Kamerstuk 35871-7

Amendement van het lid Ellemeet c.s. over een verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag naar 20 jaar in plaats van 25 jaar

Dossier: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag (verhoging wettelijk strafmaximum doodslag)

Gepubliceerd: 20 april 2022
Indiener(s): Corinne Ellemeet (GL), Romke de Jong (D66)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35871-7.html
ID: 35871-7

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S.

Ontvangen 20 april 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, wordt «vijfentwintig» telkens vervangen door «twintig».

II

In artikel I, onderdeel B, wordt «vijfentwintig» vervangen door «twintig».

Toelichting

Het amendement beoogt om de maximale gevangenisstraf voor doodslag te verhogen naar twintig jaar gevangenisstraf in plaats van het voorgestelde maximum van 25 jaar. De maximale duur van een gevangenisstraf is in het Wetboek van Strafrecht gesteld op 30 jaar. Het opleggen van een strafverzwaring van een derde is niet meer mogelijk wanneer sprake is van een recidiveregeling of samenloopregeling bij een maximum van 25 jaar. Daarnaast is door de inwerkingtreding van de Wet straffen en beschermen een beperking in het leven geroepen voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, waardoor veroordeelden op dit moment al langere gevangenisstraffen uitzitten. In het licht van die omstandigheid is een maximum van 25 jaar niet wenselijk en zal het huidige strafmaximum eveneens minder knellen, waardoor een verhoging naar 20 jaar zal voldoen.

Ellemeet Romke de Jong Bikker