Gepubliceerd: 27 mei 2021
Indiener(s): Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35845-2.html
ID: 35845-2

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met het wegnemen van financiële knelpunten in de uitvoering bij UWV, SVB en BKWI de indexering van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 achterwege te laten;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET

In §1 wordt na artikel 13 van de Algemene Kinderbijslagwet een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 13a

 • 1 .In afwijking van artikel 13, tweede en derde lid:

  • a. worden de bedragen, genoemd in de artikelen 7a, tweede lid, en 12, eerste lid, met ingang van 1 januari 2022 over de jaren 2022 en 2023 niet gewijzigd; en

  • b. wordt het percentage, bedoeld in artikel 13, tweede en derde lid, met ingang van 1 januari 2024 met 0,1%-punt verlaagd.

 • 2. Voor de wijziging van het bedrag met ingang van 1 januari 2024 wordt voor de toepassing van de consumentenprijsindex waarop de laatste herziening is gebaseerd, bedoeld in:

  • a. artikel 13, tweede lid, de consumentenprijsindex over de maand oktober 2022 gebruikt; en

  • b. artikel 13, derde lid, de consumentenprijsindex over de maand april 2023 gebruikt.

 • 3. Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2025.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,