Gepubliceerd: 28 oktober 2021
Indiener(s): Stef Blok (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financi├źn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XIX-4.html
ID: 35925-XIX-4

Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 oktober 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022 komt te luiden:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

7.345.546

2.131.176

0

         
 

Beleidsartikelen

7.307.538

2.093.168

0

1

Kennisontwikkeling

2.502.306

722.899

0

2

Research & development (R&D) en innovatie

2.141.966

639.136

0

3

Infrastructuur

2.663.266

731.133

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

38.008

38.008

0

11

Apparaat Nationaal Groeifonds

38.008

38.008

0

TOELICHTING

Algemeen

Op 9 april jl. heeft de ministerraad ingestemd met het integraal overnemen van het advies van de beoordelingscommissie betreffende de bekostiging van voorstellen uit de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF). In dat advies zijn naast onvoorwaardelijke toekenningen ook middelen voorwaardelijk toegekend. Voor het project Nationaal Onderwijslab is ondertussen een aanvullend plan ingediend. De beoordelingscommissie heeft nu geoordeeld dat de gestelde voorwaarden zijn ingevuld en adviseert om de voorwaardelijke toekenning van € 79,6 mln om te zetten in een onvoorwaardelijke toekenning. De fondsbeheerders nemen dit advies over en hebben tot omzetting besloten. De Tweede Kamer en Eerste Kamer zijn hierover per brief op 27 oktober 2021 geïnformeerd. De voorgestelde wijze van budgettaire verwerking wordt met deze nota van wijziging verwerkt door overheveling van in totaal € 79,6 mln verspreid over de looptijd van het project van de begroting van het Nationaal Groeifonds naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Onderdeel A

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

De tabel budgettaire gevolgen van beleid voor beleidsartikel 1 Kennisontwikkeling na de nota van wijziging komt te luiden:

Artikel 1 Kennisontwikkeling

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Kennisontwikkeling (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

0

124.300

2.502.306

1.331.434

1.331.434

1.331.434

0

               

Uitgaven

0

13.880

722.899

1.056.053

1.388.993

1.388.604

1.049.834

               

Subsidies (regelingen)

0

12.880

713.899

1.042.653

1.377.093

1.379.204

1.049.834

Kennisontwikkeling onverdeeld

0

12.880

713.899

1.042.653

1.377.093

1.379.204

1.049.834

               

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

1.000

9.000

13.400

11.900

9.400

0

NGF – project Leven lang ontwikkelen voorwaardelijke toekenning OCW

0

800

7.300

8.950

7.950

6.950

0

NGF – project Leven lang ontwikkelen voorwaardelijke toekenning SZW

0

200

1.700

4.450

3.950

2.450

0

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 2 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

0

124.300

2.502.306

1.331.434

1.331.434

1.331.434

0

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

0

124.300

2.502.306

1.331.434

1.331.434

1.331.434

0

Tabel 3 Meerjarenoverzicht Kennisontwikkeling (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal

Verplichtingen Kennisontwikkeling

124.300

2.502.306

1.331.434

1.331.434

1.331.434

0

   

6.620.908

Uitgaven Kennisontwikkeling

13.880

722.899

1.056.053

1.388.993

1.388.604

1.049.834

667.000

333.000

6.620.263

Toelichting

Nationaal Onderwijslab

Het Nationaal Onderwijslab wordt als een publieke voorziening opgezet om een impuls te geven aan de innovatie van digitale leer- en hulpmiddelen. Voor dit project werd in de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds € 79,6 mln voorwaardelijk toegekend. Aan de gestelde voorwaarden is ondertussen voldaan. Daarom adviseert de beoordelingscommissie om de voorwaardelijke toekenning om te zetten in een onvoorwaardelijke. De fondsbeheerders nemen dit advies over en hebben tot omzetting besloten. Voor dit project waren reeds middelen geoormerkt op de NGF-begroting via de Voorjaarsnota en de 1e suppletoire begroting.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok