijn.

Directe links tussen activiteiten en resultaatinformatie

Momenteel biedt het OS-portaal informatie over de aard en de financiële omvang van elke activiteit. Om daar resultaatinformatie op activiteitniveau aan toe te voegen zijn additionele koppelingen tussen informatiesystemen noodzakelijk. Deze worden in 2022 gerealiseerd. Hierdoor kan een bezoeker van het OS-portaal doorklikken naar resultaatinformatie over een specifieke activiteit.

1. Doorlinken naar resultaatinformatie over activiteiten bij partners

Een aantal uitvoeringspartners van het Ministerie van BZ heeft op de eigen website gedetailleerde resultaatinformatie per activiteit. Vanaf 2022 komen er stapsgewijs links tussen het OS-portaal en deze projectinformatie op websites van partners, zoals bijvoorbeeld Oxfam Novib.

2. Eindresultaten koppelen aan activiteiten ≥ 5 miljoen EUR

Momenteel rapporteert het Ministerie van BZ per thema geaggregeerde resultaten in de resultatenrapportage. In de loop van 2022 zal een begin worden gemaakt met publicatie van eindresultaten per activiteit, van activiteiten van ≥ 5 miljoen EUR die in de periode daarvoor zijn afgesloten. De keuze voor deze financiële ondergrens vloeit voort uit het uitgebreide evaluatieprotocol voor activiteiten vanaf deze omvang en de noodzaak om de verantwoordingsdruk binnen de perken te houden. Een dergelijke uitbreiding van de informatievoorziening vereist extra controles en aanpassingen van interne systemen en procedures, om te garanderen dat er geen informatie over gevoelige projecten of details over kwetsbare uitvoeringspartners of doelgroepen openbaar wordt.

3. Evaluatierapporten koppelen aan activiteiten

Voor evaluatierapporten die betrekking hebben op specifieke activiteiten, komt er in 2022 een koppeling tussen die activiteiten en het relevante evaluatierapport zodra het rapport gepubliceerd is.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Th.J.A.M. de Bruijn