Kamerstuk 35925-XVI-21

Amendement van het lid Van der Staaij over middelen voor herstel en versterking van de publieke gezondheidszorg

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 26 oktober 2021
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-21.html
ID: 35925-XVI-21

34,0 %
66,0 %

BIJ1

Omtzigt

PvdD

GL

VVD

CDA

Volt

BBB

Fractie Den Haan

DENK

D66

PVV

CU

SGP

Groep Van Haga

FVD

SP

PvdA

JA21


Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 26 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 75.000 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 75.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt een investering in het herstel en versterking van de publieke gezondheidszorg. Een robuuste publieke gezondheidssector is van belang om adequaat te kunnen reageren op de uitbraak van een epidemie of pandemie. De coronacrisis bracht aan het licht dat de basis van de publieke gezondheidszorg in Nederland verschraald is. Er is een tekort aan mensen, middelen en voorzieningen. Om voorbereid te zijn op de toekomst is het van belang de publieke gezondheidszorg structureel te versterken. Met dit amendement wordt daartoe een eerste stap gezet.

Met dit amendement wordt in 2022 75 miljoen euro uitgetrokken voor versterking van de infectieziektebestrijding door de publieke gezondheidssector. Met dit bedrag kan een verdubbeling van de basiscapaciteit worden gerealiseerd tot 565 fte (artsen, verpleegkundigen, deskundigen infectieziektebestrijding, beleidsadviseurs, epidemiologen, data-analisten en gedragswetenschappers). Het bedrag zal voor een deel worden besteed aan de opleiding van het nieuwe personeel. Op dit moment ontbreekt het aan voldoende middelen bij de GGD’en om te investeren in opleidingsplekken voor AIOS. Dat zorgt ervoor dat er minder opleidingsplekken zijn bij GGD’en dan gewenst. Tenslotte kan met dit bedrag een jaarlijkse crisisopleiding worden gefinancierd voor GGD-medewerkers die normaal gesproken niet bij infectieziektebestrijding betrokken zijn. Hierdoor wordt een flexibele schil gecreëerd om voorbereid te zijn op de uitbraak van een nieuwe epidemie.

Het amendement staat overigens los van de vergoeding van de meerkosten van de GGD'en voor de bestrijding van covid-19.

Dekking voor dit amendement wordt gevonden in vermindering (met ongeveer 10 procent) van het bedrag dat voor 2022 is gereserveerd om contracten te sluiten voor PCR-testen, zelftesten of antigeen testkits. Besluitvorming over de dekking voor de periode na 2022 wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet.

Van der Staaij