Gepubliceerd: 31 mei 2021
Indiener(s): Sigrid Kaag (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35850-V-1.html
ID: 35850-V-1

Ontvangen 31 mei 2021

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
    

(1)

  

(2)

 
  

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

         
  

Totaal

11 172 607

11 393 366

921 285

286 231

257 764

1 930

         
  

Beleidsartikelen

10 296 073

10 516 832

889 535

208 762

180 295

‒ 40 500

         

1

 

Versterkte internationale rechtsorde

105 376

126 449

 

35 411

5 183

 

2

 

Veiligheid en stabiliteit

267 823

283 038

1 242

‒ 9 966

‒ 20 675

0

3

 

Effectieve Europese samenwerking

9 871 674

10 053 535

817 219

163 168

177 137

0

4

 

Consulaire dienstverlening en uitdragen van Nederlandse waarden

51 200

53 810

71 074

20 149

18 650

‒ 40 500

         
  

Niet-beleidsartikelen

876 534

876 534

31 750

77 469

77 469

42 430

         

5

 

Geheim

0

0

0

0

0

0

6

 

Nog onverdeeld

4 255

4 255

 

‒ 3 285

‒ 3 285

 

7

 

Apparaat

872 279

872 279

31 750

80 754

80 754

42 430