Kamerstuk 35833-8

Gewijzigd amendement van het lid Maeijer ter vervanging van nr. 7 over het wettelijk borgen van de verhoogde leeftijdsgrens voor jongeren die in een gezinshuis verblijven

Dossier: Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp

Gepubliceerd: 7 september 2022
Indiener(s): Vicky Maeijer (PVV)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35833-8.html
ID: 35833-8
Origineel: 35833-7
Wijzigingen: 35833-11

Nr. 8 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MAEIJER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 7 september 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt na «pleegzorg» ingevoegd «en van het verblijf in een gezinshuis,».

II

In de beweegreden wordt na «pleegzorg» ingevoegd «en van het verblijf in een gezinshuis».

III

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1, onderdeel c, onderdeel 3°, wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt na «pleegzorg» ingevoegd «of verblijf in een gezinshuis»;

b. Bij het eerste gedachtestreepje wordt na «pleegzorg» ingevoegd «, of het verblijf in een gezinshuis, »;

c. Bij het tweede gedachtestreepje wordt na «de pleegzorg die» ingevoegd «of het verblijf in een gezinshuis dat».

2. Onderdeel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «wordt een begripsbepaling» vervangen door «worden twee begripsbepalingen».

b. Voor de begripsbepaling van pleegzorg wordt de volgende begripsbepaling ingevoegd:

gezinshuis:

vorm van jeugdhulp waarbij een gezinshuisouder een jeugdige als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt in verband met de problematiek van de jeugdige;.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat jeugdhulp in de vorm van verblijf in een gezinshuis, die is aangevangen voor de 18e verjaardag van de jeugdige, of is aangevangen voor het bereiken van die leeftijd en binnen een termijn van een half jaar na beëindiging is hervat, kan worden verlengd totdat de jeugdige 21 jaar is. Daarvoor is geen aparte noodzakelijkheidstoets van het college van B en W vereist. Met dit amendement wordt tevens een begripsbepaling voor het begrip gezinshuis in de Jeugdwet opgenomen. Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp – georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem – waar gezinshuisouders volgens het 24x7-principe opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan bij hen in huis geplaatste kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek. De gezinshuisouder is een professionele opvoeder die ondersteund wordt door andere professionals, zoals jeugdhulpverleners, met als voornaamste taak een leefklimaat te creëren waarin ieders welzijn is gewaarborgd en ontwikkeling wordt gestimuleerd. De gezinshuizen moeten voldoen aan de opgestelde kwaliteitscriteria gezinshuizen. Uit artikel 7.3.4, eerste lid, van de Jeugdwet volgt dat voor het verlengen van jeugdhulp na de 18e verjaardag toestemming van de betrokkene is vereist. Verlenging vindt dus alleen plaats als de betrokkene dat wil.

Indiener wil de verhoogde leeftijdsgrens met dit amendement wettelijk borgen voor jongeren die in een gezinshuis verblijven. Het onderhavige wetsvoorstel richt zich enkel op jongeren die pleegzorg ontvangen. Indiener wil dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen jongeren die in een pleeggezin verblijven en jongeren die in een gezinshuis verblijven. Met dit amendement wil indiener ook de jongeren in gezinshuizen de zekerheid bieden dat zij daar, indien zij dat zelf willen, kunnen verblijven tot hun 21e levensjaar.

Maeijer