Gepubliceerd: 18 juni 2021
Indiener(s): Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35850-IV-3.html
ID: 35850-IV-3

Nr. 3 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 18 juni 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2021 komt te luiden:

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting2

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

484.313

511.829

37.896

26.085

26.085

0

               
 

Beleidsartikelen

457.799

485.315

37.896

13.680

13.680

0

1

Versterken rechtsstaat

54.056

54.056

0

– 20.433

– 20.433

0

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

76.759

75.759

0

7.420

7.420

0

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

326.984

355.500

37.896

19.110

19.110

0

8

Wederopbouw bovenwindse eilanden

0

0

0

7.583

7.583

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

26.514

26.514

0

12.405

12.405

0

6

Apparaat

24.139

24.139

0

1.074

1.074

0

7

Nog onverdeeld

2.375

2.375

0

11.331

11.331

0

X Noot
1

Incl. NvW ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2020/21, IV, nr. 21), ISB 1 (Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1) en ISB 2 (Kamerstukken II, 2020/21, 35793, nr. 1).

X Noot
2

Incl. NvW op de eerste suppletoire begroting.

Toelichting

Algemeen

In de Rijksministerraad van 23 april 2021 is besloten om Sint Maarten op advies van het College financieel toezicht (Cft) een vijfde tranche liquiditeitssteun te verlenen van € 19,1 mln. (ANG 39,0 mln.). Deze besluitvorming volgde op het bericht van de regering en het parlement van Sint Maarten dat zij nogmaals steun betuigen aan het landspakket en het traject richting de totstandkoming van de Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO). In de rijksministerraad van 28 mei 2021 is besloten om pas over te gaan tot het verstrekken van de vijfde tranche liquiditeitssteun, nadat de regering van Sint Maarten voldoende doortastend heeft opgetreden om de problemen op de luchthaven structureel te herstellen (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 275).

De afgelopen weken heeft Sint Maarten voortvarend gewerkt aan het herstellen van goed bestuur op de luchthaven. De acties die Sint Maarten heeft ondernomen om goed bestuur op de luchthaven te herstellen geven voldoende vertrouwen om over te gaan tot het verstrekken van de vijfde tranche liquiditeitssteun.

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting 2021 in het belang van het Rijk zijn en niet gewacht kan worden op formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten nadat u deze nota van wijziging heeft ontvangen. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting 2021 is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de Kamerbrief «Toekenning vijfde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten'(kenmerk: 2021–0000319588).

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

3 Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

De liquiditeitssteun heeft de vorm van een kortlopende bulletlening. De lening loopt af op hetzelfde moment als de eerdere liquiditeitsleningen (april 2022). De lening heeft een rentepercentage van 0%. Conform het advies van het Cft bestaat de mogelijkheid om in april 2022 de lening te herfinancieren. Het bijbehorende toetsingskader risicoregelingen voor de vijfde tranche liquiditeitssteun is op 28 april 2021 reeds met uw Kamer gedeeld (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 260).

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen eerste suppletoire begroting 2021 vóór nota van wijziging, de mutaties en de standen suppletoire begroting 2021 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Tabel 2 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

             

1

Versterken rechtsstaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

33.623

69.476

57.945

57.946

81.552

 

Stand na nota van wijziging

33.623

69.476

57.945

57.946

81.552

             

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

         
 

Stand vóór nota van wijziging

84.179

45.964

59.255

43.605

43.605

 

Stand na nota van wijziging

84.179

45.964

59.255

43.605

43.605

             

5

Schuldsanering/ lopende inschrijving/ leningen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

326.984

173.000

1

0

0

 

Vijfde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten

19.110

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

346.094

173.000

1

0

0

             

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

         
 

Stand vóór nota van wijziging

7.583

5.000

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

7.583

5.000

0

0

0

             

6

Apparaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

25.213

21.519

21.202

20.884

20.884

 

Stand na nota van wijziging

25.213

21.519

21.202

20.884

20.884

             

7

Nog onverdeeld

         
 

Stand vóór nota van wijziging

13.706

2.999

3.773

4.093

4.093

 

Stand na nota van wijziging

13.706

2.999

3.773

4.093

4.093

             
 

Totaal Koninkrijksrelaties

         
 

Stand voor nota van wijziging

491.288

317.958

142.176

126.528

150.134

 

Vijfde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten

19.110

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

510.398

317.958

142.176

126.528

150.134

Tabel 3 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

             

1

Versterken rechtsstaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

33.623

69.476

57.945

57.946

81.552

 

Stand na nota van wijziging

33.623

69.476

57.945

57.946

81.552

             

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

         
 

Stand vóór nota van wijziging

83.179

45.964

59.255

43.605

43.605

 

Stand na nota van wijziging

83.179

45.964

59.255

43.605

43.605

             

5

Schuldsanering/ lopende inschrijving/ leningen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

355.500

201.517

28.517

28.517

28.517

 

Vijfde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten

19.110

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

374.610

201.517

28.517

28.517

28.517

             

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

         
 

Stand vóór nota van wijziging

7.583

5.000

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

7.583

5.000

0

0

0

             

6

Apparaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

25.213

21.519

21.202

20.884

20.884

 

Stand na nota van wijziging

25.213

21.519

21.202

20.884

20.884

             

7

Nog onverdeeld

         
 

Stand vóór nota van wijziging

13.706

2.999

3.773

4.093

4.093

 

Stand na nota van wijziging

13.706

2.999

3.773

4.093

4.093

             
 

Totaal Koninkrijksrelaties

         
 

Stand voor nota van wijziging

518.804

346.475

170.692

155.045

178.651

 

Vijfde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten

19.110

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

537.914

346.475

170.692

155.045

178.651

Tabel 4 Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

             

1

Versterken rechtsstaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

5

Schuldsanering/ lopende inschrijving/ leningen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

37.896

34.588

31.068

30.950

30.950

 

Stand na nota van wijziging

37.896

34.588

31.068

30.950

30.950

             

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

6

Apparaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

7

Nog onverdeeld

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             
 

Totaal Koninkrijksrelaties

         
 

Stand voor nota van wijziging

37.896

34.588

31.068

30.950

30.950

 

Stand na nota van wijziging

37.896

34.588

31.068

30.950

30.950

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren