Gepubliceerd: 31 mei 2021
Indiener(s): Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35850-A-2.html
ID: 35850-A-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2020‒2021

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

 • 1. de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting:

 • Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

 • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorzie-ning bij WGO van 24 juni 2009);

 • Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRTtabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

 • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag en -behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

 • 1. Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangsten-ramingen worden voorgesteld.

 • 2. Daarna wordt op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

 • 3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

 • 4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

 • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  – van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  – van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2021 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties op de productartikelen zijn verder onder 3 zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2021

 

13.804

13.804,4

    

Belangrijkste suppletoire mutaties

   

1. Saldo 2021

divers

‒ 207,6

‒ 207,6

2. Bijdragen derden

divers

138,5

138,5

3. Programma actualisaties

divers

‒ 99,6

‒ 99,6

4. Kasschuif generale beeld

12/13/15/17/19

768,0

768,0

5. Overboekingen HXII

divers

‒ 56,6

‒ 56,6

6. Overboekingen andere begrotingen

divers

9,6

9,6

7. RWS COVID-gerelateerde meerkosten

20/19

22,5

22,5

8. Pakket Zeeland

20/19

5,0

5,0

9. Walstroom zeevaart

15/19

4,0

4,0

    

Overige mutaties

   

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

14.388,2

14.388,2

Toelichting

 • 1. Saldo 2020

  De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2020 een nadelig saldo van € 279,9 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het nadelig saldo wordt in 2021 als verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

 • 2. Bijdragen derden

  In 2021 wordt aan verschillende projecten binnen het Infrastructuurfonds een bijdrage van derden toegevoegd (€ 138,5 miljoen). Grootste toevoegingen zijn de bijdrage aan het hoofdwegennet (€ 128 miljoen) en een bijdrage aan het spoor BOV (€ 3,6 miljoen). Zie de artikelsgewijze toelichting voor de nadere verwerking van de bijdragen derden.

 • 3. Programma actualisaties

  In 2021 zijn zowel de uitgavenramingen als de ontvangstenramingen geactualiseerd. In totaal schuift € 99,6 miljoen ontvangsten door naar latere jaren. De voornaamste schuif vindt plaats op de kasreeksen voor de N33 (€ 44,6 miljoen) en verscheidene schuiven op het hoofdvaarwegennet (€ 51,4 miljoen). In de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de ramingen nader toegelicht worden.

 • 4. Kasschuif generale beeld

  Op het Infrastructuurfonds is een kasversnelling via het generale beeld doorgevoerd. Deze kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit voor alle modaliteiten over de meerjarenperiode op nul. Met behulp van deze kasschuif is de overprogrammering in 2021 teruggebracht tot een beheersbaar niveau van € 442 miljoen.

 • 5. Overboekingen HXII

  Voor de uitvoering van verschillende programma's is in totaal € 56,6 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII van de rijksbegroting, de beleidsbegroting van IenW. Voorbeelden zijn Dekking voor vervolg Topsector Logistiek (€ 3,2 miljoen) overboekingen voor de BDU in het kader van het programma Smartwayz (€ 3,7 miljoen).

 • 6. Overboekingen andere begrotingen

  Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (€ 9,6 miljoen). Het gaat voornamelijk om overboekingen naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (- € 1,6 miljoen) en overboekingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€ 7,6 miljoen).

 • 7. RWS COVID-gerelateerde meerkosten

  Dit betreft de compensatie voor COVID-gerelateerde meerkosten voor projecten bij RWS (€ 22,5 miljoen).

 • 8. Compensatiepakket Zeeland

  Als onderdeel van het Compensatiepakket Zeeland voor de Marinierskazerne wordt € 5 miljoen overgeboekt voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen naar het Infrastructuurfonds.

 • 9. Walstroom zeevaart

  Ten behoeve van de uitvoering van de maatregel walstroom zeevaart wordt € 4 miljoen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering art.12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

12

Hoofdwegennet

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

 

2.526.575

 

2.526.575

928.208

3.454.783

‒ 79.363

‒ 698.997

1.556

‒ 479.067

Uitgaven

 

2.879.349

 

2.879.349

152.654

3.032.003

193.398

‒ 91.125

‒ 459.744

‒ 203.527

waarvan juridisch verplicht

  

96%

 

86%

    

12.01

Verkeersmanagement

3.871

 

3.871

 

3.871

    
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.871

 

3.871

 

3.871

    

12.02

Beheer onderhoud en vervanging

823.681

 

823.681

12.970

836.651

297.722

148.554

‒ 39.489

166.760

12.02.01

Beheer en onderhoud

629.657

 

629.657

31.540

661.197

325.545

188.055

  
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

629.657

 

629.657

31.540

661.197

325.545

188.055

  

12.02.04

Vervanging

194.024

 

194.024

‒ 18.570

175.454

‒ 27.823

‒ 39.501

‒ 39.489

166.760

12.03

Aanleg

883.367

 

883.367

‒ 44.136

839.231

‒ 128.915

‒ 145.794

‒ 550.194

‒ 346.081

12.03.01

Realisatie

729.471

 

729.471

‒ 251.184

478.287

42.174

10.764

‒ 17.196

‒ 164.544

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

31.569

 

31.569

1.200

32.769

2.550

2.550

  

12.03.02

Verkenningen en planuitwerkingen

153.896

 

153.896

207.048

360.944

‒ 171.089

‒ 156.558

‒ 532.998

‒ 181.537

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

23.854

 

23.854

1.072

24.926

    

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

476.835

 

476.835

178.159

654.994

30.945

‒ 90.400

130.180

‒ 24.206

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

691.595

 

691.595

5.661

697.256

‒ 6.354

‒ 3.485

‒ 241

 

12.06.01

Apparaatskosten RWS

539.755

 

539.755

‒ 549

539.206

‒ 1.490

‒ 746

  
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

539.755

 

539.755

‒ 549

539.206

‒ 1.490

‒ 746

  

12.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

151.840

 

151.840

6.210

158.050

‒ 4.864

‒ 2.739

‒ 241

 
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

143.240

 

143.240

6.210

149.450

‒ 4.864

‒ 2.739

‒ 241

 

Ontvangsten

137.433

 

137.433

109.406

246.839

‒ 12.262

22.370

‒ 20.534

24.647

12.09

Ontvangsten

137.433

 

137.433

109.406

246.839

‒ 12.262

22.370

‒ 20.534

24.647

12.09.01

Ontvangsten

137.433

 

137.433

109.406

246.839

‒ 12.262

22.370

‒ 20.534

24.647

12.09.02

Tolopgave

         
Toelichting

Actualisatie programma Hoofdwegennet

Het programma op artikel 12 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 928,2 miljoen in 2021 komt met name door de technische verwerking van het saldo 2020. Dit betekent dat verplichtingen via het saldo naar 2021 zijn doorgeschoven:

 • Saldo 2020 Realisatie (€ 733,9 miljoen): dit betreft met name de A28/1 Knooppunt Hoevelaken (totaal € 453,9 miljoen). Dit komt onder andere door de afwikkeling van het contract met de vorige aannemer bij het project knooppunt Hoevelaken (A28/A1), hierdoor zijn de verplichtingen vrij gevallen (€ 431,7 miljoen). Daarnaast is door een vertraging in de grond verwerving verplichtingenbudget doorgeschoven naar 2021 (€ 19,2 miljoen). Verder verhoogt het saldo door het vrijvallen van de verplichtingen met de vorige aannemer bij het project Zuidasdok (€ 222,8 miljoen). De kamer is met een brief geïnformeerd over de stand van zaken omtrent dit project (Kamerstukken 32 668 nr. 16). Tot slot is de raming voor A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 36,8 miljoen) naar beneden bijgesteld doordat de afgesloten wijzigingen op het contract in 2020 lager lager zijn uitgevallen dan eerder was voorzien.

 • Saldo 2020 Verkenning en Planuitwerking (€ 59,7 miljoen): dit betreft voornamelijk de regeling Impuls Verkeersveiligheid waar de gehonoreerde aanvragen lager uitvielen dan geraamd (€ 47,1 miljoen).

Daarnaast wordt de verhoging onder andere veroorzaakt door de hieronder toegelichte toevoeging Beheer en Onderhoud (€ 136 miljoen).

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 13,0 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo in 2020 (- € 113,8 miljoen), de actualisatie van het programma (- € 7,7 miljoen), en een toevoeging Beheer en Onderhoud (€ 136,0 miljoen).

Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 113,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 113,8 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Dit komt met name door de saldo mutatie bij Beheer en Onderhoud (- € 103,0 miljoen); uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettair kader en de budget behoefte van RWS voor beheer en onderhoud. Voor het Hoofdwegennet uit dit zich in 2020 in een spanning van ca. € 103 miljoen. Deze spanning is verholpen door dit bedrag bij Najaarsnota 2020 middels het saldo over te hevelen naar 2021. Bij Miljoenennota 2022 wordt dit bedrag vanuit de Investeringsruimte naar artikel 12 geboekt. Daarnaast zorgt de versnelling in 2020 van de voorbereidingskosten ten behoeve van het project Van Brienenoordbrug voor een verdere verlaging van het budget (- € 15,1 miljoen). Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma vervanging en renovatie

De actualisatie van de programma's voor vervanging en renovatie zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2021 met € 7,7 miljoen. Dit komt met name door kasverschuivingen op de volgende projecten:

 • A32 Heerenveen-Akkrum vervanging fundering (- € 36,7 miljoen): de uitvoering is vertraagd. Dit komt door de latere definitieve gunning en benodigde tijd voor ontwerp en voorbereiding voor de nog te contracteren opdrachtnemer. Daarnaast heeft het weggedeelte A7 Drachten-Beesterzwaag een hogere prioriteit en zijn de verwachte weersomstandigheden slecht in het najaar. Hierdoor start de uitvoering naar verwachting in 2022.

 • Daartegenover is het programmabudget onder andere aangevuld vanwege versnelde uitvoeringsbesluiten voor Van Brienenoordbrug en A12 IJsselbruggen, en aanvullende budgetbehoefte voor Heinenoordtunnel en de N200 (totaal 48,6 miljoen).

Toevoeging Beheer en Onderhoud

Uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettair kader en de budgetbehoefte van RWS voor beheer en onderhoud. In 2021 wordt € 136 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 20 naar 12.02 om deze spanning beheersbaarder te maken.

12.03 Aanleg

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 44,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

 • een verlaging door de technische verwerking van het saldo over 2020

  (- € 93,2 miljoen);

 • verschillende programma actualisaties op het Hoofdwegennet via het aanlegprogramma(€ 40,0 miljoen);

 • een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf ( ‒ 276,2 miljoen);

 • Het doorvoeren van een kasschuif met het generale beeld (€ 158,2 miljoen);

 • overboekingen voor SPV(€ 150 miljoen) en A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) ( ‒ € 122,4 miljoen);

 • bijdragen derden (€ 112,0 miljoen).

Saldo 2020 Aanleg

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 93,2 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 93,2 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma aanleg

De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2021 met € 276,2 miljoen. Dit komt met name door de volgende projecten binnen het programma planuitwerking en verkenning:

 • A27 Houten Hooipolder (- € 53,9 miljoen): in het kader van de overgang naar de realisatiefase is er een nieuwe planning gekomen, hierdoor verschuift de kasreeks 1 jaar naar achteren.

 • N35 Nijverdal-Wierden (- € 34,0 miljoen): het tracébesluit voor de N35 Nijverdal-Wierden is vernietigd, de gevolgen voor aanbesteding zijn nog niet te overzien. De realisatie vertraagt minstens naar 2022.

 • Reservering Smart Mobility (- € 32,5 miljoen): de middelen zijn naar achteren geschoven om kasmatig ruimte te maken voor deze initiatieven zoals Living Labs InnovA58.

 • Rijksbijdrage Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) (- € 30,0 miljoen): voor de NRU is voorlopig nog geen budget nodig. Er ligt een bestuurlijk afspraak om te stoppen met het plan dat nu voorligt. Dit is bevroren voor een jaar, terwijl gestudeerd wordt op een ander plan. De gemeente Utrecht is daarvoor verantwoordelijk. De bestaande reeks, die start in 2021, kan daarom naar 2023.

 • Stedelijke Bereikbaarheid Almere (- € 27,6 miljoen): de middelen voor de Stedelijke Bereikbaarheid Almere kunnen in 2023 via een Specifieke Uitkering overgeboekt worden naar de Provincie Flevoland/Gemeente Almere. Het budget van € 27,6 miljoen wordt daarom naar dat jaar geschoven.

 • Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) (- € 20 miljoen): de aanvragen van de Regeling SPV 2020-2021 zijn afgehandeld en vielen lager uit dan het subsidieplafond van € 200 miljoen. Een deel van de middelen zijn dit jaar niet meer benodigd en worden gereserveerd voor toekomstige tranches.

Daarnaast is de verlaging het resultaat van actualisatie van onder andere de volgende projecten binnen het programma realisatie:

 • A4-A44 Rijnlandroute (- € 47,7 miljoen): door onder andere lagere boorproductie van de tunnel als gevolg van COVID-19 en daarnaast enkele verschillen van inzicht met gemeenten omtrent de Tjalmaweg en Europaweg is er sprake van vertraging waardoor budget doorschuift naar latere jaren.

 • A7 Zuidelijke Ringweg Groningen ( € - 32,4 miljoen): de kasraming is in lijn gebracht met de vertraging in uitvoeringswerkzaamheden zoals toegelicht in Kamerstuk 35 570 A, nr. 47. Hierdoor schuift budget door naar latere jaren.

Kasschuif generale beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (12.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen (€ 158,2 miljoen).

Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)

Voor de Regeling SPV is € 150 miljoen vanuit de Reservering SPV op artikel 20 overgeboekt naar artikel 12. Het subsidieplafond van de regeling is in het najaar 2020 opgehoogd naar € 200 miljoen. Hiervan bedraagt € 50 miljoen het tekort in 2020 (negatief saldo 2020) en € 100 miljoen de ophoging van € 100 miljoen naar €200 miljoen.

A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

Conform het DBFM-contract A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) betaalt RWS een dagvergoeding aan de aannemer. Deze dagvergoeding wordt doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is, wordt vanuit 12.03 overgeheveld naar 12.04 (- € 122,4 miljoen).

Bijdragen derden

Dit betreft een verhoging van dit artikelonderdeel met € 112 miljoen. Dit komt met name doordat binnen het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen een vaststellingsovereenkomst is getekend met de opdrachtnemer (Kamerstuk 35 570 A, nr. 47). De provincie Groningen draagt € 78,1 miljoen bij.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 verder met € 178,2 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2020 (€ 42,1 miljoen) en een overboeking voor A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)(€ 122,4 miljoen).

Saldo 2020 geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 verhoogd met € 42,1 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 42,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

Zoals toegelicht bij 12.03 wordt budget vanuit 12.03 overgeheveld naar 12.04 ( € 122,4 miljoen).

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 per saldo met € 5,7 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de volgende mutatie.

Opdracht RWS voor Urgenda II-pakket

Dit betreft een verhoging van het kasbudget door een overboeking vanuit Hoofdstuk HXII naar het Infrastructuurfonds ten behoeve van een opdracht aan RWS om circulaire maatregelen uit te voeren die tot een reductie van CO2-uitstoot leiden (€ 7,5 miljoen).

12.09 Ontvangsten

De hogere ontvangst van € 109,4 miljoen komt met name door de technische verwerking van het saldo in 2020 (€ 33,4 miljoen) en de hogere bijdragen van derden (€ 78,1 miljoen).

Saldo 2020 Ontvangsten

De ontvangsten worden in 2021 verhoogd met € 33,4 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 33,4 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

De hogere bijdragen van derden komt onder andere doordat binnen het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen een vaststellingsovereenkomst is getekend met de opdrachtnemer (Kamerstuk 35 570 A, nr. 47). De provincie Groningen draagt € 78,1 miljoen bij.

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

13

Spoorwegen

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

8.792.639

 

8.792.639

253.294

9.045.933

226.438

2.802

33.457

43.418

Uitgaven

9.072.039

 

9.072.039

270.818

9.342.857

46.176

‒ 64.720

38.446

89.074

waarvan juridisch verplicht

  

98%

 

24%

    

13.02

Beheer onderhoud en vervanging

1.497.541

 

1.497.541

47.089

1.544.630

15.189

‒ 49.799

77.486

18.000

13.03

Aanleg

262.627

 

262.627

197.322

459.949

30.987

‒ 14.921

‒ 39.040

71.074

13.03.01

Realisatieprogramma personenvervoer

206.487

 

206.487

158.171

364.658

17.059

‒ 5.352

‒ 54.077

80.744

13.03.02

Realisatieprogramma goederenvervoer

12.897

 

12.897

187

13.084

‒ 6.059

7.090

30.313

‒ 6.789

13.03.04

Verk. en planuitw. personenvervoer

38.383

 

38.383

26.150

64.533

29.475

5.785

11.082

‒ 20.158

13.03.05

Verk. en planuitw. goederenvervoer

4.860

 

4.860

12.814

17.674

‒ 9.488

‒ 22.444

‒ 26.358

17.277

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

164.871

 

164.871

26.407

191.278

0

0

0

0

13.07

Rente en aflossing

7.147.000

 

7.147.000

0

7.147.000

0

0

0

0

Ontvangsten

198.538

 

198.538

9.672

208.210

 

750

750

 

13.09

Ontvangsten

198.538

 

198.538

9.672

208.210

 

750

750

 
Toelichting

Actualisatie programma Spoorwegen

Het programma op artikel 13 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging met € 253,3 miljoen in 2021 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 61 miljoen), verschillende schuiven naar voren naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten voor onder andere programma fietsparkeren, geluid- en maatregelenpakket HSL-Zuid en de sporendriehoek Noord Nederland (per saldo € 243 miljoen), de kasschuif naar voren ten behoeve van Beheer, Onderhoud en Vervanging (in 2021 € 45,8 miljoen), overboekingen over artikelen (€ 12 miljoen) en overboekingen vanuit het Infrastructuutfonds naar Hoofdstuk XII (€ 14,4 miljoen).

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met € 47,1 miljoen is voornamelijk het gevolg van een kasschuif naar voren van in totaal € 90 miljoen waarvan € 29,1 miljoen (€ 45,8 miljoen aan verplichtingen) in 2021. Daarnaast is het saldo over 2020 (€ 4,4 miljoen) technisch verwerkt en zijn er diverse mutaties doorgevoerd (€ 13,5 miljoen). Dit wordt hieronder nader toegelicht.

Saldo 2020

In 2021 is het saldo uit 2020 (€ 4,4 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 € 4,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het betreft de btw op de gebruiksvergoeding ProRail (€ 6,8 miljoen). Als gevolg van Corona heeft ProRail circa € 40 miljoen minder gebruiksvergoeding ontvangen in 2020. De compensatie van de btw-gebruiksvergoeding door IenW valt hierdoor bijna € 7 miljoen lager uit. Daarnaast heeft de afrekening van het voorschot op de subsidie 2019 plaatsgevonden (- € 2,4 miljoen). Hiertegenover staan ook € 2,4 miljoen hogere ontvangsten. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging

Het betreft hier een kasschuif naar voren van in totaal € 90 miljoen uit de jaren 2026 tot en met 2029 naar de jaren 2021 tot en met 2025. Hiervan heeft € 29,1 betrekking op 2021.

Bijdragen derden

Het betreft hier de bijdrage van de provincie Groningen voor Beheer, Onderhoud en Vervanging (€ 1,2 miljoen) en de afrekening van het voorschot van de subsidie aan ProRail over 2019 (€ 2,4 miljoen).

Overboekingen over en binnen artikelen

Vanuit artikel 17 wordt € 2,8 miljoen overgeboekt naar artikel 13.02 ten behoeve van de afwikkeling van grondverwerving HSL-Zuid door ProRail. Daarnaast wordt er € 7 miljoen overgeboekt vanuit de beschikbaarheidsvergoeding Infraspeed (artikel 13.04) naar artikel 13.02 omdat diverse werkzaamheden met betrekking tot de HSL-Zuid door ProRail zullen worden uitgevoerd in plaats van door Infraspeed.

13.03 Aanleg

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met per saldo € 197,3 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (€ 324,6 miljoen). Daarnaast wordt het verschil veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2020 (per saldo ‒ € 147,8 miljoen), verschillende kasschuiven (per saldo ‒ € 3 miljoen), overboekingen over artikelen (per saldo € 8,8 miljoen) en overboekingen tussen Hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds (per saldo € 14,4 miljoen).

Saldo 2020

In 2021 is het saldo uit 2020 (- € 147,8 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 € 147,8 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit betreft onder andere Spoorcapaciteit 2030 (€ 19 miljoen), Programma Fietsparkeren (€ 13,7 miljoen), Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) Landelijke Markt en Capaciteitsanalyse (LMCA) Noord Nederland (€ 13 miljoen) en programma Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) (€ 13,6 miljoen). Zie voor een nadere toelichting het jaarverslag 2020 en de 2e suppletoire begroting 2020. Het saldo wordt in 2021 van dit artikelonderdeel afgeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma aanleg

Om de kasbudgetten in 2021 aan te laten sluiten op de actuele uitgavenplanning van de projecten en programma's zijn aanpassingen noodzakelijk. Op de volgende projecten en programma's vinden in 2021 de grootste aanpassingen plaats, voornamelijk als gevolg van geactualiseerde uitgavenplanningen door ProRail:

 • Maatregelenpakket HSL-Zuid (hieronder vallen ook prestaties- en geluid HSL-Zuid) (+ € 20 miljoen): De grote opdrachten aan Infraspeed voor windschermen en geluidschermen fase 1 zijn in 2020 verstrekt. De opdracht voor geluidschermen fase 2 zal in 2021 worden verstrekt. De windschermen zijn in 2020 gerealiseerd en de geluidschermen zullen (voor een groot deel) in 2021 worden gerealiseerd. Hiervoor zijn de kasreeksen aangepast.

 • Toegankelijkheid stations (+ € 8,3 miljoen): In 2020 heeft een herijking van het totale programma plaatsgevonden. De uitgavenplanning is hierop aangepast.

 • Fietsparkeren bij stations (- € 34,7 miljoen): De aanbesteding van de verbindingstunnel tussen bestaande en nieuwe stalling bij Den Haag CS is twee keer mislukt en komen te vervallen. De projectovereenkomst tussen ProRail en de gemeente moet hierop worden aangepast. Omdat de geplande bijdrage van ProRail aan de tunnel onderdeel is van de overeenkomst is de uitgavenreeks, in afwachting van een nieuwe overeenkomst, doorgeschoven naar later jaren. Het programma bestaat verder uit een groot aantal deelprojecten waarvan de kasreeksen zijn herzien op basis van geactualiseerde termijnbetalingen aan de diverse aannemers.

 • Sporendriehoek Noord Nederland (- € 21,2 miljoen): Het niet toekennen van de aangevraagde Trein Vrije Periode’s bij het deelproject Hoogeveen snelheidsverhoging (aanpassing spoorboog) heeft geleid tot het verschuiven van de werkzaamheden. De uitgavenstroom is hierop aangepast.

 • Programma Behandelen en Opstellen (- € 16,6 miljoen): Omdat de definitieve scopebepaling van een aantal deelprojecten binnen dit programma meer tijd kost dan eerder aangenomen verschuiven de uitgaven naar latere jaren.

 • Kleine projecten personenvervoer (- € 10,5 miljoen): Deze reservering bestaat uit meerdere kleine projecten met een beperkte financiële omvang. Omdat de uitvoering van een aantal projecten is vertraagd of verschoven is de uitgavenreeks hierop aangepast.

 • Overwegenaanpak LVO (- € 9,4 miljoen): De verschuiving van de uitgavenreeks wordt met name verklaard doordat bij de diverse projecten de afstemming met de omgeving en de stakeholders meer tijd vergt dan verwacht.

 • Grensoverschrijdend spoorvervoer (€ 6,8 miljoen): Het is de verwachting dat eerder voor 2020-2022 geplande bijdragen voor het project Heerlen-Aken in 2021 in één keer aan de provincie worden overgemaakt. Om die reden zijn de geplande uitgaven samengevoegd.

 • Beter Benutten Decentraal Spoor (- € 6,5 miljoen): In 2021 is € 6,5 miljoen doorgeschoven omdat dit bedrag in 2021 niet tot betaling komt. Naar verwachting zal het programma begin 2022 financieel worden afgesloten. Eventuele nabetalingen vinden dan plaats.

 • Spoorcapaciteit 2030 (- € 5,5 miljoen): De definitieve scopebepaling en uitwerking van de deelprojecten en programma’s kost meer tijd dan aangenomen. De uitgavenplanning is hierop aangepast.

 • Ontsnippering (- € 5,2 miljoen): Het programma bestaat uit een groot aantal deelprojecten. Met name bij het deelproject Notterveld is sprake van een uitloop van de werkzaamheden als gevolg van de stikstofproblematiek. De uitgavenreeks is hierop aangepast.

Het projectbudget van Zwolle-Herfte is verhoogd. Gedurende de uitvoering van het project bleek bij de toenmalige aanbesteding dat de (financiële) risico’s onvoldoende in beeld waren en er een tekort zou ontstaan. Vanuit de investeringsruimte Spoor is hiervoor € 45,6 miljoen toegevoegd, wat heeft geleid tot een aangepaste kasreeks in 2021 (+ € 23,3 miljoen).

Kasschuif met het generale beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (13.03.01 en 13.03.02) en realisatie (13.03.03 en 13.03.04). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op de budgetten voor planuitwerking en verkenning en realisatie. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

Overboekingen over artikelen

Vanuit artikel 13.03 studie- en innovatiebudget wordt € 1,5 miljoen overgeboekt naar artikel 12.03 Externe Productiekosten (EPK) planstudie. Dit betreft een bijdrage aan het vervolgonderzoek naar de bereikbaarheid Ameland 2030.

Overboekingen investeringsruimte

Vanuit de overige reserveringen op artikel 20 is € 7,5 miljoen overgeboekt naar artikel 13.03 kleine projecten personenvervoer ten behoeve van dekking voor de aanvraag van klimaatbestendige en circulaire Infraprojecten van ProRail. Daarnaast is € 2 miljoen overgeboekt naar artikel 13.03 kleine projecten goederenvervoer ten behoeve van GVV.

Overboekingen HXII

In 2021 is € 22,8 miljoen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds op artikel 13.03 en is totaal € 8,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De overboeking van € 22,8 miljoen is het gevolg van de Verantwoordingsonderzoeken van de Algemene Rekenkamer voor de jaren 2018 en 2019 waarbij alle bestaande decentralisatieuitkeringen (DU's) getoetst moesten worden op beleids- en bestedingsvrijheid. Bij diverse DU's bleken dusdanige voorwaarden te bestaan dat er als een gevolg van die voorwaarden onvoldoende sprak was van beleids- en bestedingsvrijheid voor de ontvangende medeoverheden. Deze DU’s zijn per 1 januari 2021 beëindigd. Er dient een andere wijze van bekostigen gekozen te worden die beter past bij de bestaande voorwaarden. De bijbehorende financiële middelen zijn teruggestort op het Infrastructuurfonds artikel 13.03. Daarnaast is in totaal € 8,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de NS Intercity (IC) Dordrecht-Breda (€ 1,5 miljoen), de Specifieke Uitkering Wunderline (€ 4,3 miljoen) en het exploitatietekort van de nachttrein Wenen-Amsterdam (€ 2,2 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met per saldo € 26,4 miljoen wordt veroorzaakt door een technische verwerking van het saldo over 2020 (€ 33,4 miljoen) en een overboeking naar artikel 13.02 (- € 7 miljoen).

Saldo 2020

In 2021 is het saldo uit 2020 (€ 33,4 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat een deel van de uitgaven die eerder in 2020 waren voorzien zijn doorgeschoven naar 2021. Het saldo van 2020 wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Daarnaast is € 7 miljoen overgeboekt naar artikel 13.02 omdat een deel van de werkzaamheden niet door Infraspeed maar door ProRail zal worden uitgevoerd.

Overboekingen over artikelen

In 2021 is € 7 miljoen overgeboekt vanuit de beschikbaarheidsvergoeding Infraspeed (artikel 13.04) naar artikel 13.02 omdat diverse werkzaamheden met betrekking tot de HSL-Zuid door ProRail zullen worden uitgevoerd in plaats van door Infraspeed.

13.09 Ontvangsten

In 2021 zijn de hogere ontvangsten (€ 9,7 miljoen) met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam voor het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 5,0 miljoen) en de bijdrage van Gelderland aan de regionale lijnen (€ 0,9 miljoen) zijn doorgeschoven naar 2021 en doordat de bonus voor het behalen van de prestaties in 2019 met NS is verrekend (€ 6 miljoen). Daarnaast is de compensatie van NS voor de treindiensten naar België doorgeschoven naar 2021 (- € 2,5 miljoen). Daarnaast hebben in 2021 voorschotafrekeningen met ProRail plaatsgevonden (€ 0,3 miljoen).

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

14

Regionaal, lokale infrastructuur

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

8.256

 

8.256

‒ 906

7.350

‒ 1.606

1.071

1.071

1.071

Uitgaven

84.083

 

84.083

‒ 1.006

83.077

‒ 1.384

1.595

1.614

1.595

waarvan juridisch verplicht

  

98%

 

87%

    

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

84.082

 

84.082

‒ 1.011

83.071

‒ 1.384

1.595

1.614

1.595

14.01.02

Planuitw. Progr. Reg/lok

1.606

 

1.606

‒ 1.110

496

‒ 1.606

1.071

1.071

1.071

14.01.03

Realisatieprogr. Reg/lok

82.476

 

82.476

99

82.575

222

524

543

524

14.02

Regionale Mob. Fondsen

         

14.03

RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

1

 

1

5

6

    

14.03.01

RSP-ZZL: RB projecten

1

 

1

4

5

    

14.03.02

RSP-ZZL: mob. Fondsen

         

14.03.03

RSP-ZZL: REP

   

1

1

    

Ontvangsten

   

46

46

    

14.09

Ontvangsten

   

46

46

    
Toelichting

De wijzigingen binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

15

Hoofdvaarwegennet

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

883.918

 

883.918

164.830

1.048.748

‒ 6.189

36.876

53.318

19.813

Uitgaven

1.315.532

 

1.315.532

65.223

1.380.755

117.267

‒ 1.622

46.753

108.053

waarvan juridisch verplicht

  

98%

 

100%

    

15.01

Verkeersmanagement

10.501

 

10.501

400

10.901

200

100

  
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

10.501

 

10.501

400

10.901

200

100

  

15.02

Beheer onderhoud en vervanging

380.629

 

380.629

67.400

448.029

96.123

86.561

‒ 7.474

17.839

15.02.01

Beheer en onderhoud

283.760

 

283.760

90.822

374.582

124.282

85.302

‒ 553

‒ 3.317

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

279.633

 

279.633

42.921

322.554

117.113

88.563

1.363

1.363

15.02.04

Vervanging

96.869

 

96.869

‒ 23.422

73.447

‒ 28.159

1.259

‒ 6.921

21.156

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1

 

1

 

1

0

0

0

0

15.03

Aanleg

296.156

 

296.156

‒ 2.206

293.950

14.136

‒ 94.221

54.248

89.923

15.03.01

Realisatieprogramma

239.686

 

239.686

15.234

254.920

15.595

‒ 74.457

28.206

27.868

15.03.02

Verkenningen en planuitwerkingen

56.470

 

56.470

‒ 17.440

39.030

‒ 1.459

‒ 19.764

26.042

62.055

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

339

 

339

995

1.334

184

   

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

267.985

 

267.985

‒ 2.989

264.996

6.982

6.014

55

11

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

360.261

 

360.261

2.618

362.879

‒ 174

‒ 76

‒ 76

280

15.06.01

Apparaatskosten RWS

325.724

 

325.724

3.034

328.758

242

340

340

280

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

325.724

 

325.724

3.034

328.758

242

340

340

280

15.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

34.537

 

34.537

‒ 416

34.121

‒ 416

‒ 416

‒ 416

 
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

34.537

 

34.537

‒ 416

34.121

‒ 416

‒ 416

‒ 416

 

Ontvangsten

90.877

 

90.877

‒ 5.518

85.359

49.731

2.903

‒ 154

‒ 1.377

15.09

Ontvangsten

90.877

 

90.877

‒ 5.518

85.359

49.731

2.903

‒ 154

‒ 1.377

Toelichting

Actualisatie programma Hoofdvaarwegennet

Het programma op artikel 15 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget in 2021 met € 165 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2020 (+ € 144 miljoen), de actualisatie van de projectplanningen (– € 42 miljoen) en een aantal overboekingen vanuit de Investeringsruimte Hoofdvaarwegen (+ € 47 miljoen).

Daarnaast is er een bijdrage ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (+ € 15 miljoen) voor het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt.

15.01 Verkeersmanagement

Ten behoeve van het programma Beter Bediend is in totaal € 5 miljoen toegevoegd aan dit artikelonderdeel vanuit de investeringsruimte Vaarwegen, waarvan € 0,4 miljoen in 2021 (Kamerstukken II,2018–2019, 31 409, nr. 219).

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2020 (+ € 18 miljoen), de actualisatie van het programma ( € 6,7 miljoen), een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (+ € 15,2 miljoen) en een toevoeging Beheer en Onderhoud (+ € 27,5 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 18 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 18 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging

Om beheer, onderhoud en vervanging budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op onder andere de volgende budgetten middelen verschoven tussen beheer onderhoud en vervanging en planuitwerking en verkenning ( € 6,7 miljoen):

 • Overdracht Brokx-Nat ( € 31 miljoen): In 2021 worden naar verwachting de Haven Oudeschild en wegen en paden Texel afgekocht (+ € 18 miljoen). Daarnaast is er eind vorig jaar overeenstemming bereikt met de provincie Groningen en Drenthe over de overdracht van de zijtakken naar beide provincies. Hiervoor wordt € 13 miljoen naar 2021 geschoven.

 • Vervanging (-€ 24,3 miljoen): Actualisatie programma Vervanging en Renovatie (€ 4,1 miljoen) en de reservering Vervanging en Renovatie voor VenR-projecten (-€ 28,4 miljoen).

Overboeking EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

 • In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat Rijkswaterstaat data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee. Dit zijn zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Daartoe zijn middelen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 15,2 miljoen in 2021).

Toevoeging Beheer en Onderhoud

Uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettair kader en de budgetbehoefte van RWS voor beheer en onderhoud. In 2021 wordt € 27,5 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 20 naar artikel 15.02 om deze spanning beheersbaarder te maken.

15.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt per saldo met ‒ € 2,2 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van:

 • verlagingen door de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 29 miljoen);

 • verschillende actualisaties op het Hoofdvaarwegennet via het aanlegprogramma(- € 86,8 miljoen);

 • een overboeking naar het ministerie van Defensie (- € 6,5 miljoen) voor noodsleephulp op de Noordzee om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen.

 • het doorvoeren van de kasschuif met het generale beeld (+ € 138 miljoen)

 • een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf (– € 18,6 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 29 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 29 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma aanleg

Om aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen binnen de projecten verschoven tussen realisatie en planuitwerking en verkenning (– € 18,6 miljoen). De grootste verschuivingen vinden betreffende volgende projecten:

 • Toekomstvisie Waal (- € 13,7 miljoen in 2021): Door vertraging in de uitspraak van de Raad van State onder andere met betrekking tot PAS schuift de start van de realisatie op naar 2024.

 • Reservering verbreding sluiscomplex Kornwerderzand (- € 12,9 miljoen in 2021): in afwachting van de bestuursovereenkomst worden minder uitgaven verwacht in 2021.

 • Maasroute fase 2 (€ 2,3 miljoen in 2021): het contract voor het project verruiming Berg-Obricht is in maart 2020 gegund. In juni 2020 heeft de opdrachtnemer de planning en de termijnstaat voor de uitvoering ingediend. Deze is door RWS vastgesteld. Op basis van deze planning wordt eerder gestart met het project en worden de middelen eerder uitgegeven.

 • Capaciteitsuitbreiding Beneden Lek (€ 3,9 miljoen in 2021): De planning is herzien waardoor de kasuitgaven grotendeels in 2021 vallen.

 • Reservering Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 1,9 miljoen in 2021): Er zijn middelen naar voren geschoven voor onder andere beheer- en bedienkosten en de realisatie van bediening op afstand.

Kasschuif generale beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (15.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 3 miljoen in 2021 is het gevolg van programma actualisaties (– € 7 miljoen in 2021) en de technische verwerking van het saldo over 2020 (€ 0,5 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 0,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 0,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma geïntegreerde contractvormen

Om aanleg budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen op de volgende budgetten verschoven tussen geïntegreerde contractvormen en planuitwerking en verkenning:

 • Zeetoegang IJmond (- € 12,1 miljoen): door vertraging in de gunning van het deelproject Selectieve onttrekking schuiven middelen op naar latere jaren.

 • Sluis Eefde (+ € 6 miljoen): in verband met het verschuiven van geplande voltooiingsdatum is de betaling opgeschoven naar 2021.

15.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 5,5 miljoen in 2021 is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020 (€ 40,2 miljoen), actualisaties van het ritme van de ontvangsten (- € 51,4 miljoen) en hogere bijdrage van derden (+ € 5,7 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 40,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 40,2 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie ontvangsten

 • Zeetoegang IJmond (- € 42,2 miljoen): door latere oplevering van het project is de verwachting dat de ontvangsten in 2022 binnenkomen.

 • Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 10,6 miljoen): de ontvangsten van de CEF-subsidie komen later binnen dan geraamd. Dit is gevolg van de langlopende aanvraagprocedure voor deze subsidie. Dit bedrag komt naar verwachting in 2022 binnen.

Bijdragen derden

 • VBS-tarief (€ 1,8 miljoen): In de laatste maanden van 2020 is € 1,8 miljoen ontvangen in het kader van de verkeersbegeleiding (het VBS-tarief). Dit bedrag wordt overgeboekt naar de Investeringsruimte hoofdvaarwegennet.

 • Maasroute fase 2 (€ 2,7 miljoen): De afrekening van de CEF subsidie heeft inmiddels plaatsgevonden.

 • Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 (€ 1,0 miljoen): De afrekening van de CEF subsidie heeft inmiddels plaatsgevonden.

3.5 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.879.158

 

1.879.158

‒ 816.409

1.062.749

355.158

460.363

3.005

155.647

Uitgaven

218.763

 

218.763

155.780

374.543

‒ 95.111

‒ 209.142

‒ 191.541

‒ 89.615

waarvan juridisch verplicht

  

71%

 

100%

    

17.03

Hogesnelheidstrein-Zuid

3.116

 

3.116

‒ 3.002

114

0

‒ 231

‒ 750

0

17.03.01

Realisatie HSL-zuid

3.116

 

3.116

‒ 3.002

114

0

‒ 231

‒ 750

0

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

460

 

460

4.548

5.008

   

‒ 9

17.07

ERMTS

49.033

 

49.033

52.206

101.239

‒ 1.717

‒ 61.314

‒ 187.688

‒ 1.095

17.07.01

Realisatieprogramma ERTMS

42.830

 

42.830

55.935

98.765

‒ 4.125

‒ 61.314

‒ 187.688

‒ 1.095

17.07.02

Verkenning en planuitwerkingsprogramma ERMTS

6.203

 

6.203

‒ 3.729

2.474

2.408

   

17.08

Zuidasdok

25.576

 

25.576

40.687

66.263

‒ 83.139

‒ 151.561

‒ 38.490

21.055

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

140.578

 

140.578

61.341

201.919

‒ 10.255

3.964

35.387

‒ 109.566

17.10.01

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma

86.619

 

86.619

90.015

176.634

63.037

91.219

81.779

121.628

17.10.02

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; planuitwerking

53.959

 

53.959

‒ 28.674

25.285

‒ 73.292

‒ 87.255

‒ 46.392

‒ 231.194

Ontvangsten

64.739

 

64.739

‒ 2.414

62.325

‒ 23.342

‒ 15.384

10.655

‒ 27.059

17.09

Ontvangsten

64.739

 

64.739

‒ 2.414

62.325

‒ 23.342

‒ 15.384

10.655

‒ 27.059

Toelichting

Actualisatie programma Megaprojecten verkeer en vervoer

Het programma op artikel 17 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.

Verplichtingen

De verplichtingenverlaging met € 816,2 miljoen in 2021 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020 (+ € 527,5 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten waarbij hoofdzakelijk verplichtingenbudget planuitwerking PHS doorschuift naar latere jaren (- € 681 miljoen) en een aantal verplichtingenschuiven voor project Zuidasdok (- € 656 miljoen); de kamer is met een brief geïnformeerd over de stand van zaken omtrent dit project (Kamerstukken 32668 nr. 16).

17.07 ERTMS

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met per saldo € 52,2 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de kasschuif met het generale beeld (€ 67,3 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 15 miljoen).

Kasschuif generale beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor ERTMS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

Saldo 2020

In 2021 is het saldo uit 2020 (- € 15 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 per saldo € 15 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het betreft een specifieke uitkering aan de provincie Limburg (- € 34,5 miljoen) die van 2021 naar 2020 is geschoven. Daarnaast is € 20 miljoen kasbudget doorgeschoven van 2020 naar 2021. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 40,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020 (- € 4,9 miljoen) en de actualisatie van het programma (€ 45,4 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 4,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 4,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma Zuidasdok

Als gevolg van het actualiseren van de kasramingen van het project Zuidasdok wordt het kasbudget in 2021 met € 45,4 miljoen verhoogd. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij dit project (Kamerstukken 32668 nr. 16).

17.10 Programma Hoofdfrequent Spoor

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met € 61,3 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de kasschuif met het generale beeld (€ 80,3 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 19 miljoen).

Kasschuif generale beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd op de budgetten voor PHS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

Saldo 2020

In 2021 is het saldo uit 2020 (- € 19 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 per saldo € 19 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

   

5.070

5.070

    

Uitgaven

   

4.964

4.964

    

waarvan juridisch verplicht

    

22%

    

18.06

Externe veiligheid

   

4.964

4.964

    

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

         

18.08.01

Apparaatskosten RWS

         

18.08.02

Overige netwerkoverstijgende kosten

         

18.08.03

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat

         

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

         

18.12.01

Beheer en onderhoud

         

18.12.02

Vervanging

         

Ontvangsten

   

‒ 279.862

‒ 279.862

    

18.09

Ontvangsten

   

4

4

    

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

   

‒ 279.866

‒ 279.866

    
Toelichting

18.06 Externe veiligheid

De wijziging op artikelonderdeel 18.06 komt voort uit de verrekening van het saldo van €4,964 miljoen wegens onderschrijding van 2020 naar 2021.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Het saldo van de afgesloten rekeningen bedraagt € -279,9 miljoen. Het betreft de verrekening van het saldo van 2020.

3.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

           

Ontvangsten

13.312.853

 

13.312.853

752.580

14.065.433

284.042

‒ 354.220

‒ 458.209

‒ 90.102

19.09

Ten laste van begroting IenW

13.312.853

 

13.312.853

752.580

14.065.433

284.042

‒ 354.220

‒ 458.209

‒ 90.102

Toelichting

De opwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van de kasschuif om de uitgaven op het Infrastructuurfonds in het juiste ritme te zetten. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 20 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

231.300

 

231.300

‒ 64.727

166.573

54.527

16.342

82.629

44.175

Uitgaven

234.674

 

234.674

‒ 64.523

170.151

37.823

21.433

96.980

529

waarvan juridisch verplicht

  

0%

 

0%

    

20.01

Verkenningen

1.695

 

1.695

2.212

3.907

5.000

‒ 25.989

22.489

‒ 45.651

20.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

0

 

0

 

0

‒ 5.000

  

5.000

20.03

Reserveringen

232.979

 

232.979

‒ 77.190

155.789

48.350

47.067

73.750

27.730

20.03.01

Gebiedsprogramma's

25.574

 

25.574

‒ 7.700

17.874

‒ 500

11.067

32.000

30.000

20.03.02

Overige reserveringen

207.405

 

207.405

‒ 69.490

137.915

48.850

36.000

41.750

‒ 2.270

20.04

Generieke investeringsruimte

0

 

0

200

200

    

20.05

Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

0

 

0

10.255

10.255

‒ 10.527

355

741

13.450

20.05.01

Investeringsruimte Hoofdwegennet

0

 

0

0

0

1.193

960

741

1.426

20.05.02

Investeringsruimte Spoorwegen

0

 

0

1.498

1.498

‒ 2.720

‒ 605

 

12.254

20.05.03

Investeringsruimte Hoofdvaarwegen

0

 

0

8.757

8.757

‒ 9.000

   

Ontvangsten

0

 

0

 

0

    

20.09

Ontvangsten

0

 

0

 

0

    
Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in 2021 met € 64,7 miljoen verlaagd. Dit komt met name door het actualiseren van de kasreeksen.

20.01 Verkenningen

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 2,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 2,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

20.03 Reserveringen

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 77,2 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 (€ 89,6 miljoen), overboekingen naar hoofdstuk XII (- € 38,1 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (- € 165,4 miljoen), de toevoeging van de RWS COVID gerelateerde meerkosten (€ 22,5 miljoen), de toevoeging van de middelen voor het Compensatiepakket Zeeland (€ 5 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 89,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 89,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Gebiedsprogramma's

Bij de gebiedsprogramma's (- € 7,7 miljoen) vinden verschillende saldomutaties en een schuif naar voren plaats. Tevens wordt een overboeking gedaan ten behoeve van de bijdrage voor GoedopWeg binnen het programma U-Ned (€ 3,5 miljoen euro) en de beschikking BDU van het jaar 2021 ten behoeve van KTA MoVe 2020-2021 (aanpak grote kruising-Algera, € 4,1 miljoen euro).

Overboekingen naar HXII

Vanuit artikelonderdeel 20.03 worden er middelen overgeboekt naar Hoofdstuk 12 voor verschillende onderwerpen (- € 38,1 miljoen. Hieronder worden de voornaamste overboekingen toegelicht:

 • Er wordt € 10,5 miljoen overgeboekt ten behoeve van het Schone Lucht Akkoord. De uitvoering van het Schone Lucht Akkoord wordt verantwoord op HXII.

 • Er wordt € 8,5 miljoen overgeboekt naar de Brede Doeluitkering (BDU) voor slimme en duuzame mobiliteit, de corridor Amsterdam Hoorn en korte termijn aanpak MoVe.

 • Voor slimme en duurzame mobiliteit wordt er via HXII € 5 miljoen overgeboekt naar regionale partijen in de vorm van een specifieke uitkering.

 • Er wordt € 4 miljoen overgeboekt naar HXII ten behoeve van het programma U-Ned.

 • Ten behoeve van het beheer en onderhoud van infrastructuur wordt er € 3,9 miljoen overgeboekt naar HXII voor Caribisch Nederland.

Overboekingen andere artikelen

Artikelondereel 20.03 wordt met € 165,4 miljoen verlaagd als gevolg van overboekingen naar andere artikelen. De voornaamste overboekingen worden hieronder toegelicht:

 • Voor de Regeling SPV is € 150 miljoen vanuit de Reservering SPV op dit artikelonderdeel overgeboekt naar artikel 12. Het subsidieplafond van de regeling is in het najaar 2020 opgehoogd naar € 200 miljoen. Hiervan bedraagt € 50 miljoen het tekort in 2020 (negatief saldo 2020) en € 100 miljoen de ophoging van € 100 miljoen naar € 200 miljoen.

 • Naar aanleiding van de afspraken in het BO MIRT over goederenvervoercorridors wordt er in totaal € 67,5 miljoen overgeboekt naar artikel 13 en 15. In 2021 gaat het om een bedrag van € 6,7 miljoen. Deze middelen worden ingezet voor langere treinen tussen Rotterdam, Venlo en Bad Bentheim, digitale transportstrategie, herontwerp knooppunt Venlo, regeling kademuren en modal shift.

 • Vanuit de reservering klimaatneutrale netwerken wordt € 7,5 miljoen overgeboekt naar artikel 13 voor de aanvraag van ProRail voor klimaatbestendige en circulaire infrastructuurprojecten.

Toevoeging RWS COVID gerelateerde meerkosten

Op de begroting van het Infrastructuurfonds zijn generale middelen toegevoegd voor de meerkosten bij RWS naar aanleiding van COVID (€ 22,5 miljoen). Later dit jaar worden deze middelen toegevoegd aan de projecten van RWS waar de meerkosten zijn gemaakt.

Toevoeging Compensatiepakket Zeeland

Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Met deze overboeking van € 5 miljoen wordt een reservering gemaakt voor de ontwikkeling stationsomgeving Vlissingen.

20.05 Investeringsruimte

Alle mutaties binnen de modaliteit specifieke investeringsruimte worden toegelicht op de productartikelen.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2021 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Tabel 11 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

823.681

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

499.480

A27/A12 Ring Utrecht

‒ 27.344

‒ 1.460

‒ 4.883

‒ 18.391

  

‒ 2.610

        

Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud

272.000

136.000

136.000

            

Kasschuiven 2021 Hoofdwegennet

0

‒ 7.734

166.605

166.945

‒ 39.489

166.760

‒ 72.453

90.312

‒ 68.700

‒ 114.896

‒ 174.754

‒ 112.596

0

0

0

Saldo 2020 Hoofdwegennet

‒ 113.836

‒ 113.836

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

130.820

12.970

297.722

148.554

‒ 39.489

166.760

‒ 75.063

90.312

‒ 68.700

‒ 114.896

‒ 174.754

‒ 112.596

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

836.651

1.166.629

1.040.556

862.897

1.017.585

701.622

608.661

486.261

485.897

461.190

490.236

490.236

492.597

499.480

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

883.367

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

233.146

A27/A12 Ring Utrecht

27.344

1.460

4.883

18.391

  

2.610

        

Aanvulling Strategisch Plan Verkeersveiligheid Regeling 2021

100.000

100.000

             

Bereikbaarheid Ameland 2030

1.072

1.072

             

Bijdrage aan Corridor Amsterdam-Hoorn (spitsmijdingen/Breikers)

‒ 467

‒ 467

             

Bijdrage Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid aan congres Mobility Fastforward

‒ 15

‒ 15

             

Bijdragen derden 2021 Hoofdwegennet

129.977

111.967

13.265

2.371

 

2.657

‒ 283

        

BTW-compensatiefonds Bijdrage Metropoolregio Rdam-Den Haag 2e tranche fiets

‒ 161

‒ 161

             

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

0

‒ 236.173

‒ 353.263

63.360

‒ 146.560

‒ 161.453

17.409

‒ 360.312

‒ 106.934

295.506

109.723

264.022

229.531

97.984

287.160

Dagvergoeding Via15

‒ 122.373

‒ 122.373

             

Herschikking Tijdelijke Tolheffing RWS

15.956

6.599

6.113

3.244

           

HXII: Beter Benutten

‒ 5.250

‒ 3.250

‒ 1.250

‒ 750

           

HXII: Bijdrage vrachtwagenheffing BOA's

‒ 226

‒ 226

             

HXII: Bijdrage vrachtwagenheffing offerte RVO2021

‒ 9

‒ 9

             

HXII: BO MIRT najaar 2020 Beter Benutten en Slimme, duurzame mobiliteit

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: Brede doeluitkeringen

‒ 3.768

‒ 3.768

             

HXII: Business case Multimodaal Infrastructuur Testcentrum

‒ 5.000

‒ 5.000

             

HXII: Inhuuropdrachten

‒ 203

‒ 203

             

HXII: SmartWayz

‒ 14.187

‒ 7.339

‒ 6.848

            

HXII: Specifieke uitkering Mobility as a Service-pilots

‒ 3.029

‒ 1.023

‒ 2.006

            

HXII: Subsidies Intelligente transport systemen

‒ 394

‒ 394

             

Kasschuif met het generale beeld

0

158.188

207.641

‒ 234.960

‒ 403.634

‒ 187.285

‒ 8.144

58.524

58.524

58.524

58.524

58.524

58.524

58.524

58.526

Opdracht maatregelpakket Zanddijk

6.300

1.200

2.550

2.550

           

Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid

50.000

50.000

             

Saldo 2020 Hoofdwegennet

‒ 93.221

‒ 93.221

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

81.346

‒ 44.136

‒ 128.915

‒ 145.794

‒ 550.194

‒ 346.081

11.592

‒ 301.788

‒ 48.410

354.030

168.247

322.546

288.055

156.508

345.686

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

839.231

654.379

1.142.452

840.985

850.290

871.148

318.892

597.752

620.847

1.061.776

390.123

559.013

371.879

578.832

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

476.835

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

422.407

Bijdragen derden 2021 Hoofdwegennet

15.311

15.388

‒ 34

   

‒ 43

        

Dagvergoeding Via15

122.373

122.373

             

Decharge A27/1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

‒ 2.593

          

‒ 2.593

   

Kasschuiven 2021 Hoofdwegennet

0

‒ 1.715

30.979

‒ 90.400

130.180

‒ 24.206

14.309

11.486

‒ 6.352

‒ 82.258

‒ 1.557

6.934

‒ 28.556

115.166

‒ 74.010

Saldo 2020 Hoofdwegennet

42.113

42.113

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

177.204

178.159

30.945

‒ 90.400

130.180

‒ 24.206

14.266

11.486

‒ 6.352

‒ 82.258

‒ 1.557

4.341

‒ 28.556

115.166

‒ 74.010

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

654.994

488.731

618.246

716.956

572.565

642.869

646.659

517.913

515.355

514.105

510.922

472.933

405.871

348.397

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

554.687

BZK: Bijdrage College Rijksadviseurs

‒ 964

‒ 241

‒ 241

‒ 241

‒ 241

          

EZK: Extra budget uitgifte diensten energiebesparing

2.500

2.500

             

Herschikking Tijdelijke Tolheffing RWS

‒ 15.956

‒ 6.599

‒ 6.113

‒ 3.244

           

HXII: CO2-reducerende maatregelen circulaire economie

7.500

7.500

             

HXII: Recycling en hergebruik asfalt, beton en staal

2.000

2.000

             

Opdracht Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030

391

391

             

Saldo 2020 Hoofdwegennet

110

110

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 4.419

5.661

‒ 6.354

‒ 3.485

‒ 241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

697.256

641.580

638.439

616.650

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

554.687

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

2.879.349

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

1.713.592

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

3.032.003

2.955.187

3.443.560

3.041.354

3.066.347

2.776.654

2.130.126

2.164.432

2.180.205

2.595.177

1.949.387

2.080.263

1.828.428

1.985.268

                
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

135.171

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Bijdragen derden 2021 Hoofdwegennet

145.288

127.355

13.231

2.371

 

2.657

‒ 326

        

Saldo 2020 Hoofdwegennet

33.398

33.398

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

178.686

160.753

13.231

2.371

0

2.657

‒ 326

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

295.924

53.202

34.241

98.880

58.665

48.573

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

135.171

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

295.924

53.202

34.241

98.880

58.665

48.573

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Tabel 12 Artikel 13 Spoorwegen (Bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.497.541

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

Bijdragen derden 2021 Spoorwegen

3.647

3.647

             

Evaluatie HSL-zuid

2.841

2.841

             

Kasschuiven 2021 Spoorwegen

0

29.124

15.189

‒ 49.799

77.486

18.000

‒ 23.000

‒ 23.000

‒ 22.000

‒ 22.000

     

Overboeking van beschikbaarheidsvergoeding Infraspeed naar Beheer en onderhoud

7.035

7.035

             

Saldo 2020 Spoorwegen

4.442

4.442

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

17.965

47.089

15.189

‒ 49.799

77.486

18.000

‒ 23.000

‒ 23.000

‒ 22.000

‒ 22.000

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.544.630

1.522.619

1.665.110

1.435.197

1.293.840

1.437.533

1.497.790

1.305.921

1.330.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

262.627

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

Aanvulling Deventer Booggeluid

697

697

             

Aanvulling Zwolle Herfte

45.617

            

45.617

 

Afrekening Prorail

53

53

             

Almelo Zakspoor

1

1

             

Bereikbaarheid Ameland 2030

‒ 1.463

‒ 1.463

             

Bijdrage Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid aan congres Mobility Fastforward

15

15

             

Bijdragen derden 2021 Spoorwegen

416

416

             

BO MIRT najaar 2020: Goederenvervoer

5.042

2.499

1.696

696

151

          

BO MIRT najaar 2020: Spoorwegen

232.500

           

232.500

  

HXII: Bijdrage klimaatimpact-rekentool

‒ 89

‒ 89

             

HXII: Correctie subsidie nachttrein

1.407

1.175

21

211

           

HXII: Exploitatietekort Nachttrein

‒ 6.700

‒ 3.350

‒ 1.675

‒ 1.675

           

HXII: IC Dordrecht - Eindhoven

‒ 1.460

‒ 1.460

             

HXII: Integraal marktordeningsbesluit

‒ 2.000

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

         

HXII: Specifieke uitkering Wunderline Groningen-Bremen

‒ 12.019

‒ 4.314

‒ 4.758

‒ 2.947

           

IC Berlijntrein

50.000

          

50.000

   

Innovatieprogramma Trillingen

20.000

           

20.000

  

Kasschuif met het generale beeld

0

324.576

27.783

‒ 68.427

32.711

77.525

‒ 49.457

‒ 43.089

‒ 43.089

‒ 43.089

‒ 43.089

‒ 43.089

‒ 43.089

‒ 43.089

‒ 43.088

Kasschuiven 2021 Spoorwegen

0

‒ 3.029

‒ 13.286

35.995

‒ 94.338

‒ 28.887

‒ 25.105

‒ 8.412

12.929

13.104

2.904

0

108.125

0

0

Klimaatbestendige en circulaire infraprojecten

7.500

7.500

             

Saldo 2020 Spoorwegen

‒ 147.824

‒ 147.824

             

Saldo mee- en tegenvallers 2021 Spoorwegen

‒ 2.957

‒ 517

‒ 1.230

‒ 1.210

           

Terugstorting decentralisatie-uitkeringen provincies naar IF

137.016

22.836

22.836

22.836

22.836

22.836

22.836

        

Mutaties Voorjaarsnota 2021

325.752

197.322

30.987

‒ 14.921

‒ 39.040

71.074

‒ 51.726

‒ 51.501

‒ 30.160

‒ 29.985

‒ 40.185

6.911

317.536

2.528

‒ 43.088

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

459.949

426.271

391.709

372.702

393.931

248.044

293.175

97.415

119.385

156.712

98.414

482.694

2.689

‒ 22.879

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Overboeking van beschikbaarheidsvergoeding Infraspeed naar Beheer en onderhoud

‒ 7.035

‒ 7.035

             

Saldo 2020 Spoorwegen

33.442

33.442

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

26.407

26.407

             

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

191.278

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

7.147.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

7.147.000

             
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

 

9.072.039

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

Totaal Uitgaven eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

9.342.857

2.115.714

2.225.238

1.979.366

1.859.410

1.858.522

1.967.274

1.560.326

1.538.713

1.710.279

1.634.957

2.015.069

1.699.156

1.824.802

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Bijdragen derden 2021 Spoor

4.065

4.065

             

Saldo 2020 Spoorwegen

5.607

5.607

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

9.672

9.672

             

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

208.210

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

 

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

208.210

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Tabel 13 Artikel 14 Regionale, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

84.082

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      

Kasschuiven 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

0

‒ 4.708

‒ 1.384

1.595

1.614

1.595

1.605

‒ 1.388

1.071

      

Saldo 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

3.697

3.697

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

3.697

‒ 1.011

‒ 1.384

1.595

1.614

1.595

1.605

‒ 1.388

1.071

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

83.071

41.147

34.827

35.965

42.557

43.148

15.341

13.562

0

0

0

0

0

0

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

               
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

1

47.476

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

5

5

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

6

47.476

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

84.083

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

0

0

0

0

0

0

                
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

               

Saldo 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

46

46

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

46

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 14 Artikel 15 Hoofdwegennet (Bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

Bediening op afstand

700

400

200

100

           

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

400

200

100

           

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

10.901

10.193

9.432

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

380.629

342.691

363.130

394.368

400.723

359.924

262.303

257.716

243.005

254.326

216.219

237.973

229.702

229.702

Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegennet

55.000

27.500

27.500

            

Bediening op afstand

4.300

1.500

1.600

1.200

           

Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2021

‒ 3.203

‒ 3.203

             

Defensie: Radartoren Wemeldinge

‒ 119

‒ 119

             

EZK: Bijdrage Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

15.180

15.180

             

Kasschuiven 2021 Hoofdvaarwegennet

0

6.718

65.010

83.998

‒ 8.837

16.476

‒ 27.334

‒ 10.100

‒ 36.329

‒ 36.431

‒ 70.257

20

‒ 8.309

 

25.375

Opdracht maatregelpakket Scheepvaartveiligheid Windenergie

9.317

1.413

1.363

1.363

1.363

1.363

613

613

613

613

     

Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet

17.761

17.761

             

Tegenvallers project Boontjes

1.300

650

650

            

Mutaties Voorjaarsnota 2021

99.536

67.400

96.123

86.561

‒ 7.474

17.839

‒ 26.721

‒ 9.487

‒ 35.716

‒ 35.818

‒ 70.257

20

‒ 8.309

0

25.375

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

448.029

438.814

449.691

386.894

418.562

333.203

252.816

222.000

207.187

184.069

216.239

229.664

229.702

255.077

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

               

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

296.156

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

Kasschuif met het generale beeld

0

137.671

66.548

737

47.224

109.421

40.031

‒ 50.204

‒ 50.204

‒ 50.204

‒ 50.204

‒ 50.204

‒ 50.204

‒ 50.204

‒ 50.204

Bediening op afstand

‒ 5.000

‒ 1.900

‒ 1.800

‒ 1.300

           

Bijdragen derden 2021 Hoofdvaarwegennet

3.912

3.912

             

BO MIRT najaar 2020: Goederenvervoer

65.691

8.916

13.515

15.324

14.815

8.065

5.056

        

BO MIRT: Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

118.000

4.000

6.000

8.000

30.000

30.000

30.000

10.000

       

BO MIRT: Paddepoelsterbrug

8.600

    

8.600

         

BO MIRT: tegenvallers DGLM

45.734

 

1.626

3.259

3.259

8.259

3.259

3.259

3.259

3.259

3.259

3.259

3.259

3.259

3.259

Bodemdaling

599

599

             

Defensie: ETV-schip Zuid 2021 Windenergie Op Zee

‒ 6.491

‒ 6.491

             

Detacheringskosten 2021 projectleider truckparkings

‒ 55

‒ 55

             

Digitale Transport Strategie

‒ 1.300

‒ 1.300

             

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 309

‒ 309

             

HXII: Ontwikkeling en uitvoering Goederenvervoeragenda

954

204

250

250

250

          

HXII: spoed modal shift Goederenvervoercorridor 2021

‒ 4.000

‒ 4.000

             

Opdracht maatregelpakket Scheepvaartveiligheid Windenergie

‒ 11.759

‒ 1.777

‒ 1.605

‒ 1.703

‒ 1.703

‒ 1.643

‒ 832

‒ 832

‒ 832

‒ 832

     

Overboeking reservering TSL naar HXII

‒ 712

‒ 712

             

Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet

‒ 29.194

‒ 29.194

             

Topsector Logistiek

‒ 19.200

‒ 6.400

‒ 6.400

‒ 6.400

           

Verkeersbegeleiding

‒ 4

     

‒ 4

        

Mutaties Voorjaarsnota 2021

165.466

103.164

78.134

18.167

93.845

162.702

77.510

‒ 37.777

‒ 47.777

‒ 47.777

‒ 46.945

‒ 46.945

‒ 46.945

‒ 46.945

‒ 46.945

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

399.320

409.818

267.523

301.677

359.808

343.271

181.710

132.580

107.888

79.974

51.448

45.992

53.992

‒ 18.945

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

267.985

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

Openstellingsbesluit en decharge Verbreding Lekkanaal

‒ 20.668

          

‒ 20.668

   

Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet

554

554

             

Tegenvallers Sluis Eefde

3.500

3.500

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 16.614

4.054

0

0

0

0

0

0

0

0

0

‒ 20.668

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

272.039

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

66.866

47.954

41.136

41.069

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

EZK: Bijdrage Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

2.670

2.670

             

HXII: Opdrachten veiligheid Noordzee

‒ 1.664

‒ 416

‒ 416

‒ 416

‒ 416

          

Opdracht maatregelpakket Scheepvaartveiligheid Windenergie

2.442

364

242

340

340

280

219

219

219

219

     

Mutaties Voorjaarsnota 2021

3.448

2.618

‒ 174

‒ 76

‒ 76

280

219

219

219

219

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

362.879

363.157

360.968

360.174

350.962

316.842

318.188

320.921

320.923

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

                
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

 

1.338.532

1.145.728

1.046.417

1.025.286

988.317

1.006.141

842.264

850.074

709.805

840.360

731.826

708.544

701.455

628.451

                
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        

Bijdragen derden 2021 Hoofdvaarwegennet

3.912

3.912

             

Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet

40.223

40.223

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

44.135

44.135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

135.012

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

 

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        
Tabel 15 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (Bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

               
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

3.116

             

Evaluatie HSL-zuid

‒ 2.841

‒ 2.841

             

HXII: Afwikkeling restbudget HSL

‒ 5.000

‒ 1.655

‒ 1.131

‒ 1.188

‒ 488

‒ 538

         

Kasschuiven 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

‒ 2.364

1.131

957

‒ 262

538

         

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

3.858

3.858

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 3.983

‒ 3.002

0

‒ 231

‒ 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

114

0

‒ 231

‒ 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

460

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

50.792

 

Kasschuiven 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

‒ 2.503

   

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

2.575

 

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

7.051

7.051

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

7.051

4.548

0

0

0

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

2.575

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

5.008

663

663

663

654

654

654

654

654

654

654

654

53.367

0

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

49.033

147.758

134.596

148.059

280.237

250.228

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

217.839

 

10.000

HXII: Opdrachtgeversunit ERTMS

‒ 475

‒ 475

             

Kasschuif met het generale beeld

0

67.279

‒ 1.717

‒ 61.314

‒ 187.688

‒ 1.095

12.325

21.526

21.526

21.526

21.527

21.527

21.527

21.527

21.524

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 14.598

‒ 14.598

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 15.073

52.206

‒ 1.717

‒ 61.314

‒ 187.688

‒ 1.095

12.325

21.526

21.526

21.526

21.527

21.527

21.527

21.527

21.524

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

101.239

146.041

73.282

‒ 39.629

279.142

262.553

230.164

222.208

185.059

242.983

228.483

239.366

21.527

31.524

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

25.576

172.575

281.065

174.189

89.682

63.255

60.344

17.491

332.030

     

Bijdragen derden 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

7.521

1.392

1.193

960

741

1.426

270

313

131

1.095

     

Correctie indexering 2020

‒ 7.521

‒ 1.392

‒ 1.193

‒ 960

‒ 741

‒ 1.426

‒ 270

‒ 313

‒ 131

‒ 1.095

     

Kasschuiven 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

45.571

‒ 83.139

‒ 151.561

‒ 38.490

21.055

68.038

84.372

122.462

‒ 236.058

100.785

54.790

12.175

  

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 4.884

‒ 4.884

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 4.884

40.687

‒ 83.139

‒ 151.561

‒ 38.490

21.055

68.038

84.372

122.462

‒ 236.058

100.785

54.790

12.175

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

66.263

89.436

129.504

135.699

110.737

131.293

144.716

139.953

95.972

100.785

54.790

12.175

0

0

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

140.578

227.628

263.745

352.359

413.137

522.467

418.250

178.430

187.270

119.334

2.173

0

  

Kasschuif met het generale beeld

0

80.286

‒ 10.255

3.964

35.387

‒ 109.566

‒ 105.755

13.243

13.243

13.243

13.242

13.242

13.242

13.242

13.242

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 18.945

‒ 18.945

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 18.945

61.341

‒ 10.255

3.964

35.387

‒ 109.566

‒ 105.755

13.243

13.243

13.243

13.242

13.242

13.242

13.242

13.242

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

201.919

217.373

267.709

387.746

303.571

416.712

431.493

191.673

200.513

132.576

15.415

13.242

13.242

13.242

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

218.763

548.624

680.069

675.270

783.719

836.613

687.895

397.266

683.496

341.453

209.792

218.502

50.792

10.000

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     

Bijdragen derden 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

7.521

1.392

1.193

960

741

1.426

270

313

131

1.095

     

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 7.008

‒ 7.008

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

513

‒ 5.616

1.193

960

741

1.426

270

313

131

1.095

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

59.123

72.428

58.454

175.669

84.865

16.421

19.170

8.008

66.525

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     
Tabel 16 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (Bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

               

Saldo 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

4.964

4.964

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

4.964

4.964

             

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

4.964

             
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

          

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

          

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

4.964

        

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

                
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               

Saldo 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

4

4

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

4

4

             

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

               

Saldo 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

‒ 279.866

‒ 279.866

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 279.866

‒ 279.866

             

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

‒ 279.866

             
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

‒ 279.862

             
Tabel 17 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (Bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

BCF: Tweede tranche fiets MRDH

‒ 161

‒ 161

             

BCF: Veiliger, doelmatiger en duurzamer verkeersinfrastructuur MRDH

‒ 492

‒ 492

             

BZK: Bijdrage College Rijksadviseurs

‒ 964

‒ 241

‒ 241

‒ 241

‒ 241

          

Compensatiepakket Zeeland

5.000

5.000

             

Defensie: ETV-schip Noord en Betonningsvaartuigen 2021

‒ 3.203

‒ 3.203

             

Defensie: ETV-schip Zuid 2021 Windenergie Op Zee

‒ 6.491

‒ 6.491

             

Defensie: Radartoren Wemeldinge

‒ 119

‒ 119

             

Detacheringskosten 2021 projectleider truckparkings

‒ 55

‒ 55

             

Digitale Transport Strategie

‒ 1.300

‒ 1.300

             

EZK: Bijdrage Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

17.850

17.850

             

EZK: Extra budget uitgifte diensten energiebesparing

2.500

2.500

             

HXII: 2e tender Subsidie LNG

‒ 4.600

‒ 2.760

‒ 1.840

            

HXII: Aanvulling Bonaire

‒ 2.870

‒ 2.870

             

HXII: Afwikkeling restbudget HSL

‒ 4.650

‒ 990

‒ 990

‒ 1.090

‒ 790

‒ 790

         

HXII: Beter Benutten

‒ 5.250

‒ 3.250

‒ 1.250

‒ 750

           

HXII: Bijdrage GoedopWeg: U-ned

‒ 4.000

‒ 4.000

             

HXII: Bijdrage klimaatimpact-rekentool

‒ 89

‒ 89

             

HXII: Bijdrage vrachtwagenheffing offerte RVO2021

‒ 9

‒ 9

             

HXII: BO MIRT afspraak Korte termijn aanpak Slimme en duurzame mobiliteit

‒ 7.700

‒ 1.600

‒ 600

‒ 3.000

‒ 2.500

          

HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020

‒ 6.000

‒ 6.000

             

HXII: BOA Protocol 2021 - VWH

‒ 226

‒ 226

             

HXII: Brede doeluitkeringen

‒ 9.715

‒ 9.715

             

HXII: Business case MITC voor RDW

‒ 5.000

‒ 5.000

             

HXII: CO2-reducerende maatregelen circulaire economie

7.500

7.500

             

HXII: Correctie overboeking opdrachten HSL-Zuid

‒ 350

‒ 665

‒ 141

‒ 98

302

252

         

HXII: Correctie subsidie nachttrein

1.407

1.175

21

211

           

HXII: Corridor Adam Hoorn. scope-uitbreiding AVANT

‒ 2.512

‒ 2.512

             

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 309

‒ 309

             

HXII: Exploitatietekort Nachttrein

‒ 6.700

‒ 3.350

‒ 1.675

‒ 1.675

           

HXII: Green Deal labels en Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart

‒ 133

‒ 133

             

HXII: IC Dordrecht - Eindhoven

‒ 1.460

‒ 1.460

             

HXII: Inhuuropdrachten

‒ 203

‒ 203

             

HXII: Integraal marktordeningsbesluit

‒ 2.000

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

         

HXII: Intelligente transportsystemen Opdrachten 2021-2023

‒ 4.000

‒ 750

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 250

          

HXII: Modal shift Goederenvervoercorridor 2021

‒ 4.000

‒ 4.000

             

HXII: Ontwikkeling en uitvoering Goederenvervoeragenda

954

204

250

250

250

          

HXII: Opdrachten veiligheid Noordzee

‒ 1.664

‒ 416

‒ 416

‒ 416

‒ 416

          

HXII: Opdrachtgeversunit ERTMS

‒ 475

‒ 475

             

HXII: Ophoging studieplafond goederenvervoer spoor

‒ 5.900

‒ 2.300

‒ 3.600

            

HXII: Pakket Zeeland (Living Lab)

‒ 5.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

         

HXII: Recycling en hergebruik asfalt, beton en staal

2.000

2.000

             

HXII: Reservering Topsector Logistiek

‒ 712

‒ 712

             

HXII: Schone Lucht Akkoord

‒ 5.500

‒ 5.500

             

HXII: SmartWayz

‒ 14.187

‒ 7.339

‒ 6.848

            

HXII: Specifieke uitkering Mobility as a Service-pilots

‒ 3.029

‒ 1.023

‒ 2.006

            

HXII: Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord

‒ 5.000

‒ 5.000

             

HXII: Specifieke uitkering Wunderline Groningen-Bremen

‒ 12.019

‒ 4.314

‒ 4.758

‒ 2.947

           

HXII: Subsidie Innovatie Duurzame Binnenvaart Green Deal

‒ 9.867

‒ 4.867

‒ 5.000

            

HXII: Subsidie Intelligente transport systemen

‒ 394

‒ 394

             

HXII: Subsidie verbruikersvergoeding

‒ 125

‒ 125

             

HXII: Uitvoeringskosten RVO - BioLNG

‒ 67

‒ 67

             

Kasschuif met het generale beeld

0

768.000

290.000

‒ 360.000

‒ 476.000

‒ 111.000

‒ 111.000

        

Milieuprogramma's Caribisch Nederland

‒ 1.000

‒ 1.000

             

Reserverin COVID-gerelateerde meerkosten

22.500

22.500

             

Terugstorting decentralisatie-uitkeringen provincies naar IF

137.016

22.836

22.836

22.836

22.836

22.836

22.836

        

Topsector Logistiek 2021 ‒ 2023

‒ 19.200

‒ 6.400

‒ 6.400

‒ 6.400

           

Walstroom Zeevaart

12.000

4.000

6.000

2.000

           

Mutaties Voorjaarsnota 2021

45.927

752.580

284.042

‒ 354.220

‒ 458.209

‒ 90.102

‒ 88.164

        

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

14.065.433

6.654.846

7.017.486

6.270.921

6.547.634

6.633.335

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

               
Tabel 18 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (Bedragen x € 1.000)

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

1.695

0

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

     

Aanvulling A15 Papendrecht-Gorinchem

375.000

          

93.750

93.750

93.750

93.750

BO MIRT najaar 2020 afspraken

25.000

           

25.000

  

Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

‒ 9.000

5.000

‒ 25.989

22.489

‒ 45.651

45.234

205.455

77.816

124.646

100.000

‒ 118.750

‒ 143.750

‒ 118.750

‒ 118.750

N35 Marsroute (nieuwe verkenning)

100.000

          

25.000

25.000

25.000

25.000

Saldo 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

11.212

11.212

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

511.212

2.212

5.000

‒ 25.989

22.489

‒ 45.651

45.234

205.455

77.816

124.646

100.000

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

3.907

5.000

4.000

99.063

137.925

305.896

428.298

367.210

329.864

100.000

0

0

0

0

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

   

10.394

           

Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

 

‒ 5.000

  

5.000

         

Mutaties Voorjaarsnota 2021

0

0

‒ 5.000

0

0

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

‒ 5.000

10.394

0

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

232.979

88.248

79.914

5.000

5.000

55.000

55.000

156.400

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

106.050

Aanvulling SPV Regeling 2021

‒ 100.000

‒ 100.000

             

Bijdrage aan Corridor Amsterdam-Hoorn (spitsmijdingen/Breikers)

467

467

             

BO MIRT 2020 Afspraken Slim, Duurzaam, Veilig

160.000

          

40.000

40.000

40.000

40.000

BO MIRT afspraken 2020

99.030

           

99.030

  

BCF: veiliger, doelmatiger en duurzamer verkeersinfrastructuur MRDH

‒ 492

‒ 492

             

Compensatiepakket Zeeland

5.000

5.000

             

BO MIRT najaar 2020: Goederenvervoer

‒ 66.533

‒ 7.215

‒ 15.211

‒ 16.020

‒ 14.966

‒ 8.065

‒ 5.056

        

HXII: 2e tender Subsidie LNG

‒ 4.600

‒ 2.760

‒ 1.840

            

HXII: Aanvulling Bonaire

‒ 2.870

‒ 2.870

             

HXII: Bijdrage GoedopWeg: U-ned

‒ 4.000

‒ 4.000

             

HXII: BO MIRT afspraak Korte termijn aanpak Slimme en duurzame mobiliteit

‒ 7.700

‒ 1.600

‒ 600

‒ 3.000

‒ 2.500

          

HXII: BO MIRT najaar 2020 Beter Benutten en Slimme, duurzame mobiliteit

‒ 5.000

‒ 5.000

             

HXII: Brede doeluitkeringen

‒ 9.139

‒ 9.139

             

HXII: Intelligente transportsystemen Opdrachten 2021-2023

‒ 4.000

‒ 750

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 250

          

HXII: Ophoging studieplafond goederenvervoer spoor

0

0

0

            

HXII: Pakket Zeeland (Living Lab)

‒ 5.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

         

HXII: Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord

‒ 10.500

‒ 10.500

             

HXII: Subsidie verbruikersvergoeding

‒ 125

‒ 125

             

HXII: Uitvoeringskosten RVO - BioLNG

‒ 67

‒ 67

             

Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

1.593

55.090

55.117

77.500

28.730

28.500

17.800

‒ 5.300

  

‒ 40.000

‒ 139.030

‒ 40.000

‒ 40.000

Klimaatbestendige en circulaire infraprojecten

‒ 7.500

‒ 7.500

             

Milieuprogramma's Caribisch Nederland

‒ 1.000

‒ 1.000

             

Opdracht maatregelpakket Zanddijk

‒ 6.300

‒ 1.200

‒ 2.550

‒ 2.550

           

Regeling Investeringsimpuls SPV

‒ 50.000

‒ 50.000

             

Reservering BO MIRT Goederenvervoer

155.800

8.215

15.961

16.020

14.966

8.065

5.056

       

87.517

Reservering COVID-gerelateerde meerkosten

22.500

22.500

             

Saldo 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

89.573

89.573

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

247.544

‒ 77.870

48.350

47.067

73.750

27.730

28.500

17.800

‒ 5.300

0

0

0

0

0

87.517

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

155.109

136.598

126.981

78.750

32.730

83.500

72.800

151.100

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

193.567

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

1.397.080

Aanvulling A15 Papendrecht-Gorinchem

‒ 375.000

          

‒ 93.750

‒ 93.750

‒ 93.750

‒ 93.750

Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegennet

‒ 55.000

‒ 27.500

‒ 27.500

            

Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet

‒ 272.000

‒ 136.000

‒ 136.000

            

Aanzuivering Hoofdvaarwegennet Cyber Security

‒ 9.680

            

‒ 9.680

 

Besluit BO MIRT 2020 Mobiliteitsfonds

‒ 232.500

           

‒ 232.500

  

BO MIRT afspraken 2020

‒ 124.030

           

‒ 124.030

  

BO MIRT: Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

‒ 118.000

  

‒ 4.000

‒ 6.000

‒ 8.000

‒ 30.000

‒ 30.000

‒ 30.000

‒ 10.000

     

BO MIRT: Paddepoelsterbrug

‒ 8.600

    

‒ 8.600

         

BO MIRT: tegenvallers DGLM

‒ 47.034

‒ 650

‒ 2.276

‒ 3.259

‒ 3.259

‒ 8.259

‒ 3.259

‒ 3.259

‒ 3.259

‒ 3.259

‒ 3.259

‒ 3.259

‒ 3.259

‒ 3.259

‒ 3.259

BO-MIRT 2020 Slim, Duurzaam, Veilig

‒ 160.000

          

‒ 40.000

‒ 40.000

‒ 40.000

‒ 40.000

Deel uitname BO MIRT Goederenvervoer

‒ 4.200

‒ 4.200

             

Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

180.265

181.737

23.279

24.225

32.924

38.315

33.259

33.259

13.259

‒ 51.141

‒ 71.141

‒ 71.141

‒ 66.141

‒ 300.958

N35 Marsroute (nieuwe verkenning)

‒ 100.000

          

‒ 25.000

‒ 25.000

‒ 25.000

‒ 25.000

Overboeking Innovatieprogramma Trillingen

‒ 20.000

           

‒ 20.000

  

Reservering BO MIRT Goederenvervoer

‒ 155.800

‒ 8.215

‒ 15.961

‒ 16.020

‒ 14.966

‒ 8.065

‒ 5.056

       

‒ 87.517

Tegenvallers Sluis Eefde

‒ 3.500

‒ 3.500

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 1.685.344

200

0

0

0

0

0

0

0

0

‒ 54.400

‒ 233.150

‒ 609.680

‒ 237.830

‒ 550.484

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

569.433

1.241.146

811.316

1.128.320

846.596

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

0

0

49

0

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

1.208

Aanvulling Deventer Booggeluid

‒ 697

‒ 697

             

Aanvulling Zwolle Herfte

‒ 45.617

            

‒ 45.617

 

Aanzuivering Hoofdvaarwegennet Cyber Security

9.680

            

9.680

 

Afrekening Prorail

‒ 53

‒ 53

             

Afrekening ProRail 2020

2

2

             

Almelo Zakspoor

‒ 1

‒ 1

             

Correctie indexering 2020

7.521

1.392

1.193

960

741

1.426

270

313

131

1.095

     

Decharge A27/1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

2.593

          

2.593

   

HXII: Green Deal labels en Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart

‒ 133

‒ 133

             

HXII: Subsidie Innovatie Duurzame Binnenvaart Green Deal

‒ 9.867

‒ 4.867

‒ 5.000

            

IC Berlijntrein

‒ 50.000

          

‒ 50.000

   

Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

16.781

‒ 7.950

‒ 1.815

 

12.024

  

‒ 11.811

‒ 188

‒ 13.266

 

15.905

‒ 9.680

 

Onderzoek bodemdaling

‒ 600

‒ 600

             

Openstellingsbesluit en decharge Verbreding Lekkanaal

20.668

          

20.668

   

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

2.957

517

1.230

1.210

           

Saldo 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 3.876

‒ 3.876

             

Saldo bodemerosie

1

1

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 67.422

8.466

‒ 10.527

355

741

13.450

270

313

‒ 11.680

907

‒ 13.266

‒ 26.739

15.905

‒ 45.617

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

8.466

‒ 10.527

404

741

58.655

32.628

45.051

61.867

23.100

‒ 12.170

23.454

16.194

‒ 45.413

1.208

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

234.674

98.642

109.952

81.574

233.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

1.504.338

                
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

0

0

17.500

30.000

          
 

0

              

Mutaties Voorjaarsnota 2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

0

0

17.500

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

   

17.500

30.000

          

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

Tabel 19 Projectoverzicht 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

4

2

35

37

   

Programma 130  km

3

1

55

55

   

Programma aansluitingen

14

10

125

121

   

Quick Wins Wegen

0

 

12

12

   

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

1

1

1.488

1.488

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

1

1

20

20

2015

2015

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

19

28

1.218

1.229

2026

2024- 2026

1

A10 Amsterdam praktijkproef FES

2

1

56

55

2018

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

2

1

314

314

2032- 2036

2032- 2036

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

0

 

1.210

1.210

2012

2012

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

9

6

796

796

2028-2030

2028-2030

 

A9 Badhoevedorp

2

 

306

322

2017

2017

2

N50 Ens - Emmeloord

  

19

19

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A4 Burgerveen - Leiden

0

0

541

541

2015

2015

 

A4 Delft - Schiedam

0

 

642

642

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

0

 

16

16

2020

2020

 

A4-A44 Rijnlandroute

90

134

581

581

Regio

Regio

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

8

6

17

17

2022

2022

 

N61 Hoek-Schoondijke

1

 

111

111

2015

2015

 

A15 Papendrecht-Sliedrecht

9

7

16

16

2021

2020- 2021

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

1

1

685

685

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

1

1

263

263

2014

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

14

14

60

60

Regio

Regio

 

Projecten Oost-Nederland

       

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

37

25

453

258

2023- 2025

2023- 2025

3

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

  

29

29

2017

2017

 

A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

230

378

546

669

2023- 2025

2023- 2025

4

A50 Ewijk - Valburg

  

269

269

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

2

0

319

319

2015

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

1

6

21

21

2018

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

3

 

50

50

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

174

117

808

714

2025

2024

5

N31 Leeuwarden (De Haak)

0

0

220

220

2014

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

18

18

54

54

   

Meer kwaliteit leefomgeving

0

 

150

150

   

Meer veilig

15

14

61

55

  

6

Afrondingen

       

Totaal uitvoeringsprogramma

662

769

11.567

11.419

   

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

173

99

     

Programma Realisatie

835

868

     

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

478

729

     

Overprogrammering

357

139

     

Toelichting

 • 1. De verlaging van het projectbudget komt door een overboeking naar programma A6 Lelystad met (- € 11,2 miljoen). Conform besluit stuurgroep programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) wordt 11 miljoen overgeboekt van programma SAA naar A6 Lelystad in verband met de overheveling van een deel van de scope.

 • 2. De verlaging van het projectbudget komt doordat de bijdragen van derden lager vallen dan geraamd (- € 15,1 miljoen).

 • 3. Voor het project A1 Apeldoorn-Azelo is een uitvoeringsbesluit genomen (€ 194,6 miljoen).

 • 4. Er heeft een overboeking plaatsgevonden van het aanlegbudget naar de budgetplaats geïntegreerde contractvormen van € 122 miljoen. Dit betreft de dagvergoeding die aan de aannemer wordt betaald omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast.

 • 5. Het hogere project budget komt met name doordat binnen het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen een vaststellingsovereenkomst is getekend met de opdrachtnemer. De provincie Groningen draagt € 78,1 miljoen bij en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) € 13,2 miljoen.

 • 6. De verhoging van het projectbudget komt door de toevoeging vanuit de getroffen reservering op artikel 20 ten behoeve van het plaatsen van een Intelligente verkeersregelingsinstallaties (IVRI) bij afrit 33 in combinatie met een bypass op de rotonde Nishoek (€ 6,3 miljoen).

Tabel 20 Projectoverzicht 12.03.02: Verkenningen en planuitwerking Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 782

‒ 581

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

95

104

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

341

341

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

35

15

nvt

nvt

1

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

3

3

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

329

329

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

2

3

nvt

nvt

2

Strategisch plan Verkeersveiligheid

182

32

nvt

nvt

3

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

112

114

nvt

nvt

 

Vervolgprogramma Meer Veilig

56

56

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtheffing

30

30

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

167

167

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A12/A27 Ring Utrecht

1.253

1.225

  

4

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

328

330

   

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

66

55

2025

2025

5

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

182

182

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

28

28

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

135

135

2026- 2028

2026- 2028

 

A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14

231

231

   

A4 Haaglanden - N14

676

676

2026- 2028

2026- 2028

 

N59 Verkeersveiligheid

0

0

nvt

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A2 't Vonderen – Kerensheide

280

278

2025- 2027

2025- 2027

 

A27 Houten - Hooipolder

1.476

1.470

Zuid: 2027- 2029

Zuid: 2027- 2029

 
   

Noord: 2028- 2030

Noord: 2028- 2030

 

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

4

4

2021- 2022

2021- 2022

 

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

27

27

Regio

Regio

 

N65 Vught - Haaren

94

94

Regio

Regio

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

185

156

  

6

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

425

425

2023- 2026 / 2025- 2029

2023- 2026 / 2025- 2029

 

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

9

23

nvt

nvt

7

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

0

1

nvt

nvt

8

Projecten Oost-Nederland

     

A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b

0

195

2026- 2028

2026- 2028

9

A1/A30 Barneveld

42

42

   

N35 Nijverdal - Wierden

117

117

2023- 2025

2023- 2025

 

N35 Raalte

13

13

Regio

Regio

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

2022- 2024

2022- 2024

 

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo

30

30

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

102

102

2026

2026

 

Overige projecten en reserveringen

150

160

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Afrondingen

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

6.430

6.618

   

Begroting (IF 12.03.02)

6.430

6.618

   

Toelichting

 • 1. De verhoging van het projectbudget komt door een aantal herschikkingen na een heroriëntatie op dit programma. Met deze herschikking zijn middelen weer gecentraliseerd op het programmbudget met als doel om aansluiting te vinden met de ontvangstenreeks in de tolbijlage (totaal € 20,9 miljoen).

 • 1. Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII bestemd voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor de uitvoering van de 2e tranche fietssnelroutes en de bijbehorende afdracht aan het Btw-compesatiefonds (totaal ‒ €0,9 miljoen).

 • 2. Voor de Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) wordt € 150,0 miljoen vanuit de reservering SPV op artikel 20 overgeboekt naar artikel 12 voor de ophoging en uitvoering van de regeling (totaal € 100 miljoen).

 • 3. De verhoging van het programmabudget komt met name door het toevoegen van noodzakelijke activiteiten voor vervanging en renovatie aan de Galecopperbrug als onderdeel van het project A12/A27 Ring Utrecht. (€ 27,3 miljoen).

 • 4. De verhoging van het projectbudget komt door een overboeking vanuit programma A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere met (€ 11,2 miljoen). Conform besluit stuurgroep programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) wordt dit bedrag overgeboekt van programma SAA naar A6 Lelystad in verband met de overheveling van een deel van de scope.

 • 5. De verhoging van het projectbudget komt enerzijds door een hogere bijdrage van derden (€ 39,9 miljoen) en anderzijds door een overboeking voor een opdracht ten behoeve van kleine infrastructuur en Smart Mobility maatregelen (- € 11,6 miljoen).

 • 6. Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de realisatie van een aantal activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz die via een incidentele beschikking aan de provincie Noord Brabant worden overgemaakt (- €13,7 miljoen).

 • 7. Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de realisatie van een aantal activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz die via een incidentele beschikking aan de provincie Noord Brabant worden overgemaakt (- €0,5 miljoen).

 • 8. Voor het project A1 Apeldoorn-Azelo is een uitvoeringsbesluit genomen (- € 194,6 miljoen).

Tabel 21 Projectoverzicht 12.04: Geïntegreerde contracvormen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Projecten Noordwest-Nederland

        

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

62

64

1.845

1.845

2019

2019

2042

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

21

22

375

375

2019

2019

2040

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

59

54

1.160

1.160

2020

2020

2038

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Badhoevedorp-Holendrecht)

28

30

1.244

1.244

2026

2026

2040

 

A10 Tweede Coentunnel

55

56

2.172

2.172

2013

2013

2037

 

A12 Lunetten - Veenendaal

26

26

691

691

2012

2012

2033

 

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

16

15

360

362

2019

2019

2044

1

Aflossing tunnels

47

48

954

954

1

   

Projecten Zuidwest-Nederland

        

A15 Maasvlakte - Vaanplein

99

31

2.271

2.271

2015

2015

2035

 

A16 Rotterdam

29

27

1.524

1.524

2025

2025

2043

 

A24 Blankenburgverbinding

33

30

1.923

1.909

2024

2024

2043

2

Projecten Zuid-Nederland

        

A59 Rosmalen - Geffen

1

1

272

272

2005

2005

2020

 

Projecten Oost-Nederland

        

A12 Ede - Grijsoord

10

13

180

180

2016

2016

2032

 

N18 Varsseveld – Enschede

12

10

463

463

2018

2018

2043

 

A12/A15 Ressen - Oudbroeken

137

 

191

69

2023 ‒ 2025

2023 ‒ 2025

 

3

Projecten Noord-Nederland

        

N31 Leeuwarden - Drachten

6

6

168

168

2007

2007

2022

 

N33 Assen - Zuidbroek

14

14

344

344

2014

2014

2034

 

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

        

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

  

0

     

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

  

497

497

    

Afrondingen

        

Totaal

655

448

16.636

16.500

    

Begroting (IF 12.04)

655

448

      

Toelichting

 • 1. De verlaging van het projectbudget komt enerzijds door hogere ontvangsten van derden (€ 0,8 miljoen) en anderzijds door de decharge verlening waardoor het positieve saldo op het niet-DBFM deel van het contract is teruggevloeid naar de Investeringsruimte(- € 2,6 miljoen).

 • 2. De verhoging van het projectbudget komt doordat de bijdragen van derden hoger vallen dan geraamd (€ 14,4 miljoen).

 • 3. Er heeft een overboeking plaatsgevonden van het aanlegbudget naar de budgetplaats geïntegreerde contractvormen van € 122 miljoen. Dit betreft de dagvergoeding die aan de aannemer wordt betaald omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast.

Tabel 22 Projectoverzicht 13.03.01: Realisatieprogramma Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit

       

Be- en bijsturing toekomst

1

0

16

16

2021

2021

 

Geluidsanering Spoorwegen

18

12

699

699

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

11

23

155

155

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

1

27

27

2011/ 2018- 2024

2011/ 2018- 2024

 

Verbeteraanpak stations

2

1

11

11

2020

2020

 

Verbeteraanpak trein

0

0

43

43

2018/2019

2018/2019

 

Spoorcapaciteit 2030

49

36

173

138

divers

divers

1

Innovatieprogramma spoortrillingen

2

0

20

0

  

2

Stations en stationsaanpassingen

       

Kleine stations

6

0

11

18

divers

divers

3

Toegankelijkheid stations

41

35

500

500

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Aanleg ATBvv

1

13

70

70

divers

divers

 

Booggeluid

1

1

4

3

divers

divers

4

Fietsparkeren bij stations

44

65

418

418

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

36

10

169

25

divers

divers

5

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

5

5

22

32

divers

divers

6

Overwegenaanpak

34

28

873

760

divers

divers

7

Ontsnippering

3

6

81

81

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

3

2

11

11

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

19

22

379

383

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Stations en stationsaanpassingen

       

Amsterdam CS, Cuypershal

3

6

27

27

2022

2022

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

0

0

408

408

2016

2016

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

0

0

888

888

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Stations en stationsaanpassingen

       

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

3

3

70

66

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft

8

3

608

608

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

6

6

240

240

divers

divers

 

Zwolle - Herfte

52

36

262

217

2021

2021

8

Projecten Noord Nederland

       

Sporendriehoek Noord-Nederland

20

28

140

140

divers

divers

 

Afrondingen

‒ 1

      

Totaal uitvoeringsprogramma

369

342

6.325

5.984

   

Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma

34

‒ 9

63

180

   

Afrekening voorschotten

0

0

158

158

   

Programma Realisatie

403

333

6.546

6.322

   

Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

‒ 12

‒ 9

     

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

365

198

     

Overprogrammering (-)

‒ 26

‒ 126

     

Toelichting

 • 1. Het projectbudget is verhoogd met € 20 miljoen vanuit de investeringsruimte Spoor (aanvullende middelen van het Regeerakkoord artikelonderdeel 20.05) voor diverse maatregelen zoals verzwaring van tractie- en energievoorziening en perronverlengingen in de verschillende delen van het land. Daarnaast is € 15 miljoen toegevoegd voor verdere voorbereidende stappen voor een systeemkeuze in de tractie-energievoorziening (Kamerstuk 35570-A, nr. 45).

 • 2. In Nederland zijn circa 800.000 woonadressen binnen 300 meter van het spoor gelegen. Met de toekomstige bouwopgaven worden naar verwachting nog meer potentiele woningbouwlocaties ontwikkeld langs spoorwegen. Bewoners moeten worden beschermd tegen de nadelige omgevingseffecten van het (toenemend) spoorvervoer. Voor geluid en externe veiligheid is er wet- en regelgeving. Voor spoortrillingen is er op dit moment slechts zeer beperkte regelgeving. Om meer kennis te ontwikkelen over het ontstaan van trillingen en te komen tot mogelijke kosteneffectieve beheersmaatregelen, wordt een innovatieprogramma opgestart wat zich richt op een drietal aspecten:

  • het ontwikkelen van een spoortrillingsemissiemodel;

  • praktijkproeven met materieel;

  • praktijkproeven in de infra.

 • 6. Voor dit programma worden alleen de nog geplande uitgaven vanaf 2021 opgenomen.

 • 7. De (toekomstige) kosten van beheer, onderhoud en vervanging (BOV) moeten uit het realisatiebudget van een project/programma gedekt worden. Na het afgeven van verschillende realisatiebeschikkingen was er onvoldoende budget om de BOV-kosten volledig te dekken en is € 0,7 miljoen toegevoegd aan het projectbudget vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

 • 8. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een terugstorting van decentralisatie uitkeringen uit het Provinciefonds. De reden hiervoor zijn de Verantwoordingsonderzoeken van de Algemene Rekenkamer voor de jaren 2018 en 2019 waarbij alle bestaande decentralisatie uitkeringen (DU's) zijn getoetst op beleids- en bestedingsvrijheid. Bij diverse DU's blijken dusdanige voorwaarden te bestaan waardoor er onvoldoende sprake is van beleids- en bestedingsvrijheid voor de ontvangende medeoverheden. Deze DU’s zijn per 1 januari 2021 beëindigd. Er dient een andere wijze van bekostigen gekozen te worden, die beter past bij de bestaande voorwaarden. De bijbehorende financiële middelen ad € 137 miljoen zijn in afwachting hiervan teruggestort op de post kleine projecten. Daarnaast is conform de BO-MIRT afspraken met Noord-Nederland van eind 2020 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, 35570-A, nr. 45) € 5 miljoen gereserveerd ten behoeve van infrastructuurmaatregelen om de eerste zero emissie treinen in reguliere dienst in Nederland te faciliteren.

 • 9. Voor dit programma worden alleen de nog geplande uitgaven vanaf 2021 opgenomen. Daarnaast is op basis van een inventarisatie van de nog uit te voeren werkzaamheden, de nog te verwachte kosten en het risico-dossier het projectbudget onvoorzien verlaagd met € 0,61 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05)

 • 10. Sinds 2018 zijn 67 van de 180 onbeveiligde overwegen (NABO’s) uit het NABO-programma aangepakt. Om de overige 113 NABO’s ook aan te kunnen pakken is besloten om de komende drie jaar circa € 37,5 miljoen per jaar extra in het NABO- programma te investeren (Kamerstukken 29 893, nr. 249).

 • 11. Gedurende de uitvoering bleek dat bij de toenmalige aanbesteding de (financiële) risico’s onvoldoende in beeld waren en er een tekort zou ontstaan. De buitensituatie bleek complexer dan aangenomen en het uitgevraagde ontwerp bleek niet maakbaar waardoor aanpassingen in ontwerp en fasering nodig waren. Tevens was er sprake van hogere verbussingskosten door nieuwe bouwfaseringen. Om de hierdoor ontstane meerkosten te dekken is € 45,6 miljoen toegevoegd aan het projectbudget vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

Tabel 23 Projectoverzicht 13.03.02: Realisatieprogramma Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

       

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten goederenvervoer

0

0

0

2

divers

divers

1

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

1

1

170

170

divers

divers

 

PAGE risico reductie

0

1

10

19

divers

divers

2

Programma Emplacementen op orde

3

2

70

61

divers

divers

3

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

2

1

162

162

2020/ 2025

2020/ 2025

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

0

23

24

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

0

227

227

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

       
        

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

8

9

137

137

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

8

8

divers

divers

 

Afrondingen

 

1

     

Totaal uitvoeringsprgramma

15

15

807

810

   

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

0

0

0

0

   

Afrekening voorschotten

0

0

17

17

   

Programma Realisatie

15

15

824

827

   

Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

‒ 2

‒ 2

     

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

13

13

     

Toelichting

 • 1. Er zijn op dit moment geen projecten in uitvoering.

 • 2. Binnen het programma PAGE was rekening gehouden met een bijdrage voor de Zuidelijke spoorboog Sittard. Na het besluit van de gemeente Sittard-Geleen om de eerder toegezegde bijdrage aan dit project in te trekken en het feit dat er eveneens sprake bleek van een stijging van de geraamde aanlegkosten is dit project stopgezet. Het totale resterende budget binnen dit programma is overgeboekt naar het programma Emplacementen op orde. Dit programma heeft dezelfde doelstelling, namelijk het verhogen van de veiligheid op emplacementen.

 • 3. Zie ad 2.

Tabel 24 Projectoverzicht 13.03.04: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

     

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

10

10

divers

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

114

69

divers

divers

1

Kleine projecten Personenvervoer

12

11

divers

divers

 

Regionale Knelpunten

31

31

nvt

nvt

 

Reizigersfonds

3

3

divers

divers

 

Maatregelenpakket HSL-Zuid

130

132

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

     

Maaslijn

44

44

2024

2024

 

Toekomstvast Spoor Zuid NL

70

0

  

2

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Projecten Oost-Nederland

     

Quick scan decentraal spoor Gelderland

18

18

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Multimodale knoop Schiphol

258

258

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Studie en innovatiebudget

29

32

   

Afrekening voorschotten

9

9

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

728

617

   

Begroting (IF 13.03.04)

728

617

   

Toelichting

 • 1. Conform de BO-MIRT afspraken met de regio van eind 2020 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, 35570-A, nr. 45) is binnen de post Grensoverschrijdend Spoorvervoer een voorlopige reservering gemaakt van € 10 miljoen voor een bijdrage aan de benodigde investerings- en BOV-kosten op Nederlands grondgebied voor de re-activatie voor personenvervoer van de spoorverbinding tussen Coevorden en Neuenhaus. Daarnaast wordt, zoals ook benoemd in de Kamerbrief over de nachttrein Wenen (Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, 22984 nr. 920) aan NS een subsidie beschikt waarvan € 5 miljoen bij Voorjaarsnota wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII waaruit de subsidie wordt verstrekt en verantwoord. In het kader van de Rijksbijdrage Wunderline is het Rijk, via een Specifieke uitkering (SPUK) aan de provincie Groningen, overgegaan tot uitbetaling van haar bijdrage aan de eerste bouwstap waarbij bij Voorjaarsnota € 12 miljoen wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII waaruit de subsidie wordt verstrekt en verantwoord. Tot slot is conform BO MIRT afspraak 2020 voor de reistijdversnelling met een half uur van de IC Amsterdam-Berlijn € 50 miljoen toegevoegd. Dit bedrag is voor studie- en investeringskosten voor de benodigde infrastructuur in Nederland.

 • 2. Dit programma is gericht op toekomstvaste ontwikkeling van spoor- en perroncapaciteit op emplacementen van spoorknopen in Zuidoost-Nederland. Hieronder vallen de te starten integrale studie toekomstvast emplacement Eindhoven/Helmond en de lopende integrale studie emplacement Venlo. Voor eerstgenoemde studie is € 50 miljoen gereserveerd voor urgente opgaven op emplacement Eindhoven: aanpassingen Eindhoven-West en inframaatregelen voor een IC Heerlen-Aken. Voor emplacement Venlo is € 25 miljoen gereserveerd voor realisatie van een spanningssluis ter vervanging van de bestaande schakelbare bovenleiding. Bestaande projecten en toekomstige ontwikkelingen (TBOV 2030/2040) worden in kaart gebracht door ProRail en moeten leiden tot een adaptief ontwikkelpad waarmee integraal inzichtelijk wordt gemaakt welke opgaven zich wanneer voordoen, welke maatregelen hierbij horen en wat hiervan de kosten zijn. Tijdens het BO MIRT Zuid 2021 zullen tussentijdse resultaten worden geagendeerd.

Tabel 25 Projectoverzicht 13.03.05: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

0

4

   

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

23

23

   

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde Risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

23

27

   

Afrekening voorschotten

1

1

   

Begroting (IF 13.03.05)

24

28

   

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 26 Projectoverzicht 13.04: Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)

184

163

3.687

3.687

2007

2007

2031

 

Rente- en belastingaanpassingen

7

2

‒ 101

‒ 94

    

Totaal

191

165

3.586

3.593

    

Begroting (IF 13.04)

191

165

      

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 27 Projectoverzicht 14.01.03: Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amstelveenlijn

0

16

81

81

2020/ 2022

2020/ 2022

 

Utrecht, tram naar de Uithof

31

0

113

113

2019

2019

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

6

0

213

213

divers

divers

 

Rotterdamsebaan

46

53

279

279

regio

regio

 

Afrondingen

0

0

     

Totaal

83

69

686

686

   

Begroting (IF 14.01.03)

83

69

     

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 28 Projectoverzicht 14.01.02: Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

50

49

nvt

nvt

 

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

50

49

   

Begroting (IF 14.01.02)

50

49

   

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 29 Projectoverzicht 14.03: RegiospecifiekPakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

0

25

72

72

   

14.03.02 Regionale Mobiliteit

0

0

588

588

   

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

0

5

0

0

   

Afronding

0

0

0

0

   

Afrekening voorschotten

0

0

4

4

   

Begroting (IF 14.03)

0

30

664

664

   

LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)

0

27

140

140

   

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

0

57

804

804

   

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 30 Projectoverzicht 15.03.01: Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

0

0

16

16

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

0

0

101

101

2018

2018

 

Walradarsystemen

0

0

26

26

Divers

Divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

13

13

2024

2024

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

6

1

13

13

2023

2023

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes

1

2

10

10

2021

2020

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

177

168

1012

997

2023

2023

1

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute, modernisering fase 2

17

13

645

642

2023

2023

 

Wilhelminakanaal Tilburg

0

1

98

99

2019

2019

 

Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal

2

2

6

6

   

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

0

0

431

431

2015

2015

 

Projecten Oost Nederland

       

Toekomstvisie Waal

20

30

134

134

2024

2024

 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

0

 

59

59

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

61

61

172

172

2023

2023

 

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

4

4

284

284

2019

2019

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

0

0

39

39

2017

2017

 

Overige projecten

       

Kleine projecten / Afronding projecten

3

0

10

5

   

Afrondingen

2

 

1

    

Totaal uitvoeringsprogramma

293

282

3.070

3.047

   

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

29

1

     

Programma Realisatie

322

283

     

Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma

0

0

     

Budget Realisatie (IF 15.03.01)

255

240

     

Overprogrammering (-)

‒ 67

‒ 43

     

Toelichting

1. Het projectbudget is met € 15,8 miljoen opgehoogd. Dit budget is bestemd voor onder andere opgetreden kosten als gevolg van PFAS en een aantal wijzingen in het project waaronder de optimalistie van kadeconstructies en een extra rotonde.

Tabel 31 Projectoverzicht 15.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 63

‒ 34

nvt

nvt

 

Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma

14

14

   

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

16

16

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

276

276

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025-2027

2025-2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

38

38

nnb

nnb

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

27

27

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

154

154

2025-2027

2025-2027

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025-2027

2025-2027

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

37

37

2026-2028

2026-2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2023-2024

2023-2024

 

Projecten Noord-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

232

105

2024-2028

2024-2028

 

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

95

95

  

1

Overige projecten en reserveringen

1004

956

  

2

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Noordwest-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

  

2026-2028

2026-2028

 

Projecten Oost-Nederland

     

Verkenning IJssel fase 2

  

2026-2028

2026-2028

 

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

afrondingen

2

‒ 1

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.650

1.727

   

Begroting (IF 15.03.02)

1.650

1.727

   

Toelichting

 • 1. Het projectbudget van de Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 is opgehoogd met € 127 miljoen. Bij het BO-MIRT in het najaar 2020 is er € 118 miljoen vrijgemaakt voor IA-sourcing op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en € 8,6 miljoen voor de Paddepoelsterbrug. Bij de Eerst Suppletoire wordt dit overgeboekt van de Generieke Investeringsruimte naar artikel 15.03.

 • 2. Bij het BO-MIRT in het najaar 2020 is er € 160 miljoen vrijgemaakt voor het programma Goederenvervoercorridors. Hiervan is een deel (€ 52 miljoen) overgeboekt van de Generieke Investeringsruimte naar artikel 15.03.

Tabel 32 Projectoverzicht 15.04: Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)
         

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noordwest-Nederland

        

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

15

15

415

436

2019

2019

 

1

Zeetoegang IJmond

225

241

1.039

1.039

2022

2022

  

Projecten Oost Nederland

        

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

22

9

165

161

2020

2020

  

Projecten Zuid-Nederland

        

Keersluis Limmel

3

3

90

90

2018

2018

  

Afrondingen

   

‒ 1

    

Totaal

265

268

1.709

1.725

    

Toelichting

1. Op het niet-DBFM deel is er sprake van een meevaller van € 21 miljoen door vrijval van de risicoreservering. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.

Tabel 33 Projectoverzicht 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

       

Uitvoeringsorganisatie

  

20

20

nnb

nnb

 

750 ha

  

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

  

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

    

2021

2021

 

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

  

0

2

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

1

 

103

103

nnb

nnb

 

Landaanwinning

  

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

  

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

4

 

100

100

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

  

1

‒ 1

   

Programma

5

 

1.165

1.165

   

Begroting (IF 17.06)

5

 

1.165

1.165

   

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 34 Projectoverzicht 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatiefase

115

105

2.375

2.375

divers

divers

 

Planuitwerkingsfase

2

0

95

95

divers

divers

 

Afrondingsverschillen

       

Programma

117

105

2.470

2.470

   

Afrekening voorschotten

       

Begroting (IF 17.07)

101

42

     

Overprogrammering (-)

‒ 16

‒ 63

     

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 35 Projectoverzicht 17.08 Zuidasdok (bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

Projectorganisatie en voorbereiding

27

13

285

285

   

OVT incl. keerspoor

31

12

395

395

   

Tunnel en A10

2

1

925

835

  

1

Generiek en ruimtelijke inrichting

7

0

87

177

  

2

Afrondingen

       

Programma

66

26

1.692

1.692

2032- 2036

2032- 2036

 

Begroting (IF 17.08)

66

26

1.692

1.692

   

Toelichting

 • 1. Dit betreft een overboeking binnen het project Zuidasdok naar aanleiding van de nieuwe structuur van het project (€ 90,2 miljoen).

 • 2. Dit betreft een overboeking binnen het project Zuidasdok naar aanleiding van de nieuwe structuur van het project (- € 90,2 miljoen).

Tabel 36 Projectoverzicht 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

       

Realisatiefase

194

186

2.720

1.795

   

PHS: Doorstroomstation Utrecht

1

1

256

263

2017

2017

 

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

24

23

140

140

2021

2021

 

PHS: Meteren - Boxtel

18

21

259

77

2028- 2029

2028- 2029

1

PHS: Rijswijk - Rotterdam

53

57

356

356

2023-2025

2023-2025

 

PHS: Amsterdam

45

30

809

138

  

2

PHS: Ede

5

6

52

51

   

PHS: Amsterdam-Alkmaar

5

10

10

10

   

PHS: Maatregelen TEV

18

18

25

2

  

3

OV-SAAL korte termijn

0

0

630

630

2016

2016

 

OV-SAAL middellange termijn

5

6

48

65

2026-2028

2026-2028

4

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

20

13

135

63

  

5

afrondingen

0

1

0

0

   
        

Planuitwerkingsfase

  

1.587

2.522

   

Corridor Alkmaar-Amsterdam

       

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

       

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

       

Corridor Breda-Eindhoven

       

Corridor Den Haag– Rotterdam

       

Corridor OV SAAL middellange termijn

       

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

       

Overige (planstudiekosten)

       

Afrekening voorschotten

       

Programma

194

186

4.307

4.317

   

Afrekening voorschotten

0

0

37

37

   

Begroting (IF 17.10.01)

176

114

     

Overprogrammering (-)

‒ 18

‒ 72

     

Toelichting

 • 1. In verband met het afgeven van de realisatiebeschikking Zuidwestboog-Meteren is het realisatiebudget PHS Meteren Boxtel verhoogd met € 182 miljoen vanuit het planuitwerkingsbudget.

 • 2. In verband met de faseovergang van planuitwerking naar realisatie van het deelproject Amsterdam Centraal is het realisatiebudget PHS Amsterdam verhoogd met € 649 miljoen vanuit het planuitwerkingsbudget. Daarnaast is in verband met de faseovergang van planuitwerking naar realisatie van het deelproject Amsterdam Sloterdijk € 22,2 miljoen toegevoegd vanuit het planuitwerkingsbudget.

 • 3. In verband met de aanleg van 3 nieuwe onderstations is een aanvullende realisatiebeschikking afgegeven van € 22,9 miljoen.

 • 4. Maatregelenpakket Schiphol is stopgezet en de vrijvallende middelen ad € 17 miljoen zijn teruggeboekt van het realisatiebudget naar het planuitwerkingsbudget.

 • 5. In verband met het afgeven van een aanvullende subsidiebeschikking ten behoeve van opstellen reizigersmaterieel is het projectbudget van het deelproject PHS-Eindhoven verhoogd met € 7,7 miljoen. Daarnaast is in verband met de faseovergang van planuitwerking naar realisatie een realisatiebeschikking afgegeven voor het deelproject PHS Sloe Elektrificatie 2e sporenbundel van € 12,6 miljoen, voor PHS Tilburg 4e perronspoor € 40,8 miljoen en voor het Programmabureau PHS t.b.v. de realisatiefase € 11,1 miljoen.

Tabel 37 Projectoverzicht 20.01: Verkenningen (bedragen x € 1 mln.)

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noordwest-Nederland

    

A9 Rottepolderplein

31

31

  

Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor

168

168

nnb

 

OV Wonen Utrecht

152

152

  

Projecten Zuidwest-Nederland

    

A15 Papendrecht-Gorinchem

717

342

2021

1

Projecten Oost-Nederland

    

A50 Bankhoeven-Paalgraven

69

   

N35 Marsroute

100

0

 

2

Projecten Zuid-Nederland

    

A2 Den Bosch-Deil

464

464

  

Verkenning Den Bosch

25

  

3

A58 Breda-Tilburg

55

55

2021

 

Totaal verkenningsprogramma

1.781

1.212

  

Begroting (IF 20.01)

1.781

1.212

  

Toelichting

 • 1. Dit betreft de benodigde aanvulling van het projectbudget A15 Papendrecht-Gorinchem teneinde het voorkeursbesluit te kunnen nemen (€ 375 miljoen), zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT najaar 2020.

 • 2. Dit betreft de benodigde middelen om een verkenning te starten voor N35 Wijthmen-Nijverdal (€ 100 miljoen), zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT najaar 2020.

 • 3. Op basis van BO MIRT afspraken najaar 2020 wordt geld beschikbaar gesteld aan projecten voor de verkenning HUB Den Bosch (€ 25 miljoen).

Tabel 38 Projectoverzicht 20.02: Korte termijn maatregelen (bedragen x € 1 mln.)

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Nationaal

    

Korte termijn aanpak files

10

10

Nvt

 

Totaal korte termijn maatregelen

10

10

  

Begroting (IF 20.02)

10

10

  

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 39 Projectoverzicht 20.03: Reserveringen (bedragen x € 1 mln.)

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Gebiedsprogramma's

    

Projecten Noordwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Amsterdam

170

170

nnb

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

15

20

nnb

1

Programma SBaB

10

10

nnb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag

200

200

nnb

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

103

57

nnb

2

Reserveringen

    

BenO Caribisch Nederland

77

81

nvt

 

Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer

    

ERTMS

400

400

nvt

 

Kustwacht SAR/ETV

0

0

nvt

 

Slimme en duurzame mobiliteit

206

68

nvt

3

Schone Lucht Akkoord

35

46

nvt

4

Meerkosten Covid

23

  

5

Pakket Zeeland

22

  

6

BO MIRT GVV

88

  

7

Knooppuntontw. OV

34

  

8

Klimaatneutrale netwerken

30

38

 

9

BioLNG

5

5

  

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

450

450

  

Afrondingen

    

Totaal reserveringen

1.867

1.497

  

Begroting (IF 20.03)

1.867

1.497

  

Toelichting

 • 1. Dit betreft een overboeking van de reservering Stedelijk OV Utrecht vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de bijdrage voor GoedopWeg binnen het programma U-Ned (4 miljoen euro). Dit wordt via een Specifieke Uitkering aan Utrecht overgeboekt.

 • 2. Binnen het project Stedelijk OV Den Haag-Rotterdam valt de overboeking van € 50 miljoen voor Haagse Central Innovation District en de Binckhorst en de overboeking uit het Infrastructuurfonds naar HXII ten behoeve van aanpak grote kruising-Algera (-€ 4 miljoen) binnen de korte termijn aanpak (KTA) MoVe 2020-2021.

 • 3. Dit betreft de gereserveerde middelen voor het programma Veilig, Slim en Duurzaam (€ 160 miljoen), zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT najaar 2020. Overboekingen bedragen €21,0 miljoen. Zoals een bijdrage aan het programma Beter Benutten, die tevens volgt uit de gemaakte BO MIRT-afspraken in de afgelopen jaren (€ 5 miljoen). Deze bijdragen worden via Specifieke Uitkeringen aan de regionale partijen overgemaakt. Een andere grote overboeking betreft de korte termijn aanpak Slimme en Duurzame mobiliteit (€ 7,7 miljoen).

 • 4. Dit betreft een overboeking van artikel 20 van het Infrafonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII ten behoeve van de Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord. De middelen zijn bedoeld voor het treffen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in het kader van het Schone Lucht Akkoord. Voor de financiering van het SLA was oorspronkelijk € 50 miljoen gereserveerd op het IF voor de periode 2020 tot en met 2023.

 • 5. Dit betreft de compensatie voor COVID-gerelateerde meerkosten voor projecten bij RWS. Hierover is in het BVM besloten.

 • 6. Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Op de Aanvullende Post is hiervoor in het kader van het pakket ‘Wind in de Zeilen’ in totaal € 50 miljoen geraamd. Hiervan wordt nu € 5 miljoen overgeboekt voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen. De resterende € 45 miljoen blijft beschikbaar voor infrastructurele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het rijden van de intercityverbinding Vlissingen-Rotterdam.

 • 7. In het najaar 2020 zijn in het BO MIRT afspraken gemaakt over een pakket van € 160 miljoen voor goederenvervoer (GVV). Het benodigde budget wordt overgeboekt naar een reservering aan te houden op artikel 20.03. Dit betreft een deel van de uitname van het BO MIRT pakket GVV (€ 160 miljoen). Het restant blijft in een reservering BO MIRT GVV op artikel 20.

 • 8. In het BO MIRT 2020 is besloten tot het opnemen van € 34 miljoen ten behoeve van knooppuntontwikkeling. Hiervan gaat € 15,8 miljoen naar de knooppuntontwikkeling Lelylaan Fietsverbinding Almere centrum en € 16 miljoen naar de Nijmegen Fietsenstalling.

 • 9. Het betreft hier de dekking van de aanvraag klimaatbestendige en circulaire Infraprojecten van Prorail (€ 7,5 miljoen) die vanuit het op artikel 20 gereserveerde middelen worden overgeboekt naar artikel 13 kleine projecten personenvervoer.