Gepubliceerd: 31 mei 2021
Indiener(s): Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35850-IV-2.html
ID: 35850-IV-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2020‒2021

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

 • 1. de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV);

 • 2. de begrotingsstaat voor het BES-fonds (H).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,K.H. Ollongren

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV, nr. 1). De stand van de vastgestelde begroting 2021 is bij Koninkrijksrelaties (IV) inclusief de Nota van Wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV, nr. 21), de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1 en tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1).

Onderstaand zijn de overzichten te vinden van uitgaven in verband met coronamaatregelen per begroting.

Tabel 1 Extracomptabel overzicht coronamaatregelen Koninkrijksrelaties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Naam maatregel/regeling

Bedrag verplichtingen

Bedrag uitgaven

Bedrag ontvangsten

Kamerstuk

4

Derde tranche voedselhulp

14.900

14.900

0

Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1, Kamerstukken II, 2020/21, 35420, nr. 212.

4

Vierde tranche voedselhulp

15.200

15.200

0

Kamerstukken II, 2020/21, 35793, nr. 1, Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 240.

4

Bijdrage aan Ministerie van I&W voor Hypothecaire lening Winair

0

‒ 1.000

0

Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1, Kamerstukken II, 2020/21, 31936 nr. 830.

5

Vierde tranche liquiditeitssteun aan Aruba

34.790

34.790

0

Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1, Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 201.

5

Vijfde tranche liquiditeitssteun aan Aruba

116.130

116.130

0

Kamerstukken II, 2020/21, 35793, nr. 1, Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 245.

5

Vierde tranche liquiditeitssteun aan Sint Maarten

4.263

4.263

0

Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1, Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 203.

      
 

Totaal

185.283

184.283

0

 
Tabel 2 Extracomptabele overzicht coronamaatregelen BES-fonds (bedragen x € 1.000)

Artikel

Naam maatregel/regeling

Bedrag verplichtingen

Bedrag uitgaven

Bedrag ontvangsten

Kamerstuk

1

Pakket voor culturele en creatieve sector

300

300

300

Kamerstukken II, 2020/21, 35570 IV, nr. 21.

1

Tweede Kamerverkiezingen 2021

24

24

24

Kamerstukken II, 2020/21, 35570 IV, nr. 21.

1

Eilandelijk beleid

500

500

500

Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1, Kamerstukken II, 2020/21, 35420, nr. 237.

1

Eilandelijk beleid

2.500

2.500

2.500

 

1

Compensatie inkomstenderving Openbare Lichamen

2.897

2.897

2.897

Kamerstukken II, 2020/21, 35793, nr. 1, Kamerstukken II, 2020/21, 35420, nr. 226.

      
 

totaal

6.221

6.221

6.221

 

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.

Tabel 3 Ondergrenzen conform RBV 2021

Begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln.)

Technische mutaties (ondergrens in € mln.)

1. Versterken rechtsstaat

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.

8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

6. Apparaat

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

7. Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

1. BES-fonds

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

2 Beleid Koninkrijksrelaties

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 20211

 

511.829

   

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Kustwacht

1

‒ 6.300

2) Versterken rechtsstaat Curaçao, Aruba en Sint Maarten

1

‒ 12.000

3) Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

4

2.122

4) Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

4

‒ 3.700

5) Steunverlening bedrijven Curaçao

4

20.000

6) Onderwijshuisvesting Curaçao

4

‒ 10.500

7) Wisselkoersreserve

7

11.364

8) Wederopbouw op Sint Maarten

8

4.275

9) Overige mutaties

 

1.714

   

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

518.804

X Noot
1

Incl. NvW (Kamerstukken II, 2020/21, 35570 IV, nr. 21), ISB 1 (Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1) en ISB 2 (Kamerstukken II, 2020/21, 35793, nr. 1).

Toelichting

Kustwacht

Het budget dat gereserveerd is voor de kustwacht in de periode 2022 tot en met 2024 is onvoldoende om de extra taken vanuit de investeringspakketten uit te kunnen voeren. Daarom wordt er € 6,3 mln. ingezet die gereserveerd staat in 2021 om het budget in latere jaren aan te vullen.

Versterken rechtsstaat Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Omdat de Caribische landen van het Koninkrijk kampen met grote economische gevolgen van de Covid-19 crisis hebben zij Nederland verzocht om liquiditeitssteun. Het Nederlandse kabinet heeft besloten om aan de derde tranche van de liquiditeitssteun voorwaarden te verbinden, waarmee Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben ingestemd. Een onderdeel van deze voorwaarden heeft betrekking op de rechtsstaat. Om een functionerende rechtsstaat te realiseren wordt bij eerste suppletoire begroting € 12,0 mln. overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van Defensie (X). Defensie voert daarmee maatregelen uit gericht op het versterken van de rechtsstaat van Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Er wordt circa € 2,2 mln. aan budgetten voor het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) gerealloceerd naar het instrument opdrachten om de uitgaven op de juiste manier te verantwoorden. Hiermee worden de werkzaamheden van het eerste half jaar gefinancierd. In de tweede suppletoire begroting zullen de uitgaven voor het tweede halfjaar worden gerealloceerd.

Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Er wordt € 3,7 mln. aan budgetten voor het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) gerealloceerd van deze regeling naar begrotingsartikel 6 en de departementale begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) om de uitgaven op de juiste manier te verantwoorden. Hiermee worden de werkzaamheden van het eerste half jaar gefinancierd.

Steunverlening bedrijven Curaçao

Op 2 november 2020 is een akkoord gesloten met de regering van Curaçao over de derde tranche liquiditeitssteun van Nederland om de gevolgen van de Covid-19 pandemie te beperken. Onderdeel van dat akkoord is het beschikbaar stellen van maximaal € 20,0 mln. voor steunverlening bedrijven op Curaçao. Momenteel vindt er in overleg met Curaçao onderzoek plaats naar de gewenste wijze van inzet van deze middelen.

Onderwijshuisvesting Curaçao

Onderdeel van de overeenkomst met Curaçao inzake de derde tranche liquiditeitssteun is een investering van € 30,0 mln. in onderwijshuisvesting van Curaçao. Bij eerste suppletoire begroting wordt € 10,0 mln. van dit budget in 2021 afgeboekt om dit in het juiste meerjarige kasritme te zetten.

Wisselkoersreserve

In 2020 is € 11,4 mln. aan wisselkoersreserve niet gebruikt. Deze middelen vloeien bij eerste suppletoire begroting 2021 door naar de begroting van 2021.

Wederopbouw Sint Maarten

Circa € 8,3 mln. aan middelen voor de wederopbouw is in 2020 niet tot besteding gekomen, onder andere door de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Deze middelen zijn daarom doorgeschoven naar 2021. Een deel van deze middelen (€ 4 mln.) wordt bij eerste suppletoire begroting doorgeschoven naar 2022, om deze uitgave in het juiste kasritme te zetten. De reden hiervoor is dat een aantal opdrachten die in het verleden zijn verplicht in 2022 ook nog tot uitgaven zullen leiden. Dit als gevolg van vertraging door Covid-19.

3 Beleidsartikelen Koninkrijksrelaties

3.1 Artikel 1. Versterken rechtsstaat

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Versterken rechtsstaat (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)1

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

13.956

40.100

54.056

‒ 20.433

33.623

1.000

1.800

3.500

0

          

Uitgaven

13.956

40.100

54.056

‒ 20.433

33.623

1.000

1.800

3.500

0

          

Bijdrage aan medeoverheden

         

Overige bijstand aan de landen

0

8.100

8.100

‒ 6.300

1.800

1.000

1.800

3.500

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         

Detentie Vastgoed

0

10.000

10.000

0

10.000

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Grensbewaking (Defensie)

6.339

16.500

22.839

‒ 12.000

10.839

0

0

0

0

Rechterlijke macht (JenV)

7.617

900

8.517

‒ 2.133

6.384

0

0

0

0

Douane (Financiën)

0

4.600

4.600

0

4.600

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X Noot
1

Incl. NvW (Kamerstukken II, 2020/21, 35570 IV, nr. 21) en ISB 1 (Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 94,6% juridisch verplicht.

Bijdrage aan medeoverheden

Overige bijstand aan de landen

Het budget dat gereserveerd is voor de Kustwacht in de periode 2022 tot en met 2024 is onvoldoende om de extra taken vanuit de investeringspakketten uit te kunnen voeren. Daarom wordt er € 6,3 mln. ingezet die gereserveerd staat in 2021 om het budget in latere jaren aan te vullen.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Grensbewaking (Defensie)

Omdat de Caribische landen van het Koninkrijk kampen met grote economische gevolgen van de Covid-19 crisis hebben zij Nederland verzocht om liquiditeitssteun. Het Nederlandse kabinet heeft besloten om aan de derde tranche van de liquiditeitssteun voorwaarden te verbinden, waarmee Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben ingestemd. Een onderdeel van deze voorwaarden heeft betrekking op de rechtsstaat. Om een functionerende rechtsstaat te realiseren wordt bij eerste suppletoire begroting € 12,0 mln. overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van Defensie (X). Defensie verhoogt met deze gelden de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee voor de grensbewaking.

Rechterlijke macht (JenV)

Dit betreft een overheveling van de beschikbaar gestelde middelen voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze mutatie betreft het TBO budget 2021 voor het Parket Procureur Generaal en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met uitzondering van de vergoedingen voor de uitzendregeling Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VUBZK) en Voorzieningenstelstel Buitenlandtoeslagen Rechterlijke Ambtenaren (VBRA).

3.2 Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)1

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

16.959

59.800

76.759

7.420

84.179

‒ 5.054

15.000

0

0

          

Uitgaven

16.959

58.800

75.759

7.420

83.179

‒ 5.054

15.000

0

0

          

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

7.091

58.800

65.891

8.422

74.313

‒ 5.004

15.000

0

0

Subsidies (regelingen)

         

Diverse subsidies

1.600

0

1.600

‒ 1.100

500

0

0

0

0

Noodpakketten

0

30.100

30.100

1.600

31.700

0

0

0

0

Opdrachten

         

Opdrachten landen

1.214

‒ 1.000

214

2.122

2.336

‒ 4

0

0

0

Inkomensoverdrachten

         

Toeslagen op pensioenen NA

1.950

0

1.950

0

1.950

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

0

14.700

14.700

‒ 3.700

11.000

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

Bijdrage aan landen

2.191

0

2.191

20.000

22.191

0

0

0

0

Onderwijshuisvesting Curaçao

0

15.000

15.000

‒ 10.500

4.500

‒ 5.000

15.000

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         

Diverse bijdragen

136

0

136

0

136

0

0

0

0

          

4.2 Caribisch Nederland

9.868

0

9.868

‒ 1.002

8.866

‒ 50

0

0

0

Subsidies (regelingen)

         

Subsidies Caribisch Nederland

500

0

500

0

500

0

0

0

0

Opdrachten

         

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

800

0

800

566

1.366

597

597

813

813

Opdrachten Caribisch Nederland

591

0

591

‒ 591

0

‒ 597

‒ 597

‒ 813

‒ 813

Inkomensoverdrachten

         

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

2.477

0

2.477

0

2.477

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

5.500

0

5.500

‒ 977

4.523

‒ 50

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X Noot
1

Incl. NvW (Kamerstukken II, 2020/21, 35570 IV, nr. 21), ISB 1 (Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1) en ISB 2 (Kamerstukken II, 2020/21, 35793, nr. 1).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 92,5% juridisch verplicht.

Artikel 4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

Bij eerste suppletoire begroting wordt € 1,6 mln. van de regeling Diverse subsidies naar Noodpakketten gerealloceerd om deze op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast wordt het eerste deel van investeringsmiddelen voor onderwijshuisvesting op Curaçao (€ 0,5 mln.) via een subsidie aan zeven scholengemeenschappen op Curaçao verstrekt. Deze scholengemeenschappen gaan hiermee de huisvesting van hun scholen renoveren. Deze middelen zijn toegevoegd aan deze regeling, waardoor deze regeling per saldo € 1,1 mln. afneemt.

Noodpakketten

Bij eerste suppletoire begroting wordt € 1,6 mln. van de regeling Diverse subsidies naar Noodpakketten binnen hetzelfde instrument gerealloceerd om deze opde juiste regeling te verantwoorden.

Opdrachten

Opdrachten landen

Er wordt circa € 2,2 mln. aan budgetten voor het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) gerealloceerd naar het instrument opdrachten om de uitgaven op de juiste manier te verantwoorden. Hiermee worden de werkzaamheden van het eerste half jaar gefinancierd.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Er wordt € 3,7 mln. aan budgetten voor het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) gerealloceerd van deze regeling naar begrotingsartikel 6 en de departementale begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) om de uitgaven op de juiste manier te verantwoorden. Hiermee worden de werkzaamheden van het eerste half jaar gefinancierd.

Bijdrage aan medeoverheden

Bijdrage aan de landen

Op 2 november 2020 is een akkoord gesloten met de regering van Curaçao over de derde tranche liquiditeitssteun van Nederland om de gevolgen van de Covid-19 pandemie te beperken. Onderdeel van dat akkoord is het beschikbaar stellen van maximaal € 20,0 mln. voor steunverlening bedrijven op Curaçao. Momenteel vindt er in overleg met Curaçao onderzoek plaats naar de gewenste wijze van inzet van deze middelen.

Onderwijshuisvesting Curaçao

Onderdeel van de overeenkomst met Curaçao inzake de derde tranche liquiditeitssteun is een investering van € 30,0 mln. in onderwijshuisvesting van Curaçao. Bij eerste suppletoire begroting wordt € 10,0 mln. van dit budget in 2021 afgeboekt om dit in het juiste meerjarige kasritme te zetten.

Dit betreft verder een herschikking van eerste deel van investeringsmiddelen voor onderwijshuisvesting op Curaçao (€ 0,5 mln.) van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar Subsidies.

Artikel 4.2 Caribisch Nederland

Opdrachten

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

Alle opdrachten voor Caribisch Nederland worden verantwoord op de regeling Versterken bestuurs-en uitvoeringskracht. Daarom worden de middelen die op de regeling Opdrachten Caribisch Nederland verantwoord waren gerealloceerd naar de regeling Versterken bestuurs-en uitvoeringskracht.

Daarnaast zijn vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties middelen overgemaakt naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een pilot met de kindertelefoon op Caribisch Nederland.

Opdrachten Caribisch Nederland

Alle opdrachten voor Caribisch Nedeland worden verantwoord op de regeling Versterken bestuurs-en uitvoeringskracht. Daarom worden de middelen die op de regeling Opdrachten Caribisch Nederland verantwoord waren gerealloceerd naar de regeling Versterken bestuurs-en uitvoeringskracht.

Bijdrage aan medeoverheden

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

Vanuit dit instrument wordt circa € 0,9 mln. gerealloceerd naar het BES-fonds (H) voor de verhoging van de vrije uitkering aan Saba. Saba krijgt hiermee meer middelen voor eilandelijk beleid.

Voor de uitwerking van het kabinetsstandpunt Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties is juridische capaciteit benodigd. Om de uitgaven hiervoor op de juiste manier te verantwoorden worden middelen overgeheveld van de begroting Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

3.3 Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Schuldsanering/ lopende inschrijving/ leningen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)1

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1

326.983

326.984

0

326.984

0

0

0

0

          

Uitgaven

28.517

326.983

355.500

0

355.500

0

0

0

0

          

5.1 Schuldsanering Curaçao en Sint Maarten

28.517

0

28.517

0

28.517

0

0

0

0

Leningen

         

Schuldsanering

28.517

0

28.517

0

28.517

0

0

0

0

          

5.2 Leningen en/of garanties landen Curaçao en Sint Maarten en Aruba

0

326.983

326.983

0

326.983

0

0

0

0

Leningen

         

Leningen aan Aruba

0

239.420

239.420

0

239.420

0

0

0

0

Lopende inschrijving en leningen Curaçao en Sint Maarten

0

87.563

87.563

0

87.563

0

0

0

0

          

Ontvangsten

37.896

0

37.896

0

37.896

0

0

0

0

X Noot
1

Incl. NvW (Kamerstukken II, 2020/21, 35570 IV, nr. 21), ISB 1 (Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1) en ISB 2 (Kamerstukken II, 2020/21, 35793, nr. 1).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 100,0% juridisch verplicht.

Er hebben zich geen mutaties voorgedaan op begrotingsartikel 5.

3.4 Artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

0

0

0

7.583

7.583

5.000

0

0

0

          

Uitgaven

0

0

0

7.583

7.583

5.000

0

0

0

          

8.1 Wederopbouw

0

0

0

7.583

7.583

5.000

0

0

0

Subsidies (regelingen)

         

Diverse subsidies

0

0

0

308

308

0

0

0

0

Opdrachten

         

Wederopbouw op Sint Maarten

0

0

0

4.275

4.275

4.000

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

KPSM

0

0

0

1.972

1.972

0

0

0

0

Wederopbouw op Sint Eustatius

0

0

0

28

28

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         

Wederopbouw op Sint Maarten

0

0

0

1.000

1.000

1.000

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 8 is 23,1% juridisch verplicht.

De Covid-19 pandemie heeft grote gevolgen voor het Caribisch gebied van het Koninkrijk. Eén van de gevolgen is dat de € 12,6 mln. die voor de wederopbouw van de Bovenwindse Eilanden gereserveerd waren in 2020, niet tot uitgave zijn gekomen. Daarom zijn deze middelen doorgeschoven naar 2021 en 2022.

Subsidies

Diverse subsidies

Dit betreft de middelen voor de wederopbouw die in 2020 niet tot uitgave zijn gekomen en die zijn doorgeschoven naar 2021. De inzet is om in 2021 de reparatie van de zeekabel, waarvoor deze subsidie dient, af te ronden.

Opdrachten

Wederopbouw op Sint Maarten

Dit betreft de middelen voor de wederopbouw die in 2020 niet tot uitgave zijn gekomen en die zijn doorgeschoven naar 2021. In 2021 wordt aan verschillende organisaties op Sint Maarten technische assistentie verleend om de wederopbouw te ondersteunen.

Een deel van deze middelen (€ 4 mln.) wordt bij eerste suppletoire begroting doorgeschoven naar 2022. De reden hiervoor is dat een aantal opdrachten die in het verleden zijn verplicht in 2022 ook nog tot uitgaven zullen leiden. Dit als gevolg van vetraging door COVID-19.

Bijdrage aan medeoverheden

KPSM

Dit betreft de middelen voor de wederopbouw die gereserveerd waren voor het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) in 2020 en niet tot uitgave zijn gekomen. Deze middelen zijn daarom doorgeschoven naar 2021.

Wederopbouw op Sint Eustasius

Dit betreft de middelen voor de wederopbouw die in 2020 niet tot uitgave zijn gekomen en die zijn doorgeschoven naar 2021.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Wederopbouw op Sint Maarten

In 2020 is € 2 mln. aan middelen voor bijdragen aan internationale organisaties niet tot uitgave gekomen. Deze middelen zijn daarom doorgeschoven naar 2021. Er wordt door BZK technische assistentie geleverd aan verschillende organisaties om de wederopbouw te ondersteunen.

Een deel van deze middelen (€ 1 mln.) wordt bij eerste suppletoire begroting doorgeschoven naar 2022. De reden hiervoor is dat een aantal bijdragen die in het verleden zijn verplicht in 2022 ook nog tot uitgaven zullen leiden. Dit als gevolg van vetraging door COVID-19.

4 Niet-beleidsartikelen Koninkrijksrelaties

4.1 Artikel 6. Apparaat

Budgettaire gevolgen

Tabel 9 Budgettaire gevolgen artikel 6 Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

24.139

0

24.139

1.074

25.213

‒ 421

‒ 421

‒ 421

‒ 421

          

Uitgaven

24.139

0

24.139

1.074

25.213

‒ 421

‒ 421

‒ 421

‒ 421

          

Personele uitgaven

         

Eigen personeel

12.084

0

12.084

‒ 21

12.063

‒ 421

‒ 421

‒ 421

‒ 421

Inhuur externen

201

0

201

1.233

1.434

0

0

0

0

Materiële uitgaven

         

Overige materiële uitgaven

11.854

0

11.854

‒ 138

11.716

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Personele uitgaven

Eigen personeel

In 2015 zijn de bijdragen voor de generieke kosten voor de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN), op basis van de afname van 2015, structureel overgeheveld van de verschillende departementen naar de begroting Koninkrijksrelaties (IV). Groei of krimp in de afname (FTE en ICT-werkplekken) wordt via budgetoverhevelingen jaarlijks verrekend met de departementen. Dit betreft de structurele verrekening voor 2021-2026 voor de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Financiën, Economische Zaken en Klimaat (EZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Per saldo krimpt dit budget met circa € 0,4 mln.

Zolang het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) nog niet is opgericht worden uitgaven via andere instrumenten uitgevoerd. Dit leidt tot een reallocatie van € 0,4 mln. naar dit instrument om de uitgaven op de juiste manier te verantwoorden.

Inhuur externen

Voor het ICT-project Netwerk op orde van de SSO CN dat in 2020 is gestart is circa € 0,8 mln. meer nodig dan oorspronkelijk begroot, omdat de investering te groot is om uit het reguliere investeringsbudget te bekostigen. Het project betreft de vervanging van het huidige netwerk naar een stabieler, betrouwbaarder en toekomstbestendiger netwerk. Hierdoor nemen ook de risico's op toekomstige problemen omtrent informatiebeveiliging af.

Zolang het COHO nog niet is opgericht worden uitgaven via andere instrumenten uitgevoerd. Dit leidt tot een reallocatie van € 0,4 mln. vanuit begrotingsartikel vier naar dit instrument en de departementale begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) om de uitgaven op de juiste manier te verantwoorden.

Materiële uitgaven

Overige materiële uitgaven

Zolang het COHO nog niet is opgericht worden uitgaven via andere instrumenten uitgevoerd. Dit leidt tot een reallocatie van € 0,2 mln. naar dit instrument om de uitgaven op de juiste manier te verantwoorden.

In 2020 heeft een overschrijding van € 0,3 mln. plaatsgevonden door een tegenvaller in de wisselkoers. Daarom wordt het budget in 2021 met € 0,3 mln. verlaagd. Bij ontwerpbegroting 2022 wordt hier compensatie voor gegeven uit de wisselkoersreserve.

4.2 Artikel 7. Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen

Tabel 10 Budgettaire gevolgen artikel 7 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

2.375

0

2.375

11.331

13.706

339

639

979

979

          

Uitgaven

2.375

0

2.375

11.331

13.706

339

639

979

979

          

Onvoorzien

2.374

0

2.374

‒ 33

2.341

339

639

979

979

Wisselkoersreserve

1

0

1

11.364

11.365

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Onvoorzien

Er wordt structureel € 0,6 mln. overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks relaties (VII) voor extra managementondersteuning en voor externe inhuur samenhangend met de uitbreiding van de organisatie van het directoraat generaal Koninkrijksrelaties.

Voor de tijdelijke extra inzet in verband met de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius) wordt in 2021 en in 2022 € 0,3 mln. overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII). Hierdoor worden de middelen op het juiste instrument verantwoord.

De negatieve prijsindexatie in het BES-fonds wordt vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de loon- en prijsbijstelling voor de helft generaal gedekt en voor de helft specifiek gedekt vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties. Hiervoor wordt circa € 0,3 mln. overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar het BES-fonds.

De loon- en prijsbijstelling van in totaal circa € 1,2 mln. zijn op het instrument onvoorzien gezet.

Wisselkoersreserve

In 2020 is € 11,4 mln. aan wisselkoersreserve niet gebruikt. Deze middelen vloeien bij eerste suppletoire begroting 2021 door naar de begroting van 2021.

5 Beleid BES-fonds

5.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 11 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 20211

 

51.122

   

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Eilandelijk beleid

1

2.500

2) Vrije uitkering Saba

1

877

3) Loon- en prijsbijstelling

1

418

4) Overige mutaties

1

21

   

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

54.938

X Noot
1

Incl. NvW (Kamerstukken II, 2020/21, 35570 IV, nr. 21), ISB 1 (Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1) en ISB 2 (Kamerstukken II, 2020/21, 35793, nr. 1)

Toelichting

 • 1. Eilandelijk beleid

  Aansluitend op het besluit om in Europees Nederland extra middelen toe te kennen aan Europees Nederlandse gemeenten in het kader van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), worden voor Caribisch Nederland extra middelen vrijgemaakt voor aanvullend eilandelijk beleid. Naast de € 2,0 mln. die samenhangt met de TONK, waren er eerder ook middelen beschikbaar gesteld voor eilandelijk beleid. Het bedrag van € 0,5 mln. voor het tweede kwartaal wordt hiermee ook overgeboekt.

 • 2. Vrije Uitkering Saba

  Vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) wordt circa € 0,9 mln. gerealloceerd naar het BES-fonds voor de verhoging van de vrije uitkering aan Saba.

 • 3. Loon- en prijsbijstelling

  De negatieve prijsindexatie in het BES-fonds wordt vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de loon- en prijsbijstelling gecompen­seerd en de loonbijstelling (circa € 0,4 mln.) is toegevoegd aan het BES-fonds.

Tabel 12 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 20211

 

51.122

   

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

1

3.816

   

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

54.938

X Noot
1

Incl. NvW (Kamerstukken II, 2020/21, 35570 IV, nr. 21), ISB 1 (Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1) en ISB 2 (Kamerstukken II, 2020/21, 35793, nr. 1)

Toelichting

6 Beleidsartikel BES-fonds

6.1 Artikel 1. BES-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 BES-fonds (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)1

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

47.401

3.721

51.122

3.816

54.938

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

          

Uitgaven

47.401

3.721

51.122

3.816

54.938

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

          

Bijdrage aan medeoverheden

         

Vrije uitkering

47.401

3.721

51.122

3.816

54.938

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

          

Ontvangsten

47.401

3.721

51.122

3.816

54.938

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

X Noot
1

Incl. NvW (Kamerstukken II, 2020/21, 35570 IV, nr. 21) en ISB 1 (Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1).

Toelichting

Artikel 1. BES-fonds

Bijdrage aan medeoverheden

Vrije uitkering

Aansluitend op het besluit om in Europees Nederland extra middelen toe te kennen aan Europees Nederlandse gemeenten in het kader van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), worden voor Caribisch Nederland extra middelen vrijgemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor aanvullend eilandelijk beleid. Naast de € 2,0 mln. die samenhangt met de TONK, was er eerder al €0,5 mln. beschikbaar gesteld voor eilandelijk beleid. De Kamer is hier eerder al over geïnformeerd (Kamerstukken II, 2020/21, 35420, nr. 237).

Vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) wordt circa € 0,9 mln. gerealloceerd naar dit instrument voor de verhoging van de vrije uitkering aan Saba voor eilandelijke taken. De negatieve prijsindexatie in het BES-fonds wordt vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de loon- en prijsbijstelling gecompenseerd en de loonbijstelling (€ 0,4 mln.) is toegevoegd aan het BES-fonds. Daarnaast zijn er middelen vrijgemaakt voor de versterking van anti-discriminatievoorzieningen.

Ontvangsten

Artikel 88, derde lid van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) regelt dat bij (begrotings-)wet voor ieder uitkeringsjaar middelen van het Rijk worden afgezonderd ten behoeve van het BES-fonds. De uitgaven en de afgezonderde inkomsten over ieder uitkeringsjaar zijn aan elkaar gelijk. Gelet hierop is ten behoeve van de dekking van de uitgaven ten laste van het BES-fonds een post ontvangsten geraamd.