Gepubliceerd: 31 mei 2021
Indiener(s): Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35850-IIB-2.html
ID: 35850-IIB-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2020‒2021

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,K.H. Ollongren

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Voor u ligt de eerste suppletoire begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De eerste suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IIB, nr. 1). De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2021 opgebouwd.

Uitgangspunt bij de toelichting op de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

artikel 1. Raad van State

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 4 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 2. Algemenen Rekenkamer

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 3. De Nationale ombudsman

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 9. Kiesraad

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 10 Nog onverdeeld

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

Coronamaatregelen

De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen. Vanuit de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) zijn geen coronagerelateerde uitgaven gedaan.

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 1. Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

65.597

0

65.597

10.520

76.117

6.498

6.320

5.450

5.450

          

Uitgaven

65.597

0

65.597

10.520

76.117

6.498

6.320

5.450

5.450

          

Institutionele inrichting

         

Advisering

6.499

0

6.499

1.036

7.535

510

510

510

510

Bestuursrechtspraak

35.388

0

35.388

7.820

43.208

5.990

5.810

4.940

4.940

Raad van State gemeenschappelijke diensten

23.710

0

23.710

1.664

25.374

‒ 2

0

0

0

          

Ontvangsten

1.950

0

1.950

0

1.950

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Advisering

De Raad van State maakt structureel meer kosten voor advisering door de professionalisering die plaats heeft gevonden. Hiertoe worden generale middelen toegevoegd aan de begroting van de Raad van State. De structurele middelen vanaf 2022 staan op de Aanvullende Post.

Daarnaast vindt een meerjarige overboeking plaats van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor personele en materiële uitgaven die de Raad van State maakt ten behoeve van de wettelijke taak uit hoofde van de Klimaatwet.

Bestuursrechtspraak

Er is sprake van een bijstelling (verhoging) van de raming 2021 voor het Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV).

Raad van State gemeenschappelijke diensten

Er worden middelen aan de begroting van de Raad van State toegevoegd voor de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid, het inrichten van thuiswerken en de IV-kalender. Hiertoe worden generale middelen toegevoegd aan de begroting van de Raad van State. De structurele middelen vanaf 2022 staan op de Aanvullende Post.

Daarnaast worden naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) middelen overgeboekt van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.

2.2 Artikel 2. Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

33.544

0

33.544

592

34.136

124

174

258

257

          

Uitgaven

33.544

0

33.544

592

34.136

124

174

258

257

          

Institutionele inrichting

         

Recht- en doelmatigheidsbevordering

33.544

0

33.544

592

34.136

124

174

258

257

          

Ontvangsten

1.017

0

1.017

0

1.017

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Recht- en doelmatigheidsbevordering

Naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) worden middelen overgeboekt van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.

2.3 Artikel 3. de Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. De Nationale ombudsman (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

20.812

0

20.812

794

21.606

1.948

2.221

2.362

2.336

          

Uitgaven

20.812

0

20.812

794

21.606

1.948

2.221

2.362

2.336

          

Institutionele inrichting

         

Taakuitoefening Nationale ombudsman

18.289

0

18.289

794

19.083

1.948

2.221

2.362

2.336

Materiële uitgaven

         

Taakuitoefening medeoverheden

2.523

0

2.523

0

2.523

0

0

0

0

          

Ontvangsten

2.539

0

2.539

0

2.539

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Taakuitoefening Nationale ombudsman

Naar aanleiding van de Kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) wordt het klachtrecht bij de Nationale ombudsman uitgebreid. De daarmee gemoeide middelen worden vanuit de Aanvullende Post overgeheveld naar de begroting van de Nationale ombudsman. Daarnaast worden middelen overgeboekt van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.

2.4 Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

4.595

0

4.595

400

4.995

0

0

0

0

          

Uitgaven

4.595

0

4.595

400

4.995

0

0

0

0

          

Institutionele inrichting

         

Apparaat

2.868

0

2.868

400

3.268

0

0

0

0

Materiële uitgaven

         

Decoraties

1.722

0

1.722

0

1.722

0

0

0

0

Riddertoelagen

5

0

5

0

5

0

0

0

0

          

Ontvangsten

199

0

199

0

199

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Apparaat

Naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) worden middelen overgeboekt van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.

Daarnaast is als gevolg van Covid-19 vertraging opgelopen in de toelevering van de koninklijke onderscheidingen. De benodigde middelen zijn daarom bij tweede suppletoire begroting 2020 afgeboekt en worden nu toegevoegd aan het budget voor 2021.

2.5 Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.958

0

1.958

635

2.593

0

0

0

0

          

Uitgaven

1.958

0

1.958

635

2.593

0

0

0

0

          

Institutionele inrichting

         

Kabinet Gouverneur Aruba

1.958

0

1.958

635

2.593

0

0

0

0

          

Ontvangsten

60

0

60

0

60

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Aruba

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Hiertoe worden generale middelen toegevoegd aan de begroting.

Daarnaast moeten er bij het Kabinet van de Gouverneur van Aruba de nodige vervangingsinvesteringen op technische installaties en ICT uitgevoerd worden. Hiervoor worden eveneens generale middelen toegevoegd aan de begroting.

2.6 Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

2.968

0

2.968

492

3.460

0

0

0

0

          

Uitgaven

2.968

0

2.968

492

3.460

0

0

0

0

          

Institutionele inrichting

         

Kabinet Gouverneur Curaçao

2.968

0

2.968

492

3.460

0

0

0

0

          

Ontvangsten

200

0

200

0

200

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Curaçao

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Hiertoe worden generale middelen toegevoegd aan de begroting.

2.7 Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

2.157

0

2.157

386

2.543

0

0

0

0

          

Uitgaven

2.157

0

2.157

386

2.543

0

0

0

0

          

Institutionele inrichting

         

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

2.157

0

2.157

386

2.543

0

0

0

0

          

Ontvangsten

75

0

75

0

75

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Hiertoe worden generale middelen toegevoegd aan de begroting.

2.8 Artikel 9. Kiesraad

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Kiesraad (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

3.766

0

3.766

2.136

5.902

3.400

3.400

3.738

3.250

          

Uitgaven

4.947

0

4.947

2.136

7.083

3.400

3.400

3.738

3.250

          

Institutionele inrichting

         

Kiesraad

4.947

0

4.947

2.136

7.083

3.400

3.400

3.738

3.250

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Kiesraad

Bij de Kiesraad worden middelen van 2020 naar 2021 geschoven voor werkzaamheden omtrent het beheer en onderhoud van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV).

Daarnaast worden er middelen overgeboekt vanaf de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het betreft structurele middelen voor investeringen in het digitaal hulpmiddel uitslagberekening en voor de capaciteit en deskundigheid van de Kiesraad, zodat het digitaal hulpmiddel op een adequate manier beheerd en onderhouden kan worden. Ook ontvangt de Kiesraad incidentele middelen voor personele ondersteuning bij de transitie naar een verkiezingsautoriteit.

3 Niet-beleidsartikelen

3.1 Artikel 10. Nog onverdeeld

Tabel 10 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

0

0

0

4.325

4.325

2.890

2.876

2.876

2.867

          

Uitgaven

0

0

0

4.325

4.325

2.890

2.876

2.876

2.867

          

Nog te verdelen

         

Loonbijstelling

0

0

0

2.457

2.457

2.394

2.382

2.382

2.382

Prijsbijstelling

0

0

0

533

533

496

494

494

485

Onvoorzien

0

0

0

1.335

1.335

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Nog te verdelen

Loonbijstelling en Prijsbijstelling

De tranche 2021 van de loonbijstelling wordt toegevoegd aan de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

Onvoorzien

De eindejaarsmarge wordt toegevoegd aan de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.