Kamerstuk 35925-XVII-63

Hoofdlijnen beleid Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 9 februari 2022
Indiener(s): Liesje Schreinemacher (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-63.html
ID: 35925-XVII-63

Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 februari 2022

Tijdens het debat met uw Kamer over de regeringsverklaring, dat plaatsvond op 19 januari jl. (Handelingen II 2021/22, nr. 39, items 3 en 6), heeft de Minister-President namens het kabinet de toezegging gedaan dat de bewindspersonen binnen drie weken de Kamer informeren over de planning van de uitwerking van het coalitieakkoord «Omzien naar elkaar, vooruitzien naar de toekomst» (Kamerstuk 35 788, nr. 77) op hun specifieke beleidsterrein.

Vóór het zomerreces, rekening houdend met voldoende tijd voor een gedachtewisseling met uw Kamer, zal ik u een integrale nota van mijn beleidsterreinen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) toesturen. Daarin zal onder meer worden ingegaan op de in het coalitieakkoord genoemde doelstellingen van een actief handelsbeleid, inzet op hoge standaarden in handelsverdragen, bescherming van ondernemers tegen oneerlijke concurrentie en de vergroening van het handelsinstrumentarium.

Deze nota omvat ook mijn beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking, gericht op het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en het aanpakken van grondoorzaken van armoede, terreur, irreguliere migratie en klimaatverandering. Uiteraard kom ik in de nota ook terug op de drie genoemde prioriteiten uit het coalitieakkoord: het wereldwijde vaccinatieprogramma COVAX, het helpen van ontwikkelingslanden met een groene doorstart in klimaatmitigatie en -adaptatie en opvang in de regio.

De manier waarop hulp en handel elkaar kunnen versterken zal één van de centrale verbindingsthema’s zijn in de BHOS-nota. In aanloop naar deze nota zullen wij met diverse nationale en internationale stakeholders consultaties voeren. Nadien kunt u in het derde kwartaal een gerichte Afrikastrategie, een Global Health strategie alsook een Internationale Klimaatstrategie verwachten. Daarnaast zal ik komende tijd uitvoering geven aan de in het coalitieakkoord opgenomen doelstelling dat Nederland IMVO-wetgeving in de EU bevordert en nationale IMVO-wetgeving invoert die rekening houdt met een gelijk speelveld met omringende landen en implementatie van mogelijke EU-regelgeving.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.N.A.J. Schreinemacher