Kamerstuk 35925-XV-5

Amendement van het lid Bromet over het verhogen van de onderstand op de BES eilanden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 12 oktober 2021
Indiener(s): Laura Bromet (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-5.html
ID: 35925-XV-5

Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID BROMET

Ontvangen 12 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 99 Nog te verdelen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

De onderstand, de bijstandsuitkering op de BES-eilanden, is onvoldoende om fatsoenlijk van rond te kunnen komen. Het uitkeringsbedrag bestrijkt, afhankelijk van toeslagen, slechts iets meer dan de helft van het wettelijk minimumloon (WML) op de eilanden, terwijl dit WML op de eilanden al drastisch lager ligt dan in het Europese deel van het Koninkrijk. Ten opzichte van het sociaal ijkpunt vallen de bedragen zelfs nog lager uit. De indiener is van mening dat armoede in het Caribisch deel van het Koninkrijk even serieus bestreden dient te worden als armoede in Europees Nederland, waar de bijstand garandeert dat niemand van minder dan 70% van het WML hoeft rond te komen. Met dit amendement wordt een bedrag van € 1 miljoen vrijgemaakt om de onderstand, de AOV en AWW dusdanig te hervormen dat geen inwoner van de BES-eilanden hoeft rond te komen van minder dan 70% van het WML, waarbij de intentie is deze ondergrens op zo kort mogelijke termijn te verhogen naar 70% van het Sociaal Ijkpunt. Gelet op de noodzakelijke termijn voor de invoering is door de indiener beoogd deze hervorming per 1 juli 2022 in te laten gaan.

De dekking voor het amendement wordt gevonden artikel 99 (de post Nog onverdeeld) van de begroting voor Sociale Zaken.

Bromet