Gepubliceerd: 31 mei 2021
Indiener(s): Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35850-IIA-2.html
ID: 35850-IIA-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2020‒2021

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Staten-Generaal.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,K.H. Ollongren

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Voor u ligt de eerste suppletoire begroting van de Staten-Generaal. De eerste suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IIA, nr. 1). De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2021 opgebouwd.

Uitgangspunt bij de toelichting op de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 2 mln.

2. Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 2 mln.

3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 4 mln. ontvangsten 2 mln.

4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 2 mln.

10 Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 2 mln.

Coronamaatregelen

De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen. Vanuit de begroting van de Staten-Generaal (IIA) zijn geen coronagerelateerde uitgaven gedaan.

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 1. Apparaat Eerste Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

20.593

0

20.593

3.061

23.654

2.180

2.030

2.030

1.930

          

Uitgaven

20.593

0

20.593

3.061

23.654

2.180

2.030

2.030

1.930

          

Institutionele inrichting

         

Apparaat Eerste Kamer

16.482

0

16.482

3.061

19.543

2.180

2.030

2.030

1.930

Personele uitgaven

         

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

4.034

0

4.034

0

4.034

0

0

0

0

Materiële uitgaven

         

Verenigde Vergadering

77

0

77

0

77

0

0

0

0

          

Ontvangsten

140

0

140

0

140

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Apparaat Eerste Kamer

In 2020 is de kwaliteit van de bedrijfsvoering onderzocht. Naar aanleiding daarvan is een griffiebreed ontwikkeltraject ingezet om ambtelijke ondersteuning te versterken. Hiertoe worden middelen aan de begroting van de Eerste Kamer toegevoegd.

2.2 Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Uitgaven ten behoeve leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

34.957

0

34.957

0

34.957

0

0

0

0

          

Uitgaven

34.957

0

34.957

0

34.957

0

0

0

0

          

Institutionele inrichting

         

Schadeloosstelling

22.208

0

22.208

0

22.208

0

0

0

0

Personele uitgaven

         

Pensioenen en wachtgelden

12.749

0

12.749

0

12.749

0

0

0

0

          

Ontvangsten

86

0

86

0

86

0

0

0

0

2.3 Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

134.202

0

134.202

10.340

144.542

5.908

4.410

3.840

3.840

          

Uitgaven

134.202

0

134.202

10.340

144.542

5.908

4.410

3.840

3.840

          

Institutionele inrichting

         

Apparaat Tweede Kamer

87.734

0

87.734

8.320

96.054

3.838

3.840

3.840

3.840

Onderzoeksbudget

2.383

0

2.383

0

2.383

0

0

0

0

Materiële uitgaven

         

Drukwerk

1.892

0

1.892

0

1.892

0

0

0

0

Fractiekosten

39.660

0

39.660

0

39.660

0

0

0

0

Uitzending leden

456

0

456

0

456

0

0

0

0

Parlementaire enquêtes

0

0

0

2.020

2.020

2.070

570

0

0

Bijdrage ProDemos

2.077

0

2.077

0

2.077

0

0

0

0

          

Ontvangsten

3.639

0

3.639

0

3.639

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Apparaat Tweede Kamer

De maatregelen als gevolg van Covid-19 hebben geleid tot vertraging in de vervangingsinvesteringen ten behoeve van de instandhouding van het Binnenhof. Hierdoor is de planning van de uitvoering van de werkzaamheden gekoppeld aan het uitstel van de renovatie verschoven. De benodigde middelen zijn daarom bij tweede suppletoire begroting 2020 afgeboekt en worden nu toegevoegd aan het budget voor 2021 (€ 2 mln.).

Daarnaast heeft het project van de tijdelijke huisvesting een vertraging opgelopen, waardoor de laatste betalingen bij het project AV voor de tijdelijke huisvesting naar achteren is geschoven. De laatste betalingen vinden plaats bij ingebruikname nadat men het pand in kan trekken. De benodigde middelen zijn daarom bij tweede suppletoire begroting 2020 afgeboekt en worden nu toegevoegd aan het budget voor 2021 (€ 2,5 mln.).

Verder worden er generale middelen toegevoegd aan de begroting voor de bedrijfsvoeringskosten van de Tweede Kamer (structureel € 3,8 mln.). Het gaat onder andere om kosten voor AV licenties, structureel inrichten van een Kamercommissie en een uitbreiding van de Debat Direct faciliteiten.

Materiële uitgaven

Parlementaire enquêtes

De Tweede Kamer start in 2021 met de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Voor de parlementaire enquête worden generale middelen toegevoegd aan de begroting.

2.4 Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.520

0

1.520

0

1.520

0

0

0

0

          

Uitgaven

1.520

0

1.520

0

1.520

0

0

0

0

          

Materiële uitgaven

         

Interparlementaire betrekkingen

1.520

0

1.520

0

1.520

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 Niet-Beleidsartikel

3.1 Artikel 10. Nog onverdeeld

Tabel 6 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021(3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

0

0

0

4.975

4.975

3.782

3.749

3.749

3.838

          

Uitgaven

0

0

0

4.975

4.975

3.782

3.749

3.749

3.838

          

Nog te verdelen

         

Loonbijstelling

0

0

0

2.808

2.808

2.575

2.541

2.540

2.638

Prijsbijstelling

   

1.382

1.382

1.207

1.208

1.209

1.200

Onvoorzien

0

0

0

785

785

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Nog te verdelen

Loonbijstelling en Prijsbijstelling

De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling wordt toegevoegd aan de begroting van de Staten-Generaal.

Onvoorzien

De eindejaarsmarge wordt toegevoegd aan de begroting van de Staten-Generaal.