Gepubliceerd: 29 juni 2021
Indiener(s): Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35877-1.html
ID: 35877-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 29 juni 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 29 juni 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 29 juni 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021 (Tiende Incidentele Suppletoire Begroting inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. ISB's, NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

Mutaties 10e Incidentele Suppletoire Begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

46.480.278

46.223.313

1.533.457

5.756.682

2.530.639

32.514

171.175

171.175

0

                     
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

23.412.746

23.121.963

1.345.405

1.625.801

773.369

12.814

20.000

20.000

0

 

Beleidsartikelen

                 

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

5.244.409

5.210.074

4.000

420.369

147.785

0

     

06

Hoger beroepsonderwijs

4.623.320

4.116.595

1.213

456.109

202.523

0

     

07

Wetenschappelijk onderwijs

6.333.855

5.888.630

16

467.960

237.373

0

     

08

Internationaal beleid

12.255

12.255

99

3.583

3.493

0

     

11

Studiefinanciering

5.087.666

5.087.666

1.147.989

7.585

7.585

0

     

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

66.108

66.108

2.183

1.350

1.350

0

     

13

Lesgelden

14.038

14.038

188.743

281

281

0

     

14

Cultuur

614.519

1.299.772

494

163.321

95.220

12.814

20.000

20.000

0

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.134.046

1.134.749

101

70.500

43.951

0

     

25

Emancipatie

4.601

14.147

0

8.954

8.019

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

91

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

     

95

Apparaat Kerndepartement

277.929

277.929

567

25.789

25.789

0

     
                     
 

Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

23.067.532

23.101.350

188.052

4.130.881

1.757.270

19.700

151.175

151.175

0

 

Beleidsartikelen

                 

01

Primair onderwijs

12.586.750

12.556.750

15.961

2.352.872

963.909

12.900

1.682

1.682

0

03

Voortgezet onderwijs

9.277.818

9.341.636

7.391

1.737.517

755.871

0

149.493

149.493

0

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

164.303

164.303

9.000

13.990

10.990

– 2.500

     

15

Media

1.038.661

1.038.661

155.700

26.502

26.500

9.300