Gepubliceerd: 31 mei 2021
Indiener(s): Sigrid Kaag (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35850-V-2.html
ID: 35850-V-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2020‒2021

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Buitenlandse Zaken,S.A.M. Kaag

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk.

In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de omvang van de HGIS, alsook de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht. Ten slotte volgt per artikel de nieuwe stand en een toelichting op de opmerkelijke verschillen.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de extra maatregelen die genomen zijn als gevolg van de impact van het coronavirus (COVID 19). Voor het uitgebreid overzicht worden verwezen naar de pagina Overheidsfinanciën in coronatijd op Rijksfinancien.nl.

Tabel 1 Extracomptabel overzicht inzet COVID-19 maatregelen (bedragen x € 1.000)

Artikel

Naam maatregel

bedrag uitgaven 2021

Relevante Kamerstukken

4.4

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid Eindejaarsmarge

3.000

Kamerstuk 2, 35 450 V, nr. 2

4.4

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

2.000

VJN 2021

Conform de regeling Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabili-teitswet dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en huidige raming te worden toegelicht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het financiële instrument. Ook is omschreven welke ondergrens gehan-teerd moet worden, waarboven een uitgavenmutatie moet worden toegelicht. Zie hiervoor onderstaande tabel. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen beleidsmatige en technische mutaties. Op verplichtingenniveau worden mutaties groter dan 10% ten opzichte van de vorige stand, op artikelniveau toegelicht.

Tabel 2 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

In onderdeel 6 staan de tabellen van de niet-beleidsmatige artikelen.

2 Wijzigingen in de omvang van de HGIS

In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de HGIS-nota 2021. Zoals uit de hiernavolgende tabel blijkt, neemt de totale omvang van de HGIS voor 2021 af met EUR 64,1 miljoen.

Tabel 3 Omvang van de HGIS (x EUR 1 miljoen)1
 

MJN 2021

VJN 2021

Mutatie

HGIS-uitgaven

6.039,6

5.973,6

‒ 66,0

HGIS-ontvangsten

164,6

166,5

1.9

Omvang HGIS (uitgaven min ontvangsten)

5.875,0

5,807,1

‒ 64,1

X Noot
1

De tabel kan afrondingsverschillen bevatten.

De per saldo afname van het budget kent een aantal oorzaken. Enerzijds stijgt het budget vanwege de doorwerking van de bijgestelde macro-cijfers ten opzichte van eerdere raming zoals deze is opgesteld op Prinsjesdag 2020. Het beschikbare budget voor de HGIS beweegt mee met de economische ontwikkeling. Het non-ODA-deel met het prijsniveau van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en de omvang van de Official Development Aid (ODA) met de ontwikkeling van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI). De meest recente CPB-cijfers laten een hoger dan eerder verwachte raming zien van zowel BBP alsook BNI. Anderzijds neemt de HGIS af door een ingeboekte kasschuif om de kasschuif uit 2020 te corrigeren. In de hiernavolgende tabellen is een aantal categorieën opgenomen die per onderdeel beknopt worden toegelicht. Een meer uitgebreide toelichting is daarnaast ook in de verticale toelichting van de Voorjaarsnota 2021 opgenomen en op de respectievelijke departementale begrotingen weergegeven.

Tabel 4 HGIS uitgaven (x EUR 1 miljoen)1

Stand HGIS-nota 2021

6.039,6

1) Aanpassing BNI/BBP raming

50,1

2) Eindejaarsmarge

175,2

3) Overboekingen van/naar HGIS

‒ 24,4

4) Kasschuif

‒ 268,8

5) Desalderingen

1,9

Stand Voorjaarsnota 2021

5.973,6

X Noot
1

De tabel kan afrondingsverschillen bevatten.

Toelichting uitgavenmutaties

Het uitgavenkader van de HGIS neemt per saldo af met EUR 66 miljoen ten opzichte van de stand die in de HGIS nota 2021 is gepresenteerd. Dit kent de navolgende oorzaken:

 • 1. Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNI (ODA) en de prijscomponent van het BBP (non-ODA) is de omvang van de HGIS op dit onderdeel gestegen met EUR 50,1 miljoen. Dit betreft met name de ODA-middelen die hoofdzakelijk op de BHOS-begroting staan.

 • 2. De eindejaarsmarge, die over 2020 is aangevraagd, is in 2021 toegevoegd aan de HGIS en verdeeld over met name de begrotingen van Buitenlandse Zaken, Defensie en Infrastructuur en Waterstaat.

 • 3. Er vinden meerdere overboekingen van en naar de HGIS plaats. Per saldo kent de HGIS op dit onderdeel daardoor een daling van ruim EUR 24,4 miljoen. Een aantal in het oog springende mutaties betreft onder meer de toevoeging van budget aan de HGIS voor het deels compenseren van de consulaire tegenvallende ontvangsten, de technische correctie op de reeks voor de EVF, de overheveling naar Defensie voor de inzet van de BSB op hoog-risico posten en de bijdrage die Defensie doet in het kader van gastlandbeleid voor de NATO Communications and Information Agency (NCIA).

 • 4. De recent bijgestelde groeiramingen van het CPB geven een correctie op de ramingen van vorig jaar waardoor het ODA-budget stijgt. Daarnaast geeft de lager dan verwachte toerekening voor eerste jaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen budgettaire ruimte op de BHOS-begroting. Dit maakt het mogelijk om de in 2020 doorgevoerde kasschuif voor de jaren 2021-2025 terug te draaien en zo de beoogde oplopende buffercapaciteit van het verdeelartikel 5.4 van de BHOS-begroting te herstellen. Zodoende neemt de omvang van de HGIS in 2021 af.

 • 5. Het saldo van de desaleringen bestaat voornamelijk uit twee grote mutaties. Enerzijds nemen de uitgaven toe, vanwege de verkoop van vastgoed (EUR 41,9 miljoen). Deze ontvangsten worden gebruikt om investeringen te doen in de huisvestingsportefeuille conform de huisvestingsstrategie. Anderzijds nemen de ontvangsten af vanwege de tegenvallende consulaire ontvangsten (EUR 39,7 miljoen).

Tabel 5 HGIS ontvangsten (x EUR 1 miljoen)1

Stand HGIS-nota 2021

164,6

Mutaties

1,9

Stand Voorjaarsnota 2021

166,5

X Noot
1

De tabel kan afrondingsverschillen bevatten.

Toelichting ontvangstenmutaties

Het ontvangstenkader van de HGIS neemt per saldo toe met EUR 1,9 miljoen ten opzichte van de stand die in de HGIS nota 2021 is gepresenteerd. Het saldo van de desaleringen bestaat voornamelijk uit twee grote mutaties. Enerzijds nemen de uitgaven toe, vanwege de verkoop van vastgoed (EUR 41,9 miljoen). Deze ontvangsten worden gebruikt om investeringen te doen in de huisvestingsportefeuille conform de huisvestingsstrategie. Anderzijds nemen de ontvangsten af vanwege de tegenvallende consulaire ontvangsten (EUR 39,7 miljoen).

3 Beleid

3.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

In dit wetsvoorstel is een aantal begrotingswijzigingen opgenomen die per saldo leiden tot een verhoging van de geraamde uitgaven op de begroting van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 258 miljoen en stijging van de ontvangsten met EUR 2 miljoen.

De belangrijkste uitgavenmutaties bij de eerste suppletoire begroting worden in onderstaande tabel weergegeven en toegelicht. De uitgebreide toelichtingen zijn per beleidsartikel opgenomen in hoofdstuk 4.

Uitgaven

Tabel 6 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

11 393 366

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

2.4

‒ 25 200

2) Afdrachten aan de Europese Unie

3.1

189 843

3) Europese Vredesfaciliteit

3.5

‒ 13 218

4) Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

4.1

8 284

5) Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

4.2

6 390

6) Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

4.4

5 000

7) Apparaat; personeel

7.1.1

8 983

8) Apparaat; materieel

7.1.2

71 771

9) Overige mutaties

div.

5 911

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

11 651 130

Toelichting

 • 1. Het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband daalt als gevolg van de overheveling van een deel van het budget voor de inzet hoog-risicoposten naar het ministerie van Defensie voor de beveiliging van een aantal hoog-risico posten.

 • 2. De betalingen uit de negende- en tiende aanvullende EU-begroting (DAB9 en DAB10 2020) zijn over de jaargrens heen geschoven en het budgettaire kaseffect slaat daardoor niet in 2020 maar in 2021 neer. Het resultaat van de nacalculatie over de periode 2016-2019 leidt daarnaast voor Nederland in 2020 tot een nabetaling van EUR 45 miljoen in 2021.

 • 3. Voor 2021 is het budget voor de Europese Vredesfaciliteit (EVF) naar beneden bijgesteld. Het kasritme van de uitgaven voor de EVF is aangepast op basis van de inmiddels door de Raad vastgestelde jaarplafonds, waardoor er budget tussen verschillende jaren is verschoven.

 • 4. Voor de consulaire dienstverlening van Nederlanders in het buitenland stijgt het budget voor Loket Buitenland. Dit komt voor een deel door een toevoeging van eindejaarsmarge uit 2020 en een kasschuif uit 2023 en 2024.

 • 5. Het budget voor de consulaire informatiesystemen stijgt voor artikel 4.2 'Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren'. Dit komt voor een deel door een toevoeging van eindejaarsmarge uit 2020.

 • 6. De uitgaven voor het Programma Ondersteuning Buitenland Beleid (POBB) COVID budget stijgen in 2021 door de toevoeging van de eindejaarsmarge uit 2020 en een intensivering op het terrein van programma’s ten behoeve van de internationale bestrijding van de COVID-19 crisis.

 • 7. De uitgaven voor personeel nemen toe. Dit komt voornamelijk door de loon- en prijsontwikkeling, waardoor het budget zowel voor het personeel in Nederland als op de posten stijgt. Deze uitgaven worden vanuit de voorziening binnen de HGIS gefinancierd. Daarnaast stijgen de budgetten door de verwerking van twee door het lid Koopmans c.s. ingediende amendementen voor: (1) nieuwe technologie en wapenbeheersing en (2) middelen voor het bereiken van strategische autonomie.

 • 8. De materiële uitgaven nemen toe in 2021. Dit heeft meerdere oorzaken: de toevoeging van eindejaarsmarge uit 2020 (EUR 43,3 miljoen) waaronder de middelenafspraak huisvesting (EUR 14 miljoen) en vertraagde uitgaven op veiligheid van hoog-risico posten (EUR 25 miljoen). Ook worden hogere uitgaven verwacht als gevolg van verkopen om investeringen te realiseren binnen de kaders van de huisvestingsstrategie (EUR 42 miljoen) en reguliere loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast worden de tegenvallende consulaire inkomsten (beleidsartikel 4) gedesaldeerd op de overige materiële uitgaven. Dit betreft voor 2021 naar verwachting per saldo EUR 39,7 miljoen. Voor 2021 heeft het kabinet eenmalig EUR 18,2 miljoen beschikbaar gesteld om deze tegenvaller te mitigeren (zie ook ontvangsten).

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangstenmutaties bij de eerste suppletoire begroting worden in onderstaande tabel weergegeven en toegelicht. De uitgebreide toelichtingen zijn per beleidsartikel opgenomen in hoofdstuk 4.

Tabel 7 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

921 285

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Consulaire dienstverlening

4.10 en 4.20

‒ 39 700

2) Diverse ontvangsten apparaat

7.10

41 900

3) Overige mutaties

div.

‒ 270

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

923 215

Toelichting

 • 1. De ontvangsten van de consulaire dienstverlening dalen als gevolg van de COVID-19 pandemie en de wereldwijde reisrestricties.

 • 2. De ontvangsten nemen toe vanwege verwachte inkomsten uit de verkoop van vastgoed in het buitenland. Deze ontvangsten worden gebruikt om investeringen te realiseren binnen de kaders van de huisvestingsstrategie.

4 Beleidsartikelen

Artikel 1: Versterkte internationale rechtsorde

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Versterkte internationale rechtsorde (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

2025

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
 

Verplichtingen

105 376

0

105 376

35 411

140 787

‒ 10 500

‒ 8 000

800

24 000

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

126 449

0

126 449

5 183

131 632

470

‒ 30

245

400

 

waarvan juridisch verplicht

65%

   

76%

    
           

1.1

Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

48 945

0

48 945

400

49 345

400

400

400

400

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Internationaal recht

3 685

0

3 685

0

3 685

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Verenigde Naties

34 525

0

34 525

0

34 525

0

0

0

0

 

OESO

7 135

0

7 135

400

7 535

400

400

400

400

 

Internationaal Strafhof

3 600

0

3 600

0

3 600

0

0

0

0

           

1.2

Bescherming en bevordering van mensenrechten

63 402

0

63 402

100

63 502

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Mensenrechtenfonds

25 457

0

25 457

‒ 5 763

19 694

‒ 709

‒ 1.200

‒ 700

‒ 700

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Mensenrechtenfonds

30 295

0

30 295

1 363

31 658

709

1.200

700

700

 

Mensenrechten multilateraal

7 650

0

7 650

4 500

12 150

0

0

0

0

           

1.3

Gastlandbeleid internationale organisaties

14 102

0

14 102

4 683

18 785

70

‒ 430

‒ 155

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Carnegiestichting

4 400

0

4 400

3 494

7 894

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Vredespaleis

6 829

0

6 829

0

6 829

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Internationaal Strafhof

1 012

0

1 012

0

1 012

0

0

0

0

 

Speciaal Tribunaal Libanon

1 111

0

1 111

889

2 000

70

‒ 430

‒ 155

0

 

Nederland Gastland

750

0

750

300

1 050

0

0

0

0

           

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is flink gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit komt voornamelijk doordat een meerjarige overeenkomst is aangegaan met OHCHR om de beheerlast terug te dringen. Daarnaast is onze inzet gericht op het tegengaan van straffeloosheid van de meest ernstige mensenrechtenschendingen, middels het steunen van specifieke onderzoeks- en bewijsvergaringsmechanismen overgezet naar meerjarige financiering.

Uitgaven

Artikel 1.2

Vanuit het Mensenrechtenfonds is EUR 4,5 miljoen overgeheveld naar Mensenrechten multilateraal om met een multilaterale aanpak de wereldwijde persvrijheid te ondersteunen.

Artikel 1.3

De Carnegie Stichting voldeed in december aan de subsidievoorwaarden voor het subsidiebedrag over het jaar 2020, waardoor betaling van het subsidiebedrag in januari kon plaatsvinden. Het subsidiebedrag is als Eindejaarsmarge uit 2020 doorgeschoven naar 2021.

Artikel 2: Veiligheid en stabiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Veiligheid en stabiliteit (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

2025

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
 

Verplichtingen

268 973

‒ 1 150

267 823

‒ 9 966

257 857

1 784

9 131

2 226

3 693

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

284 188

‒ 1 150

283 038

‒ 20 675

262 363

2 204

1 237

1 090

1 058

 

waarvan juridisch verplicht

83%

   

86%

    
           

2.1

Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

12 441

350

12 791

1 354

14 145

1 619

1 569

1 569

1 275

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Atlantische Commissie

556

0

556

44

600

44

44

44

100

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

NAVO

7 120

0

7 120

980

8 100

1 200

1 150

1 150

1 150

 

WEU

565

0

565

25

590

25

25

25

25

 

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

2 700

0

2 700

0

2 700

0

0

0

0

 

Veiligheidsfonds

1 500

350

1 850

305

2 155

350

350

350

0

           

2.2

Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme

13 041

0

13 041

2 029

15 070

1 419

1 369

1 024

349

 

Subsidies (regelingen)

         
 

Anti-terrorisme instituut

341

0

341

479

820

169

119

99

99

 

Contra-terrorisme

7 420

0

7 420

‒ 1 623

5 797

0

0

0

0

 

Cyber security

3 080

0

3 080

0

3 080

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Global Forum on Cyber Expertise

0

0

0

1 250

1 250

1 250

1 250

925

250

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Contra-terrorisme

880

0

880

1 923

2 803

0

0

0

0

 

Cyber security

1 320

0

1 320

0

1 320

0

0

0

0

           

2.3

Wapenbeheersing

10 882

0

10 882

1 662

12 544

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

IAEA

7 317

0

7 317

0

7 317

0

0

0

0

 

OPCW en andere ontwapeningsorganisaties

1 645

0

1 645

62

1 707

0

0

0

0

 

CTBTO

1 920

0

1 920

1 600

3 520

0

0

0

0

           

2.4

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

218 002

‒ 1 500

216 502

‒ 26 063

190 439

‒ 834

‒ 1 701

‒ 1 503

‒ 566

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Nederland Helsinki Comité

28

0

28

0

28

0

0

0

0

 

Stabiliteitsfonds

25 000

0

25 000

0

25 000

0

0

0

0

 

Training buitenlandse diplomaten

2 500

0

2 500

250

2 750

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Makandra

0

880

880

0

880

1 698

1 698

903

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Makandra

0

120

120

0

120

232

232

237

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

OVSE

6 000

0

6 000

0

6 000

0

0

0

0

 

Stabiliteitsfonds

57 150

0

57 150

5 000

62 150

0

0

0

0

 

VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties

101 011

‒ 2 500

98 511

‒ 5 000

93 511

‒ 2 500

‒ 2 500

‒ 2 500

0

 

Overige

1 113

0

1 113

‒ 1 113

0

‒ 264

‒ 1 131

‒ 143

‒ 566

           
 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         
 

Inzet hoog-risico posten

25 200

0

25 200

‒ 25 200

0

0

0

0

0

           

2.5

Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

29 822

0

29 822

343

30 165

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA

11 822

0

11 822

900

12 722

0

0

0

0

 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

9 754

0

9 754

‒ 4 412

5 342

‒ 5 610

‒ 5 093

‒ 5 211

‒ 4 986

           
 

Opdrachten

         
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

0

0

0

3 458

3 458

5 452

4 463

4 563

4 305

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

0

0

0

533

533

600

630

648

681

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

8 246

0

8 246

‒ 136

8 110

‒ 442

0

0

0

           
 

Ontvangsten

1 242

0

1 242

0

1 242

0

0

0

0

           

2.10

Doorberekening Defensie diversen

242

0

242

0

242

0

0

0

0

2.40

Restituties programma's

1 000

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget neemt in 2021 af met EUR 9,9 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van een overheveling naar het ministerie van Defensie.

Uitgaven

Artikel 2.1

De uitgaven voor goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid zijn toegenomen omdat de NAVO-contributie meerjarig is verhoogd op basis van de meerjarige NAVO-begroting.

Artikel 2.2

Het budget voor bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme stijgt de komende jaren als gevolg van de bijdrage aan het Global Forum on Cyber Expertise (GFCE).

Artikel 2.3

Het budget voor wapenbeheersing stijgt in 2021 vanwege een vertraagde betaling van contributie aan CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization).

Artikel 2.4

Het budget voor subartikel 2.4 is meerjarig naar beneden bijgesteld doordat de verwachting is dat de uitgaven voor VN crisisbeheersingsoperaties lager uitvallen. De vrijgekomen middelen worden o.a. ingezet voor het samenwerkingsmechanisme Nederland-Suriname. Naar aanleiding van het amendement van het lid Sjoerdsma c.s., het amendement van het lid Van Helvert c.s. en een hoogamtelijke interdepartementale missie is dit samenwerkingsmechanisme gestart onder de naam Makandra (zoals geïntroduceerd in Kamerstuk 20 361, nr. 194).

Daarnaast wordt het budget voor de inzet op hoog-risicoposten conform de geldende systematiek overgeheveld naar het ministerie van Defensie voor de beveiliging van personeel van een aantal hoog-risico posten.

Zoals toegelicht in de tweede suppletoire begroting 2020, zijn er binnen het Stabiliteitsfonds activiteiten vertraagd in verband met COVID-19. Deze uitgaven schuiven door naar 2021 waardoor dit budget stijgt.

Artikel 3: Effectieve Europese samenwerking

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Effectieve Europese samenwerking (Eerste suppletoire begroting)(bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

2025

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
 

Verplichtingen

9 871 674

0

9 871 674

163 168

10 034 842

‒ 1 977

‒ 14 885

14 208

13 805

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

10 053 535

0

10 053 535

177 137

10 230 672

‒ 18 052

‒ 135

7 958

11 555

 

waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    
           

3.1

Afdrachten aan de Europese Unie

9 813 920

0

9 813 920

189 843

10 003 763

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

BNI-afdrachten

5 352 701

0

5 352 701

185 562

5 538 263

0

0

0

0

 

BTW-afdrachten

977 344

0

977 344

4 281

981 625

0

0

0

0

 

Invoerrechten

3 267 875

0

3 267 875

0

3 267 875

0

0

0

0

 

Plastic-grondslag

216 000

0

216 000

0

216 000

0

0

0

0

           

3.2

Europees Ontwikkelingsfonds

191 123

0

191 123

0

191 123

‒ 9 554

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Europees Ontwikkelingsfonds

191 123

0

191 123

0

191 123

‒ 9 554

0

0

0

           

3.3

Een hechtere Europese waardengemeenschap

10 500

0

10 500

0

10 500

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Raad van Europa

10 500

0

10 500

0

10 500

0

0

0

0

           

3.4

Versterkte Nederlandse positie in de Unie

5 892

0

5 892

512

6 404

‒ 675

‒ 404

‒ 404

‒ 404

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

EIPA

348

0

348

0

348

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Europa College beurzenprogamma

190

0

190

190

380

0

0

0

0

 

Programmatische ondersteuning: Taskforce Verenigd Koninkrijk

1 375

0

1 375

322

1 697

‒ 675

‒ 675

‒ 675

‒ 675

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Benelux bijdrage

3 979

0

3 979

0

3 979

0

271

271

271

           

3.5

Europese Vredesfaciliteit

32 100

0

32 100

‒ 13 218

18 882

‒ 7 823

269

8 362

11 959

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Europese Vredesfaciliteit

32 100

0

32 100

‒ 13 218

18 882

‒ 7 823

269

8 362

11 959

           
           
 

Ontvangsten

817 219

0

817 219

0

817 219

0

0

0

0

           

3.10

Diverse ontvangsten EU

816 969

0

816 969

0

816 969

0

0

0

0

 

Invoerrechten

816 969

0

816 969

0

816 969

0

0

0

0

 

Overige ontvangsten EU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

3.30

Restitutie Raad van Europa

250

0

250

0

250

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen muteren mee met de uitgaven, zoals hieronder toegelicht.

Uitgaven

Artikel 3.1

De betalingen uit de negende- en tiende aanvullende EU-begroting (DAB9 en DAB10 2020) zijn over de jaargrens heen geschoven en het budgettaire kaseffect slaat daardoor niet in 2020 maar in 2021 neer. DAB 9 leidt tot een verhoging van de BNI-afdracht van EUR 36 miljoen als gevolg van de inzet van het Europees Solidariteitsfonds en een verhoging van de BTW-afdracht van EUR 4 miljoen als gevolg van de herberekening van de Britse korting. DAB 10 leidt tot een bijstelling van de BNI-afdracht met EUR 105 miljoen als gevolg van een versnelling van betalingen op de EU-begroting door de COVID-19 crisis. Tenslotte wordt het resultaat van de nacalculatie over de periode 2016-2019 verwerkt. Dit leidt voor Nederland tot een nabetaling van EUR 45 miljoen in 2021. De afdrachten van lidstaten aan de EU-begroting worden jaarlijks bijgesteld op basis van realisaties van het BNI en de BTW. Deze nacalculatie is een herverdeling van afdrachten tussen lidstaten, het gaat dus niet om extra EU-uitgaven.

Artikel 3.2

De Nederlandse afdrachten aan het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) voor 2022 zijn neerwaarts bijgesteld, op basis van een geactualiseerde raming van de Europese Commissie.

Artikel 3.5

Het plafond voor de Europese Vredesfaciliteit (EVF) is, net zoals de bedragen van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, vastgesteld door de Europese Raad (ER) in vaste prijzen 2018. De Nederlandse bijdrage aan de EVF was per begroting 2021 ook in die vaste prijzen 2018 vastgesteld. Dit wordt nu technisch gecorrigeerd naar lopende prijzen. Het budget wordt daardoor verhoogd. Daarnaast is het kasritme van de uitgaven aangepast op basis van de inmiddels door de Raad vastgestelde jaarplafonds, waardoor budget tussen verschillende jaren is verschoven. Deze verschuivingen zorgen niet voor een verhoging of verlaging van het totaalplafond.

Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid art.4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

2025

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
 

Verplichtingen

51 200

0

51 200

20 149

71 349

‒ 2 086

‒ 2 386

‒ 2 486

‒ 1 086

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

53 810

0

53 810

18 650

72 460

‒ 956

‒ 1 256

‒ 356

1 044

 

waarvan juridisch verplicht

52%

   

86%

    
           

4.1

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

10 657

0

10 657

7 284

17 941

‒ 1 626

‒ 1 626

‒ 926

‒ 826

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Gedetineerdenbegeleiding

1 560

0

1 560

0

1 560

0

0

0

0

           
 

Inkomensoverdrachten

         
 

Gedetineerdenbegeleiding

540

0

540

0

540

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Consulaire bijstand

409

0

409

‒ 100

309

0

0

0

0

 

Reisdocumenten en verkiezingen

2 550

0

2 550

0

2 550

0

0

0

0

 

Consulaire opleidingen

400

0

400

0

400

0

0

0

0

 

Consulaire informatiesystemen

5 198

0

5 198

‒ 900

4 298

‒ 1 900

‒ 1 900

‒ 1 200

‒ 1 100

 

Loket buitenland

0

0

0

8 284

8 284

274

274

274

274

           

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

15 397

0

15 397

6 465

21 862

1 490

1 190

1 590

1 490

           
 

Opdrachten

         
 

Ambtsberichtenonderzoek

150

0

150

0

150

0

0

0

0

 

Visumverlening

3 058

0

3 058

0

3 058

0

0

0

0

 

Legalisatie en verificatie

80

0

80

0

80

0

0

0

0

 

Consulaire informatiesystemen

11 081

0

11 081

6 390

17 471

1 490

1 190

1 590

1 490

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Asiel en migratie

1 028

0

1 028

75

1 103

0

0

0

0

           

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

8 875

0

8 875

‒ 1 104

7 771

‒ 1 400

‒ 1 400

‒ 1 400

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Internationaal cultuurbeleid

6 650

0

6 650

‒ 1 399

5 251

‒ 1 670

‒ 1 310

‒ 1 310

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Internationaal cultuurbeleid

2 225

0

2 225

295

2 520

270

‒ 90

‒ 90

0

           

4.4

Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

18 881

0

18 881

6 005

24 886

580

580

380

380

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Instituut Clingendael

420

0

420

380

800

380

380

380

380

 

Programma ondersteuning buitenlands beleid

3 808

0

3 808

0

3 808

0

0

0

0

 

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

99

0

99

0

99

0

0

0

0

 

Publieksdiplomatie

2 264

0

2 264

‒ 40

2 224

‒ 35

‒ 35

‒ 35

‒ 35

 

Onderzoeksprogramma

50

0

50

0

50

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Adviesraad Internationale vraagstukken

525

0

525

0

525

0

0

0

0

 

Instituut Clingendael

2 000

0

2 000

225

2 225

0

0

0

0

 

Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties

1 000

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

 

Algemene voorlichting

590

0

590

0

590

0

0

0

0

 

Koninklijk Huis - inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten

2 000

0

2 000

0

2 000

0

0

0

0

 

China-strategie

550

0

550

0

550

0

0

0

0

 

Onderzoeksprogramma

220

0

220

0

220

0

0

0

0

 

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

0

0

0

3 000

3 000

0

0

0

0

 

Kennisplatform Oost-Europa

0

0

0

200

200

200

200

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Algemene voorlichting

2 400

0

2 400

0

2 400

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan ZBO's/ RWT's

         
 

Verkeersnotificaties

400

0

400

0

400

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Europese bewustwording

250

0

250

200

450

0

0

0

0

 

Publieksdiplomatie

2 305

0

2 305

40

2 345

35

35

35

35

 

Programma ondersteuning buitenlands beleid

0

0

0

2 000

2 000

0

0

0

0

           
           
 

Ontvangsten

71 074

0

71 074

‒ 40 500

30 574

‒ 38 400

‒ 27 300

‒ 5 900

0

           

4.10

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

7 000

 

7 000

2 200

9 200

2 200

2 200

11 500

0

           

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

63 000

0

63 000

‒ 41 900

21 100

‒ 39 800

‒ 28 700

‒ 17 400

0

           

4.40

Doorberekening Defensie diversen

874

 

874

‒ 800

74

‒ 800

‒ 800

0

0

           

4.41

Ontvangsten verkeersnotificaties

200

 

200

0

200

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor het onderdeel Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden stijgt omdat aanvullende middelen voor het Loket Buitenland zijn opgenomen. Dit betreft verplichtingen voor de website voor loket buitenland, waardoor de dienstverlening van de agentschappen (o.a. UWV, Belastingdienst en SVB) opgenomen kunnen worden. Verder stijgt het verplichtingenbudget ten behoeve van kwaliteitsbehoud van de consulaire IT-systemen. Ten slotte is er een stijging voor programma’s voor ondersteuning buitenlands beleid (POBB) op het terrein van de bestrijding van COVID-19.

Artikel 4.1

Het budget voor consulaire dienstverlening neemt toe. Een reden hiervoor is dat vertraagde uitgaven uit 2020 voor het loket buitenland en uitgaven voor consulaire informatiesystemen doorschuiven naar 2021.

Daarnaast wordt meerjarig budget verschoven naar artikel 4.2 voor consulaire informatiesystemen. Middelen uit 2022 en 2023 worden met een kasschuif naar 2021 gehaald.

Tot slot wordt EUR 3,9 miljoen overgeheveld van apparaat (artikel 7.1.1) voor het Loket Buitenland.

Artikel 4.2

De stijging voor consulaire informatiesystemen is deels het gevolg van een verschuiving van uitgaven van 2020 naar 2021.

Artikel 4.3

Voor het internationaal cultuurbeleid is sprake van een meerjarige overboeking naar het ministerie van OCW voor de cultuursubsidieperiode 2021-2024. Door deze overboeking dalen de uitgaven op dit artikel.

Artikel 4.4

Het budget voor het Programma Ondersteuning Buitenland Beleid (POBB) COVID neemt in 2021 toe door de toevoeging van de eindejaarsmarge uit 2020 en een intensivering op het terrein van programma’s ten behoeve van de internationale bestrijding van de COVID-19 crisis. Daarmee wordt de mogelijkheid gegarandeerd om landen te blijven ondersteunen in de strijd tegen de wereldwijde COVID-19 crisis.

Ontvangsten

Artikel 4.10

Op dit ontvangstenartikel is een kleine stijging te zien, voornamelijk door een administratieve verschuiving van artikel 4.20. De totale consulaire opbrengsten dalen.

Artikel 4.20

Als gevolg van de COVID-19 pandemie en de wereldwijde reisrestricties, is het de verwachting dat dit jaar het aantal af te geven visa zal dalen. Vooralsnog wordt daarom een verlaging verwacht van de consulaire ontvangsten van EUR 39,7 miljoen. Dit is het saldo van artikel 4.10 en 4.20. Deze lagere opbrengsten worden gedesaldeerd met artikel 7.1.2.

5 Niet-beleidsartikelen

Artikel 5: Geheim

Tabel 12 Geheim (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

2025

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    

Verplichtingen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

Uitgaven

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

5.10

Geheim

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6: HGIS onverdeeld

Tabel 13 HGIS onverdeeld (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

2025

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    

Verplichtingen

 

4 255

0

4 255

‒ 3 285

970

‒ 21 212

‒ 14 887

‒ 16 941

‒ 17 350

           

Uitgaven:

          
           

Uitgaven totaal

 

4 255

0

4 255

‒ 3 285

970

‒ 21 212

‒ 14 887

‒ 16 941

‒ 17 350

           

6.1

Nog onverdeeld (HGIS)

4 255

0

4 255

‒ 3 285

970

‒ 21 212

‒ 14 887

‒ 16 941

‒ 17 350

Toelichting

Het budget voor het artikel -Nog onverdeeld- heeft betrekking op de HGIS en dit neemt structureel af. De reeks binnen dit artikel is met name bedoeld om jaarlijks de loon- en prijsbijstelling te kunnen uitkeren en incidentele initiatieven of tegenvallers mee te dekken. De mutatie betreft het saldo van bijstellingen op grond van aanpassing van Bbp-ramingen door het CPB, verwerking van de HGIS-eindejaarsmarge 2020, het verwerken van de loon- en prijsbijstellingen binnen de HGIS en overboekingen naar diverse begrotingen zoals binnen de HGIS is overeengekomen. Binnen de HGIS is budget vrijgemaakt voor het oplossen van een aantal uitvoeringsknelpunten, waaronder de NCIA, informatiebeveiliging BZ, POBB COVID-19 en de European Substance Registration System van de EMA en worden middelen vrijgemaakt om continuering van bestaand beleid te borgen.

Artikel 7: Apparaat

Tabel 14 Apparaatsuitgaven (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

2025

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
 

Verplichtingen

871 129

1 150

872 279

80 754

953 033

28 579

‒ 6 327

14 720

20 485

           
 

Uitgaven

871 129

1 150

872 279

80 754

953 033

28 579

‒ 6 327

14 720

20 485

           

7.1.1

Personele uitgaven

565 448

869

566 317

8 983

575 300

10 881

10 881

10 836

9 877

 

Eigen personeel

553 448

869

554 317

8 983

563 300

10 881

10 881

10 836

9 877

 

Inhuur extern

12 000

0

12 000

0

12 000

0

0

0

]

 

Overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

7.1.2

Materiele uitgaven

305 681

281

305 962

71 771

377 733

17 698

‒ 17 208

3 884

10 608

 

ICT

59 931

0

59 931

5 346

65 277

2 955

4 353

3 605

2 754

 

Bijdragen aan SSO's

60 391

0

60 391

0

60 391

0

0

0

0

 

Overige materieel

185 359

281

185 640

66 425

252 065

14 743

‒ 21 561

279

7 854

           

7.2

Koersverschillen

pm

0

pm

0

0

0

0

0

0

           
           
 

Ontvangsten

31 750

0

31 750

42 430

74 180

31 430

530

530

530

           

7.10

Diverse ontvangsten

31 750

0

31 750

42 430

74 180

31 430

530

530

530

           

7.11

Koersverschillen

pm

0

pm

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Binnen het apparaatsartikel zijn de verplichtingen gelijk aan de uitgaven. Het verplichtingenbudget wordt daarmee gelijkgetrokken.

Uitgaven

Artikel 7.1.1

De uitgaven voor personeel nemen meerjarig toe. Dit komt voornamelijk door de loon- en prijsontwikkeling, waardoor het budget zowel voor het personeel in Nederland als op de posten stijgt. Deze uitgaven worden vanuit de voorziening binnen de HGIS gefinancierd. Daarnaast stijgen de budgetten door de verwerking van twee door het lid Koopmans c.s. ingediende amendementen voor: (1) nieuwe technologie en wapenbeheersing en (2) middelen voor het bereiken van strategische autonomie. Tot slot wordt vanuit het apparaatsartikel EUR 3,9 miljoen overgeheveld naar artikel 4.1 uit de hiervoor gereserveerde middelen voor het Loket Buitenland (One Stop Shop).

Artikel 7.1.2

De materiële uitgaven nemen toe in 2021. Dit heeft meerdere oorzaken: de toevoeging van eindejaarsmarge uit 2020 (EUR 43,3 miljoen), waaronder de middelenafspraak huisvesting (EUR 14 miljoen) en vertraagde uitgaven op veiligheid van hoog-risico posten (EUR 25 miljoen). Ook worden hogere uitgaven verwacht als gevolg van investeringen binnen de kaders van de huisvestingsstrategie (EUR 42 miljoen) en reguliere loon- en prijsontwikkelingen. Ook worden de tegenvallende consulaire inkomsten (beleidsartikel 4) gedesaldeerd op de overige materiële uitgaven. Dit betreft voor 2021 naar verwachting per saldo (artikel 4.10 en 4.20) EUR 39,7 miljoen. Voor 2021 heeft het kabinet eenmalig EUR 18,2 miljoen beschikbaar gesteld om de tegenvaller te mitigeren.

De tegenvallende consulaire ontvangsten zullen naar verwachting doorwerken in 2022, 2023 en 2024. In 2022 worden ook meer uitgaven verwacht in het kader van de huisvestingsstrategie. Deze extra uitgaven worden net als in 2021 gefinancierd door verkopen (EUR 31 miljoen). Verder werken de loon- en prijsontwikkelingen ook meerjarig door.

Op het gebied van ICT nemen de uitgaven ook toe. Enerzijds is dit het gevolg van loon- en prijsontwikkelingen, anderzijds is dit het gevolg van extra middelen voor de uitvoering van de wet open overheid (WOO). Daarnaast is voor 2021 binnen de HGIS EUR 3,1 miljoen vrijgemaakt voor informatiebeveiliging en security.

Ontvangsten

Artikel 7.10

Ten opzichte van de begroting nemen de ontvangsten toe. Dit komt voornamelijk door verwachte inkomsten uit de verkoop van vastgoed in het buitenland. Deze ontvangsten worden gebruikt om investeringen te realiseren binnen de kaders van de huisvestingsstrategie.