Kamerstuk 35905-6

Amendement van het lid Hijink over het eigen risico op €0 per 2023

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 10 september 2021
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35905-6.html
ID: 35905-6

18,0 %
73,7 %

VVD

VVD

VVD

VVD

PVV

VVD

CDA

D66

D66

Volt

D66

PVV

VVD

PVV

PvdD

D66

PVV

D66

PvdA

D66

VVD

SP

Fractie Den Haan

SP

CDA

JA21

GL

BBB

Volt

CDA

Groep Van Haga

D66

CDA

CU

BIJ1

CDA

PvdD

PvdD

VVD

VVD

PvdA

GL

D66

GL

PvdA

PVV

D66

VVD

VVD

SP

SP

VVD

VVD

PvdA

SP

PVV

CDA

FVD

DENK

CDA

JA21

CDA

SGP

D66

GL

CU

VVD

VVD

D66

Volt

FVD

PVV

VVD

CDA

SP

PVV

SP

VVD

D66

VVD

D66

SP

SGP

PvdA

PvdD

PvdD

VVD

PVV

FVD

PVV

PvdA

VVD

Groep Van Haga

D66

Groep Van Haga

D66

FVD

DENK

PVV

D66

PVV

VVD

CU

VVD

GL

PvdD

D66

PvdA

D66

PVV

VVD

GL

VVD

GL

PvdA

JA21

VVD

D66

CU

VVD

CDA

D66

VVD

VVD

VVD

FVD

PvdA

CDA

D66

VVD

PVV

CDA

CDA

VVD

CDA

D66

VVD

PVV

PVV

CU

VVD

GL

CDA

SGP

PVV

VVD

D66

D66

DENK

SP


Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 10 september 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 19 komt te luiden:

Artikel 19

Iedere verzekerde van achttien jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico van € 0 per kalenderjaar.

B

In artikel 124, eerste lid, vervalt «19, vierde en zesde lid,».

II

Aan artikel III wordt aan het slot ingevoegd «, met uitzondering van artikel IA dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2023».

Toelichting

Het verplicht eigen risico zorgt voor tweedeling, doordat het de zorg minder toegankelijk maakt voor mensen met een laag inkomen. Bovendien zorgt het ervoor dat mensen die ziek zijn daarvoor gestraft worden. Dat is oneerlijk, want ziek zijn is immers geen keuze.

Het eigen risico is bovendien een prikkel voor mensen om noodzakelijk zorg te mijden, aangezien dit hen op korte termijn geld bespaart. Op de langere termijn zorgt deze zorgmijding er daarentegen voor dat medische problemen niet op tijd worden behandeld. Hierdoor vindt niet alleen voorkombare gezondheidsschade plaats, maar moeten er ook duurdere medische ingrepen worden gedaan. Het eigen risico leidt dus tot een oneerlijke verdeling van zorgkosten, zorgmijding, verergering van gezondheidsproblemen en duurdere behandelingen.

Om deze redenen stelt indiener voor om het verplichte eigen risico vanaf het jaar 2023 op € 0 vast te leggen.

Het fixeren van het eigen risico op € 0 leidt tot minder opbrengsten uit het eigen risico voor zorgverzekeraars dan zonder dit wetsvoorstel het geval zou zijn. Zij zullen daardoor de nominale premie vanaf 2023 hoger vast moeten stellen dan in de situatie dat zij wel inkomsten zouden krijgen uit het eigen risico. Hierbij merkt de indiener wel op dat er ook moet worden gekeken naar maatregelen om deze stijging op te vangen. Dit kan bijvoorbeeld door de zorgverzekering meer te financieren via inkomensafhankelijke premies of door een solidaire bijdrage aan de zorgkosten te vragen van het bedrijfsleven via de belastingen.

Hijink