Gepubliceerd: 23 augustus 2021
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35841-3.html
ID: 35841-3

Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 23 augustus 2021

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden

De vragen zijn op 24 juni 2021 voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij brief van 20 augustus 2021 zijn ze door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De fungerend voorzitter van de commissie, Agema

De adjunct-griffier van de commissie, Heller

Vraag 1: Kunt u in vervolg in de incidentele suppletoire begrotingen duidelijker verwijzen naar de passages van de aangekondigde maatregelen in voorgaande brieven en/of bijlagen, via het benoemen van het betreffende stuk en de paginanummers?

Antwoord 1: Ja, in het vervolg kan worden verwezen naar de passages van de aangekondigde maatregelen in de Kamerbrieven. De verwijzingen zullen worden gemaakt naar de betreffende paragrafen en, indien deze zijn vermeld, naar de paginanummers.

Vraag 2: Geldt de opmerking over artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet voor alle gewijzigde bedragen in de 7e suppletoire begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Zo ja, waarom?

Antwoord 2: Ja, voor alle in de 7e suppletoire begroting genoemde bedragen geldt dat, vooruitlopend op de autorisatie van beide Kamers, verplichtingen kunnen worden aangegaan.

Vraag 3: Op welke raming van vaccinbehoefte zijn de bedragen in de jaren 2022 en 2023 gebaseerd? Om welke hoeveelheden gaat het? Wat is het uitgangspunt en beleid dat hier aan ten grondslag ligt?

Antwoord 3: Uw kamer is eerder (vertrouwelijk) geïnformeerd over de vaccinbehoefte, inkoop, prijzen en hoeveelheden voor de jaren 2022 en 2023. Hier is ook nader ingegaan op de uitgangspunten van het kabinet wat betreft de koers die gekozen is in de vaccinbehoefte. Ik verwijs u naar deze (vertrouwelijke) brief als het gaat om hoeveelheden en uitgangspunten van beleid. Tussentijds worden indien nodig budgettaire bijstellingen gedaan als nieuwe overeenkomsten moeten worden afgesloten die in lijn is met de vaccinbehoefte. Ook hier wordt uw Kamer inhoudelijk over geïnformeerd middels vertrouwelijke brieven. Tot slot wordt uw Kamer in de stand van zakenbrieven regelmatig geïnformeerd over vaccineren, vaccinatiebereidheid, leveringen en hoeveelheden.