Kamerstuk 35925-XVI-113

Motie van de leden De Neef en Ceder over de maatschappelijke weerslag van behandelingen inventariseren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 29 november 2021
Indiener(s): Don Ceder (CU), Daan de Neef (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-113.html
ID: 35925-XVI-113

94,0 %
6,0 %

CU

Groep Van Haga

DENK

D66

BIJ1

SGP

Fractie Den Haan

PvdD

GL

FVD

PvdA

VVD

PVV

CDA

BBB

SP

JA21

Omtzigt

Volt


Nr. 113 MOTIE VAN DE LEDEN DE NEEF EN CEDER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet momenteel met de gemeenten en zorgprofessionals werkt aan de hervormingsagenda;

constaterende dat de Kamer op 26 oktober 2021 de motie-De Neef c.s. (35 712, nr. 8) heeft aangenomen, welke oproept tot het toetsen van de jeugdzorg op bewezen effectiviteit en het betrekken van best practices;

overwegende dat bewezen effectiviteit ook te toetsen valt in termen van maatschappelijke uitkomsten zoals het, wederom, naar school, stage of werk gaan, maar ook in hoeverre jongeren nadien nog beroep doen op specialistische zorg;

verzoekt de regering om in het proces van de hervormingsagenda te inventariseren wat de maatschappelijke weerslag is van behandelingen en deze te verzamelen, analoog aan een lerend netwerk zoals Akwa GGZ, die standaarden bewaakt binnen de geestelijke gezondheidszorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Neef

Ceder